Конкурси за хабилитирани преподаватели по пар.2 – архив 2019 г.

Дата на обявяване: 01.07.2019 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 2 (2), (3) и (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Медицински факултет

За академична длъжност „професор“ по „Психиатрия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ – един;

Педагогически факултет

За академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление 1.2. Педагогика за преподаване по дисциплината „Специална психология“ – един на ОТД;

Документи: ПФ – ул. „Армейска“ 9, отдел „Научен“, тел. 042/613758; МФ – ул. „Армейска“ 11, отдел „Научен“, тел. 042/664468;

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 01.07.2019 г.


Дата на обявяване: 03.06.2019 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 2 (2), (3) и (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Медицински факултет

За „Доцент“ по „Вътрешни болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“ – един;

Документи: МФ, Отдел – научен, телефон за справка: 042/664468

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 03.06.2019 г.


Дата на обявяване: 08.04.2019 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 2 (2), (3) и (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Медицински факултет

 „Доцент“ по „Патофизиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

Медицински колеж

„Доцент“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат – един за нуждите на специалност „Рехабилитатор“.

Документи: МФ, Отдел – научен, телефон за справка: 042/664468

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 08.04.2019 г.

Comments are closed