Конкурси за хонорувани преподаватели – архив 2015 г.

Дата на обявяване: 21.12.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2015/2016 г:

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

катедра АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО                               л.(х2) упр.     изп.     р.д.р.   общо

Редовно обучение  – ОКС „Бакалавър”

1. Технология на машиностроенето /Агр. инж/  1 к      30(60)    45      10                    115

2. Електротехника и електрозадвижване /Агр.инж/2к  45(90)   30      10                    130

3. Аграрна електроника и автоматика /Агр. инж/ 3к    30(60)   30      10                    100

Задочно обучение  – ОКС „Бакалавър”

1. Технология на машиностроенето /Агр. инж/  1 к      18(36)   21       10                     67

2. Електротехника и електрозадвижване /Агр. инж/2к 18(36)  21       10                     67

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                   

Редовно обучение –  ОКС „Магистър”

Физика с основи на биофизика  /Вет.медицина/  1 к       –      180       –                   180

катедра ГЕНЕТИКА, РАДВЪЖДАНЕ И РЕПРОДУКЦИЯ

Задочно обучение – ОКС „Магистър”

 Моделиза оценка на развъдната стойност                     2(4)    3         1                   8                         

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО     

 Редовно обучение – ОКС „Бакалавър”

1. Фитопатология  /Агрономство/ 2 к                          45(90)   –       10                  100      

2. Овощарство 2 част  /Агрономство/ 4 к                    15(30)   –       10                    40

Задочно обучение – ОКС „Бакалавър”

1. Фитопатология  /Агрономство/ 3 к                           21(42)   –      10                    53 

2. Овощарство 2 част /Агрономство/  5 к                       9(18)  –       10                    28

3. Фуражно производство/Агрономство,

    Зооинженерстнво, Агр. инженерство/                          –    –         20        30        50       

Задочно обучение –  ОКС „Магистър”

1. Произв. на посадъчен материал от овощни видове    18(36)     21      5       –         62

2. Карантина на растенията                                        3 (9)        2      2       20       33

3. Нови методи в производството на посевен и посадъчен

    материал                                                             6(12)       9       2       20       43

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

  • Биохимия, професионално направление 4.3. Биологически науки за специалност „Лекарски асистент“ – 20 часа упр. към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един преподавател

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 21.12.2015 г.

Телефони за справка:

АФ – 042/699 305

МФ – 042/664 458

 

 

Дата на обявяване: 05.11.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 г. :

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ по следните дисциплини:

1. Методика на обучението по чужд език – 2 л.+ 30 упр.

2. Френски език – 6 упр. + 30 упр.

3. Френски език – 15 упр.

4. Интеркултурна комуникация – 15 упр.

5. Образователни стратегии по български език и литература в детската градина – 40 л.

6. Езикова компетентност в начална училищна възраст – 15 л.

7. Анатомия, физиология и патология на органите на слуха и речта – 15 упр.

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

  • Вътрешни болести – двама асистенти за IV курс – общо 360 часа упр.

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

  • Двама преподаватели по Български език

Срок за подаване на документи две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 05.11.2015 г.

Телефони за справка:

ПФ – 042/630 610

МФ – 042/664 458

ОПЧГ – 042/699 209


 

Дата на обявяване: 06.10.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ за учебната 2015/2016 г.

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1.“Анатомия“ – 720 часа упражнения

2.“Неврология“ – 224 ч упражнения

3.“Неонатология“ – 88 часа упражнения – за всички специалности

4.“Немски език“ – 120 часа упражнения за всички специалности

5.“Английски и френски език“ – 360 часа упражнения

6.“Медицинска рентгенология и радиология“ –  45 часа лекции

7.“Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“  – 600 часа  упражнения за всички специалности

8.“Вътрешни болести“  – двама хонорувани асистенти – за  V курс – общо 360 часа упражнения

9.“Гастроентерология“ – двама хонорувани асистенти за V и VІ курс – общо за 360 часа упражнения и 200 часа преддипломен стаж

10.“Медицинска психология“ и „Психотерапия и консултиране“ – 90 часа лекции и упражнения

