Конкурси за хабилитирани преподаватели по пар.2

Дата на обявяване: 01.07.2019 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 2 (2), (3) и (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Медицински факултет

За академична длъжност „професор“ по „Психиатрия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ – един;

Педагогически факултет

За академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление 1.2. Педагогика за преподаване по дисциплината „Специална психология“ – един на ОТД;

Документи: ПФ – ул. „Армейска“ 9, отдел „Научен“, тел. 042/613758; МФ – ул. „Армейска“ 11, отдел „Научен“, тел. 042/664468;

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 01.07.2019 г.

 


Дата на обявяване: 03.06.2019 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 2 (2), (3) и (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Медицински факултет

За „Доцент“ по „Вътрешни болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“ – един;

Документи: МФ, Отдел – научен, телефон за справка: 042/664468

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 03.06.2019 г.

 

Дата на обявяване: 08.04.2019 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 2 (2), (3) и (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Медицински факултет

 „Доцент“ по „Патофизиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

Медицински колеж

„Доцент“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат – един за нуждите на специалност „Рехабилитатор“.

Документи: МФ, Отдел – научен, телефон за справка: 042/664468

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 08.04.2019 г.


Дата на обявяване: 29.03.2018 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 1 (1), (2), (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ за нуждите на Медицински факултет:

1. Професор по научна специалност „Обща медицина“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.  Медицина на 0.2 щат към I Катедра Вътрешни болести и обща медицина – един.

2. Доцент по научна специалност „Пулмология“ област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.  Медицина на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“ – един.

Документи: в Отдел – научен на МФ, телефон за справка: 042/664468

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 29.03.2018 г.

 

Дата на обявяване: 28.09.2017 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 1 (1), (2), (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ за нуждите на Медицински факултет:

1. Професор по научна специалност „Обща медицина“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.  Медицина на 0.25 щат към I Катедра Вътрешни болести.

Документи: в деканата на МФ, телефон за справка: 042/664468

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 28.09.2017 г.

 

Дата на обявяване: 27.10.2016 г.

Тракийският университет обявява процедура по прием на документи по § 1 (2), (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ за преминаване от академична длъжност на един факултет в друг на ТрУ (без конкурс и избор)  на следните академични длъжности в Педагогически факултет:

1. Доцент по „Информатика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.  Информатика и компютърни науки на 0.25 щат.

2. Главен асистент по „Информатика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.  Информатика и компютърни науки на 0.5 щат.

Документи: в деканата на ПФ. Телефон за справка: 042/613 778

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г.

 

Дата на обявяване: 15.09.2016 г.

Тракийски университет обявява процедура по прием на документи по § 1 (2), (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ за преминаване от академична длъжност на един факултет в друг на ТрУ (без конкурс и избор)  на следните академични длъжности в Педагогически факултет:

  • Доцент по „Информатика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и компютърни науки.
  • Главен асистент по „Информатика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и компютърни науки.
  • Доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.
  • Асистент по „Специална педагогика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Документите се подават в деканата на ПФ.

Срокът е 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 15.09.2016 г.

Телефон за справка: 042/613 778

 

Comments are closed