Конкурси за хабилитирани преподаватели по пар.2

06.01.2020 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 2 (2), (3) и (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Медицински факултет

За академична длъжност „професор“ по „Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Медицинска рехабилитация  и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един;

Документи: МФ, Отдел – научен, телефон за справка: 042/664468

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 06.01.2020 г.

 


Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Comments are closed