11.“Биохимия“ – 225 часа упражнения

12.“Психиатрия“ – 71 часа лекции за всички специалности

13.“АГ“-360 часа упражнения

14.“Педиатрия“ – 240 часа упражнения

15.“Пропедевтика на вътрешните болести“ – 220 часа упражнения

16.“УНГ“ – 240 часа упражнения

17.“Български език“ за студенти с обучение на английски език – 270 часа

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

„Фармакология“ – 90 часа лекции за специалности „Лекарски асистент“, „Акушерка“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

 

СПЕЦИАЛНОСТИ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И “АКУШЕРКА”

1.“Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Сексология/“ –   40 ч. лекции за всички специалности

2.“Образна диагностика“ – 30 часа лекции

3.“Детска педагогика“ – 12 часа лекции и 12 часа упражнения

4.“Анатомия“ – 40 часа лекции

5.“Латински език“ – 240 часа упражнения за всички специалности

 

СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” –  ОКС Бакалавър и Магистър

Задължителни дисциплини за ОКС „Бакалавър” редовно и задочно обуч.:

1.“Социална психология“ – 60 часа лекции и 90 часа упражнения

2.“Социална педагогика“ – 40 ч.л. (редовно обуч.)

3.“Методи на социалната работа“ – 100 ч. л. (ред. и задочно обучение)

4.“Андрагогика“ – 45 ч. л. (ред. и задочно обучение)

5.“Социален тренинг“ – 70 ч. л. + 20 ч. упр. (редовно и задочно обуч.)

6.“Супервизия“ – 35 ч. л. + 10 ч.упр. (редовно и задочно обуч.)

7.“Информационни системи на социалната сфера“ – 50 ч.л. + 40 ч.упр. (редовно и зад.обуч.)

8.“Въвеждане в специалността“ – 25ч.л. (редовно и задочно обуч.)

9.“Специална педагогика“ – 75 ч.л. (редовно и задочно обуч.)

10.“Етопедия“ – 45 ч.л. (редовно и задочно обуч.)

11.“Психопедагогическа и диференциална диагностика“ – 40 ч.л. (редовно и задочно обуч.)

 

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „Бакалавър”):

1.“Образование без предразсъдъци“ – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)

2.“Образование и социализация на лица с умствена изостаналост“ – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)

3.“Социални проблеми на лица с психо-физически нарушения“ – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)

4.“Общуване и социална практика“ – лаборатория на общуването – 20 ч.л. (факултативна дисц.)

 

Задължителни дисциплини за ОКС „Магистър” задочно обуч:

1.“Социално предприемачество“ – 30 ч. лекции

2.“Групите в организацията“ – 30 ч. лекции

3.“Мениджмънт и организационно поведение“ – 30 ч. лекции

4.“Политики за хора с увреждания“ – 30 ч. лекции

5.“Супервизия с работа на терен“ – 5 ч. л. + 50 ч.упр.

6.“Управление и медиация“ – 30 ч. лекции

 

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „Магистър”):

1.“Комуникации и общуване в организацията“ – 20 ч. лекции (избираема дисц.)

2.“Технология на тренинга“ – 20 ч. лекции (избираема дисц.)

3.“Управление на качеството“ – 20 ч. лекции  (избираема дисц.)

4.“Развитие на персонала“ – 20 ч. лекции  (избираема дисц.)

5.“Ръководство и лидерство в организацията“ – 20 ч. лекции  (избираема дисц.)

6.“Мотивиране на персонала“ – 20 ч. лекции  (избираема дисц.)

 

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

1.“Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Основи на управлението в здравеопазването/“ – 90 часа лекции.

2.“Автоматизация на медицината /Медицинска статистика и информатика/“  – 50 часа лекции.

3.“Медицинска статистика и информатика“  – 65 часа упражнения

4.“Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Епидемиология на здравето/“ – 10 часа лекции и 5 часа упражнения.

5.“Икономика на здравеопазването“ – 10 часа упражнения

6.“Статистически методи в управлението“ – 12 часа лекции и 13 часа упражнения

7.“Здравни анализи и оценки“ – 7 часа лекции и 8 часа упражнения

8.“Здравни проекти“ – 7 часа лекции и 8 часа упражнения

9.“Управление на времето“ – 7 часа лекции

10.“Микроикономикс на здравната организация“ –  15 часа упражнения

11.“Финансов мениджмънт“ – 8 часа упражнения

12.“Маркетинг в здравеопазването“ – 7 часа лекции и 8 часа упражнения

13.“Информационни технологии в управление на здравната организация“ – 15 часа лекции

14.“Андрагогика“ – 30 часа лекции

 

НАСТАВНИЦИ ЗА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР:

1.За специалност „Акушерка” – 300 часа

2.За специалност „Медицинска сестра” – 720 часа

3.За специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” – 360 часа

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ за учебната 2015/2016 г. по следните дисциплини:

1.  „Методика на обучение по математика 1- 4 клас“-  140 ч. упр.

2. „Методика на обучението по математика”- 60 ч. упр.

3. “Педагогика на словесно изпълнителското изкуство”- 30 ч. упр.

4. “Съвременен български език”- 45 часа упр.

5. “Актьорско майсторство за начални учители”- 15ч. лекции + 15 ч. упр.

6.“Куклено театрално изкуство в педагогическия процес“ – 15 ч. лекции + 15 ч. упр.

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ за зимния семестър на учебната 2015/2016 г. по следните дисциплини:

1.„Микроикономика”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо – 195 часа и „Икономически теории”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, втори курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 195 часа –  един преподавател за двете дисциплини.

2.„Философия”- задължителна , ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 195 часа – един преподавател.

3.„Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи курс, за ВМФ, РО, упражнения, общо  – 200 часа –  един преподавател.

 

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ за зимен семестър 2015/2016 г. по следните дисциплини:

1. „Полупроводникова електроника”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалности „ЕТ” и „АКС”, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение за учебната 2015/2016 г.  със срок за подаване на документи 2 седмици.

2. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа семинарни  упражнения, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа семинарни упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение.

3. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение

4. „Биохимия ІІ част” , ОКС „Бакалавър” – 30 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ, V семестър, редовно обучение

5. „Химия”, ОКС „Бакалавър” – 75 часа лабораторни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение

6. „Сензорен анализ”, ОКС „Магистър” – 30 часа лабораторни упражнения, специалност „БКХ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение.

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ за зимен семестър на учебната 2015/2016 г.

ОКС „Магистър”  – задочно обучение

 

л.(х2)  упр.     изп.     р.д.р.   общо

 

1. „Политики и програми на ЕС и Р. България в областта

    на земеделието и развитието на селските райони“    15(30)    15     5         –           50

2. „Специална фитопатология“                                   30(60)    30     5         –           95

3. „Растителна вирусология и бактериология“             15(30)    15       5        –           50

 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ за зимен семестър на учебната 2015/2016 г.

1.“Биохимия“ –  хоноруван асистент

2.“Зоология“ и „Екология“ за преподаване на английски език – хоноруван хабилитиран преподавател

 

ФИЛИАЛ – ХАСКОВО за учебната 2015/2016 г.  за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ на ОКС – бакалавър:

1.“Анатомия на човека“ – 75 учебни часа

2.“Физиология на човека“ – 75 учебни часа

3.“Латински език с медицински термини“ – 60 учебни часа

4.“Медицинска психология“ – 60 учебни часа

5.“Спорт“ – 120 учебни часа

6.“Английски език“ – 120 учебни часа

7.“Фармакология“ – 90 учебни часа

8.“Педиатрия с неонатология“ – 105 учебни часа

9.“Нервни болести“ – 30 учебни часа

10.“Обща клинична патология на човека“ – 30 учебни часа

11.“Патофизиология на човека“ – 30 учебни часа

12.“Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика“ – 30 учебни часа

13.“Анестезиология, реанимация и интензивно лечение“ – 75 учебни часа

14.“Психиатрия“ – 30 учебни часа

15.“Физикална терапия и рехабилитация“ – 30 учебни часа

16.“Инфекциозни болести и епидемиология“ – 60 учебни часа

17.“Кожни и венерически болести“ – 30 учебни часа

18.“Образна диагностика“ – 30 учебни часа

19.“Социално и здравно законодателство“ – 60 учебни часа

20.“Сексология и семейно планиране“  – 30 учебни часа

21.“Акушерство и гинекология“ – 180 учебни часа

22.Клинична практика   специалност „ Медицинска сестра” – 1900 учебни часа

23.Клинична практика   специалност „ Акушерка” – 1600 учебни часа

 

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ за учебната 2015/2016 г. за специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“ и „Гериатрични грижи“ на ОКС бакалавър – Професионален бакалавър:

1. „Латински език“ –75 ч.

2. „Чужд език, български език“ – 300 ч.

3. „Информатика, информационни системи“  – 110 ч.

4. „Спорт“ – 180 ч.

5. „Медицинска психология“ – 60 ч.

6. „Детски болести“ – 60 ч.

7. „Социално и здравно законодателство“ – 60 ч.

8. „Алергология“ – 40 ч.

9. „Ортопедия, травматология и ортотика“ – 110 ч.

10. „Образна диагностика“ – 15 ч.

11. „Акушерство и гинекология“ – 30 ч.

12. „Кожни болести“ – 30 ч.

13. „Хирургия“ – 45 ч.

14. „Психиатрия“ – 30 ч.

15. „Институционални и законови регламенти при грижите за хората в гер.възраст“ – 21ч.

16. „Фармакология“ – 1 5ч.

17. „Геронтология“ – 45 ч.

18. „Основи и методи на социалната работа“ – 30 ч.

19.“Социални аспекти при грижите за хората в гер.възраст“ – 135 ч.

20. „Психология и психопатология на стареенето“  – 90 ч.

21. „Очни болести“ – 15 ч.

22. „Социална педагогика“ – 15 ч.

23. „Сексуалност при възрастни и стари хора“ – 20 ч.

24. „Микробиология“ – 30 ч. упр.

25. „Физикална терапия“ – 150 ч.

26. „Клинична оценка при анемични състояния“ – 20 ч.

27. „Клинична имунология“ – 10 ч. упр.

28. „Комуникации и общуване с възрастните хора. Комуникации  в здравните грижи“  – 45ч.

29. Наставници кл.практика – спец. „Рехабилитатор“ – 1350 ч.

30.Наставници кл. практика – спец. „Мед. лаборант“ – Микробиология – 60 ч., Кл. лаборатория – 60 ч.

31.Социална практика – спец. „Гер. Грижи“ – 86 ч.

 

Срок за подаване на документи: за всички звена – две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 06.10.2015г.  

Телефони за справка:

МФ – 042/664 458ПФ – 042/630 610СФ – 042/699 402ФТТ – 046/669 181АФ – 042/699 305ВМФ – 042/699 506ФХс – 038/664 375МК – 042/601 721


 

Дата на обявяване: 13.07.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за:

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ за учебната 2015/2016 г. по следните дисциплини:

1. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лабораторни упражнения, VІ семестър, специалност „ЕТ”, редовно обучение;

2. „Електрически измервания”, ОКС „Бакалавър” – 75 часа лабораторни упражнения, специалности „АКС” и „ЕТ”, ІІІ семестър, редовно обучение;

3. „Теория на управлението ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „АИУТ”, V семестър, редовно обучение;

4 „Идентификация на системи”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа семинарни упражнения, специалност „АИУТ”, VІ семестър,  редовно обучение;

5. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, редовно обучение, VІІ семестър, редовно обучение и 8 часа лаб.упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

6. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лабораторни упражнения, специалност „АИУТ”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лабораторни упражнения, задочно обучение;

7. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа семинарни + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 8 часа семинарни упражнения + 15 часа лабораторни упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

8. „Цифрова и микропроцесорна техника”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”, V семестър, редовно обучение и 8 часа лабораторни упражнения, VІ семестър, задочно обучение.

9. „Хидравлика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа лабораторни упражнения, ІV семестър, специалности „АТЗТ” и „ТГС”, редовно обучение и 74 часа лабораторни упражнения, задочно обучение

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ за зимния семестър на за учебната 2015/2016 г. по следните дисциплини:

1.     „Икономическа психология”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, втори курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо – 135 часа – един преподавател.

2.      „Стопанска история”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 150 часа –  един преподавател.

3.     „Делово общуване и фирмена култура”- факултативна, , ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО, упражнения, общо  – 90 часа – един преподавател.

4.     „Английски език” – избираема, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения, общо  – 120 часа и избираема, ОКС „Магистър”, първи курс за ВМФ, РО, упражнения, общо  – 240 часа –  един преподавател.

5.     „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи курс; за ВМФ, РО, упражнения, общо  – 240 часа –  един преподавател.

6.     „Руски език”, избираема, ОКС „Бакалавър”, за специалностите в АФ, първи курс, РО, упражнения, общо  – 60 часа;

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо  – 120 часа;

ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо – 120 часа; ЗО, първи и втори курс, упражнения, общо   – 90 часа –  един преподавател.

7.     „Физическо възпитание и спорт”- задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения;

задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения;

задължителна, за ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения;

общо  – 900 часа – трима преподаватели.

8.     „Организация на социалните предприятия” – избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за специалностите БИ и РИ в СФ, РО/ЗО, лекции, общо  – 15 часа –  един преподавател.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ за учебната 2015/2016 г. по следните дисциплини:

  1. „Методика на обучението по математика в 1-4 клас“ – 140 ч. упр.

  2. „Методика на обучението по математика“ – 60 ч. упр.

  3. „Педагогика на словесно-изпълнителското изкуство“ – 30 ч. упр.

  4. „Педагогика на овладяване на българския език в детската градина“ – 75 ч. лекции

  5. „Актьорско майсторство за начални учители“ – 15 ч. лекции + 15 ч. упр.

  6. „Кукленото театрално изкуство в педагогически процес“ – 15 ч. лекции + 15 ч. упр.

Срок за подаване на документи: ФТТ – един месец; СФ и ПФ – две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 13.07.2015 г.

 

Телефони за справка:

ФТТ – 046/669 181

СФ – 042/699 402

ПФ – 042/630 610


 

Дата на обявяване: 11.06.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летния семестър на учебната 2015/2016 г. в

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

                                                                                             л.(х2)  упр.    изп.     р.д.р. общо

катедра „Биология и аквакултура“

Редовно обучение  

1. Зоология  /М/Вет. медицина/  1 к.                                     –        180       –      180    

          

катедра „Аграрно инженерство“

Редовно обучение  

1. Аграрна електроника и автоматика /Б/

    Агр. инженерство/   4 к.                                                 30(60)   30      10      100

 

катедра „Растениевъдство“

Редовно обучение  

1. Овощарство 1 част /Б/Агрономство/   4 к.                         30(60)   60   10    30  160

 

Задочно обучение  

1. Фитопатология /Б/ Агрономство/ 4 к.                          21(42)    –         10   30    82

2. Овощарство 1 част /Б/Агрономство/  4 к.                    15(30)   30        10   15    85

 

ОКС „Магистър”  – задочно обучение

1. Биологично производство на плодове

    /МП-Биологично земеделие/Агрономство/                15(30)    15       10      –     55

2. Биологично производство на грозде

    /МП-Биологично земеделие/Агрономство/                12(24)    12         5     20    61

3. Производство на безопасна и качествена

    растителна продукция /МП-Управление на с-те за

    безопасност и кач. на храните/Зооинженерство/         3(6)       2       10      –     18

 

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

І. Катедра „Машинно инженерство”

1. „Техническа механика І част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, всички специалности, ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

2. „Техническа механика ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, всички специалности, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

3. „Въведение в научните изследвания”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

4. „Надеждност на машините”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

5. „Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта”, ОКС „Бакалавър” – 7 часа лекции + 14 часа практически упражнения, специалност „АТЗТ”, VІІ семестър, задочно обучение;

6. „Графичен дизайн и визуални комуникации”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции + 30 часа практически упражнения, І+ІІІ семестри, специалност „ДТМММИ”, редовно обучение.

 

ІІ. Катедра ”Електротехника, електроника и автоматика”

1. „Индустриални мрежи в компютърни системи за управление –ИД”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „АИУТ”, VІІІ семестър,  редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение;

2. „Управление на електромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” + ОКС ”Магистър след ПБ” – 30 часа лекции, специалност „АИУТ”, VІ+ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

3. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции,специалност „АИУТ”, VІІ семестър,  7 часа лекции, VІІІ семестър, задочно обучение;

4. „Бази от данни в системите за управление”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС „Магистър след Бакалавър и ПБ – 30 часа лекции, специалности „АКС” и „АИУТ”, ІV+VІ+ІІ семестри,  редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

5. „Теоретична електротехника ІІ част”, ОКС „Бакалавър” поток с Магистър след ПБ –  15 часа семинарни упражнения + 30 часа лабораторни упражнения, специалности „АКС+ „ЕТ”, ІV+І семестри,  редовно обучение и 8 ч. семинарни упражнения + 14 часа лабораторни упражнения, задочно обучение;

6. „Екология”, ОКС „Бакалавър”- 20 часа семинарни упражнения, специалности „АИУТ” + „ЕТ , VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

7. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа семинарни упражнения, специалности „АИУТ” и „ЕТ”, VІІІ семестър,  редовно обучение и 10 часа сем.упражнения, задочно обучение;

8. „Преобразователна техника”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС „Магистър”-2ТН –  20 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”, VІ+ІІ семестри,  редовно обучение и 10 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, V+VІІ семестри, специалности „ЕТ” и „АИУТ”, задочно обучение;

9. „Електрически сензори”-ИД, ОКС „Бакалавър”- 30 часа лекции, специалност „ЕТ”,  V семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, VІ семестър, задочно обучение;

10. „Проектиране на електрически машини”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН –  30 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІ+ІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, VІІ семестър, задочно обучение;

11. „Електрически машини ІІ част”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС „Магистър”-2ТН – 45 часа лекции , V+І семестри,  редовно обучение и 22 часа лекции, VІ семестър, задочно обучение;

12. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, VІ семестър, редовно обучение и  15 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър, задочно обучение;

13. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 22 часа лекции + 23 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”,   VІІ семестър, задочно обучение;

14. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 23 часа лекции + 22 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър,  задочно обучение;

15. „Битова електротехника”-ИД, ОКС „Бакалавър” – 10 часа лекции + 10 часа лабораторни упражнения специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, редовно и  задочно обучение;

16. Осветителна и инсталационна техника”, ОКС „Бакалавър”-  15 часа упражнения, специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, задочно обучение;

17.  „Възобновяеми енергийни източници”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър”-2ТН- 30 часа лекции, специалности „ЕТ” и „ТГС”, VІ+VІІІ+ІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, VІІІ семестър, задочно обучение;

18. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”- 26 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, VІІ семестър,  редовно обучение и 13 часа лекции +15 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

19. „Индустриални информационни системи за управление – ИД”, ОКС „Магистър”-М-1,М-2ТН – 30 часа лекции, специалности „АКС”,”МКСУ”,ИКТБПА, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

20. „Системи за управление”, ОКС „Магистър”-М-1,М-2ТН – 30 часа лекции, специалности „АКС”,  „АИУТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

21. „Специализирани микропроцесорни системи”, ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН) -30 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, „АИУТТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

22. „Компютърно управление на електро-механични системи”, ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН) – 30 часа лекции, специалности „АКС”, „ЕТ” и „АИУТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

23. „Електрически мрежи и системи”,  ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН)- 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения,специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно  обучение;

24. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”, ІІ+ІV семестри,  редовно и задочно обучение;

25. „Проектиране на осветителни уредби”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ –  30 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри,   редовно  обучение;

26. „Енергийна ефективност”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри,  редовно обучение;

27. „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „ЕТ”, ІІ+ІV семестри,  редовно  обучение;

           28. „Безжични технологии за пренос на данни”, ОКС „Магистър” – 10 час лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

29. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС „Магистър” – М1, М2ТН – 10 часа лекции + 40 часа упражнения, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

30. „Мрежова и компютърна сигурност” , ОКС „Магистър” – 20 часа лекции, специалности „МКСУ”, „АКС”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

31. „Системно и мрежово администриране”, ОКС „Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

32. „Информационни системи и технологии в бизнеса”, ОКС „Магистър” (М1,М2ТН) – 10 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

33. „Информационен мениджмънт”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции + 45 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

34. „Графичен дизайн”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции, специалности „МКСУ”, „АКС”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

35.  „Дигитална фотография и обработка на звук и видео”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции, специалност „МКСУ”, І +ІІІ семестри, редовно обучение;

36. „Тримерно моделиране” , ОКС „Магистър” – 10 часа лекции, специалнот „МКСУ, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

37. „Електрически измервания”, ОКС „Бакалавър” – 37 часа лаб.упражнения, специалности „АКС” и „ЕТ”, ІІІ семестър, задочно обучение;

38. „Теория на управлението ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа практически упражнения, специалност „АИУТ”, V семестър, задочно обучение;

39 „Идентификация на системи”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „АИУТ”, VІІ семестър,  задочно обучение;

40. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, VІІ семестър, задочно обучение

          

ІІІ. Катедра „Енергетика”

1.„Газоснабдяване”- специалност „ТГС”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции,  V семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно обучение;

2. „Газови съоръжения и системи” (избираема дисциплина)- специалност „ТГС”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, V семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, VI семестър задочно обучение;

3. „Нормативни документи”- специалност „ТГС”, ОКС“Бакалавър“– 20 часа лекции, VІІI семестър, редовно обучение и 10 часа лекции,  задочно обучение;

4.„Техническа термодинамика”- специалности „ТГС”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, , II семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

5. „Топлотехника”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалности „АТЗТ“ и „ТХ”, IІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно обучение;

6. „Топло- и масопренасяне ”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалност „ТГС” , редовно обучение, ІІІ семестър и 15 часа лекции, задочно обучение;

7. „Климатизация и климатична техника” (избираема дисциплина), ОКС“Бакалавър“– 15 часа лекции, специалност „ТГС”, VIIІ семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

8. „Индустриална вентилация”, ОКС „Магистър”- 30 часа лекции, специалност „ТГС”,  І+ІІІ семестър, редовно обучение;

9. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС“Магистър“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, II+ІV семестър, редовно обучение;

10. „Диагностика и надеждност на топло- и газоснабдителни инсталации” (избир. дисциплина), ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – 20 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност „ТГС”, VІІІ семестър, редовно обучение и  10 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, задочно обучение, VІІ семестър (поток с магистър І+ІІІ семестри);

11. „Физическо възпитание и спорт”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, всички специалности, VІ и VІІІ семестри, редовно обучение.

12. „Управление на техногенния риск в топло- и газоснабдяването”  или ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, І+ІІІ семестър, редовно обучение.

          

ІV. Катедра „Хранителни технологии”

1. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването І част”, ОКС „Бакалавър”  – 15 часа лекции, специалност „ТХ”, V семестър, задочно обучение;

2. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 22 часа лекции, специалност „ТХ”, VІ семестър, задочно обучение;

3. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

4. „Анализ на храните”, ОКС „Магистър”- 30 часа лекции, специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестър, редовно обучение;

5. „Хранителна микробиология”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „ТХ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение;

6. „Органична химия”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

7. „Химия на природните съединения”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

8. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции + 40 часа семинарни упражнения, специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестър, редовно обучение;

9. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, І семестър, всички специалности, редовно обучение и 53 часа упражнения, задочно обучение;

10. „Висша математика І част”,  ОКС „Бакалавър” – 52 часа семинарни упражнения, І семестър, задочно обучение;

11. „Английски език” – ФД , ОКС „Бакалавър” – 60 часа практически упражнения, ІІІ+ІV семестри, специалности  „ТГС+ЕТ”, редовно обучение и 45 часа пр.упражнения, специалности „АТЗТ”, „ТГС” и „ТХ”, задочно обучение;

12. „Английски език” – ИД , ОКС „Бакалавър” – 60 часа практически упражнения, ІІ семестър, всички специалности, задочно обучение;

13. „Английски език” – ИД , ОКС „Бакалавър” – 60 часа практически упражнения, І семестър, всички специалности, задочно обучение

 

Срок за подаване на документи: един месец от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от  11.06.2015 г.

Телефони за справка:

АФ – 042/699 305

ФТТ – 046/669 181

 

 

Дата на обявяване: 04.05.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летния семестър на учебната 2014/2015 г. в

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

– Ортопедия и травматология – 240 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от  04.05.2015 г.

Телефон за справка: 042/664 458

 

 

Дата на обявяване: 26.03.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летния семестър на учебната 2014/2015 г.:

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Ресурсно подпомагане на ДСОП – 15 упражнения

2. Теория и история на включващото обучение на ДСОП – 15 упражнения.

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – Ямбол

1. Технологично обзавеждане на консервната промишленост – 22 ч. лекции, специалност „ТХ“, IV курс, редовно обучение

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от  26.03.2015 г.

Телефони за справка:

ПФ – 042/630 610

ФТТ – 046/669 181

 

 

Дата на обявяване: 16.02.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА“

1. Клинична лаборатория – 300 ч. упражнения

2. Съдебна медицина и деонтология – 300 ч. упражнения

3. Психиатрия – 150 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Информационни системи на социалната сфера – 50 ч. лекции общо за редовно и задочно обучение.

СПЕЦИАЛНОСТ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ“

Фармакология – 30 ч. лекции

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ- учебната 2015/2016 г.

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“

1. Анатомия, физиология и патология на органите на слуха и речта – 15 ч. упражнения

2. Педагогика за деца с множествени увреждания – 30 ч. упражнения

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – Ямбол

1. Кормилна практика, специалност „АТЗТ“, VIII семестър, професионална квалификация „Инструктор“ – 75 ч. практически упражнения, редовно обучение и 135 ч. практически упражнения, задочно обучение.

2. Експлоатация на земеделската техника, специалност „АТЗТ”, VІІІ семестър, „Инструктор” – 30 х 2 ч. практически упражнения,  редовно обучение и 15 ч. практически упражнения, ІХ семестър, задочно обучение.

3. Системно и мрежово администриране , ОКС „Магистър” – 30 ч. практически упражнения, специалности „МКСУ, „ИКТБПА”, „ИКТО” и „АКС”, редовно обучение;

4. Приложения и системи за мобилни устройства, ОКС „Магистър” – 40 ч. упражнения, специалности „АКС”, „ИКТО” и „МКСУ”, редовно обучение.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

1. Спешни състояния в урологията – 15 часа

2. Хирургия – 15 часа

3. Социални аспекти при грижите за хората в гериатрична възраст – 75 часа

4. Геронтология – 45 часа

5. Гериатрия – 45 часа

6. Поведение и грижи при спешни животозастрашаващи състояния – 45 часа

7. Хигиена и екология – 15 часа

8. Поведение и грижи при спешни травматични състояния – 20 часа

9. Клинична практика – „Парамедик“ – 270 часа

10. Клинична практика – „Рехабилитатор“ – 750 часа

11. Клинична практика – „Медицински лаборант“ – 86 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от  16.02.2015 г.

Телефони за справка:

МФ – 042/664 458

ПФ – 042/630 610

ФТТ – 046/669 181

МК – 042/601 721

 

 

Дата на обявяване: 05.01.2015 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2014/2015 г. по следните дисциплини в

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Дисциплина „Основи на правото”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения-105, лекции-90, изпити-60,  общо  – 255 часа – един преподавател.

2. Дисциплина „Организация на социалните предприятия”-, избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за специалност Бизнес икономика в СФ, РО/ЗО, лекции-15, общо  – 15 часа – един преподавател.

3. Дисциплина „Организационно поведение в бизнеса”-, избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за специалности Бизнес икономика, Регионална икономика в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 60 часа – един преподавател.

4. Дисциплина „Латински език” – задължителна, ОКС „Магистър”, първи курс; за ВМФ, РО, упражнения, общо  – 270 часа –  един преподавател.

5. Дисциплина „Английски език” – избираема, ОКС „Бакалавър”, първи курс, ,за специалностите в АФ, РО, упражнения, общо  – 120 часа –  един преподавател.

6. Дисциплина „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи и втори курс; за ВМФ, РО, упражнения, общо  – 405 часа –  един преподавател.

7. Дисциплина „Руски език”, избираема,

ОКС „Бакалавър”, за специалностите в АФ, първи курс, РО, упражнения, общо–30 часа;

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо  – 105 часа;

ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО/ЗО, упражнения, общо – 90/60 часа;

един преподавател.

8. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”- задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения, общо  – 300 часа –един преподавател.

9. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”- задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения, общо  – 300 часа –един преподавател.

10. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”- задължителна, за ОКС „Магистър”,  ВМФ, РО, упражнения, първи и втори курс, общо  – 300 часа – един преподавател.

11. Дисциплина „Информатика”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за АФ, РО/ЗО, упражнения-350/100,  общо  – 450 часа – двама преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от  05.01.2015 г.

Телефон за справка:

СФ – 042/699 402

Comments are closed