Конкурси за хонорувани преподаватели – архив 2016 г.

Дата на обявяване: 27.10.2016 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. за нуждите на :

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ      

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1. АГ – 720 часа упражнения

2. Пропедевтика на вътрешните болести – двама хонорувани асистенти – общо 360 часа упражнения

3. Вътрешни болести – трима хонорувани асистенти – за  V курс – общо 540 часа упражнения

4. Вътрешни болести – шест хонорувани асистенти – за ІV курс – общо 1080 часа упражнения

5. Психиатрия – 71 часа лекции за всички специалности

6. Педиатрия – 240 часа упражнения

7. Инфекциозни болести – 200 часа упражнения за всички специалности

8. Анестезиология и интензивно лечение – 60 часа упражнения

9. Обща и оперативна хирургия за студенти с обучение на английски и български език – 630 часа упражнения

10. Обща патология – 60 часа упражнения

11. Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – шифър 05.07.05. – 390 часа  упражнения за всички специалности

12. Физикална терапия – 300 часа за всички специалности

13. Неврология за студенти с обучение на английски език – 90 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

1. Онкология и палиативни грижи – 45 часа упражнения

2. Гериатрия – 120 часа упражнения

3. Вътрешни болести – 60 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТИ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „АКУШЕРКА”

1. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Сексология/ –  шифър 03.01.53 – 40 ч. лекции за всички специалности

2. Детска педагогика – 12 часа лекции и 12 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”

1. Кинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

2. Патокинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

3. Ерготерапия – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

4. Клинична практика Ерготерапия – 20 часа

5. Вътрешни болести – 60 часа упражнения

НАСТАВНИЦИ ЗА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

Наставници специалност „Медицинска сестра“

1. Отделение по гастроентерология – 30 ч.

2. Детска хирургия – 30 ч.

3. Хирургична клиника – 60 ч.

4. І-ва ВК пневмология – 30 ч.

5. І-ва ВК нефрология – 30 ч.

6. Клиника по ендокринология –  30 ч.

7. Клиника по съдова хирургия –  30 ч.

8. Неврологична клиника  – 48 ч.

9. Клиника по неврохирургия – 48 ч.

10. Дом за медико-социални грижи за деца – 40 ч.

11. Дом за възрастни хора с физически увреждания(ДВХФУ) – 40 ч.

12. Урология – 24 ч.

13. Клиника по УНГ– 48 ч.  

14. Клиника по ортопедия и травматология – 48 ч. 

15. Очна клиника  – 48 ч.

16. Гериатрия – І-ва ВК-нефрология – 24 ч.

17. Гериатрия – 2 –  Отделение по гастроентерология – 24 ч.

18. Операционен блок – 48 ч.

19. КАИЛ – 48 ч.

Наставници специалност „Акушерка“

1. Родилна зала – общо 112 ч.

2. Родилно отделение –  общо 52 ч.

3. Сектор „Патологична бременност“ – общо 28 ч.

4. Гинекологично отделение – общо 28 ч. 

5. ОАРИЛ – общо 20 ч. 

6. Отделение за новородени деца: ОНД + ИДО – общо 48 ч.

Наставници специалност ”Медицинска рехабилитация и ерготерапия”

1. Отделение по ортопедия и травматология – 30 ч.

2. ОФТР –  30 ч.

3. Клинична практика и преддипломен стаж за наставниците в практическите бази – 1200 часа

Наставници специалност ”Лекарски асистент”

1. Отделение по психиатрия – 90 ч.

2. Дом за възрасти хора – 54 ч.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г. Телефон за справка: МФ – 042/664 468

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ за зимен  семестър на учебна 2016/2017 г.

1. Болести и неприятели при производство и съхранение на посевен и посадъчен материал – ОКС „Магистър“ – 6 часа лекции и 6 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г. Телефон за справка: АФ – 042/699 300

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА

за специалностите  „Рехабилитатор”,  „Медицински лаборант”, „Гериатрични грижи” на ОКС „Професионален бакалавър“

1. Вътрешни болести  и долекарска помощ  – 225 часа

2. Микробиология – упражнения – 90 часа

3. Немски език – 60 часа

4. Нервни болести – 105 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г. Телефон за справка: МК – 042/601721

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

1. Екология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

2. Зоология – 15 часа лекции и 60 часа упражнения

3. Латински език – 30 часа за зимен семестър на уч. 2016/2017 г.

4. Хигиена и технология на месо и месни продукти , Хигиена и технология на мляко и млечни продукти, Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход –  общо 180 часа на семестър

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г. Телефон за справка: ВМФ – 042/699500

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявяване: 04.07.2016 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. за нуждите на :

 

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ГР. ЯМБОЛ

 1. „Въведение в научните изследвания”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

2. „Надеждност на машините”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „АТЗТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

3. „Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции + 15 часа практически упражнения, специалност „АТЗТ”, VІІІ семестър, редовно обучение;

4. „Автоматизирани системи в транспортните средства”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

5. „Ел. обзавеждане на трактора и автомобила”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, задочно обучение;

6. „Автотехническа експертиза – ИД”, пр.квалификация „Инструктор” – 8 часа лекции + 15 часа пр.упражнения, специалност „АТЗТ”, V семестър, задочно обучение;

7. „Нормативни документи за управление на дейности в учебен център” за професионална квалификация „Инструктор” – 8 часа лекции, специалност „АТЗТ”, V семестър, задочно обучение;

6. „Нормативни документи”, ОКС“Бакалавър“- специалност „ТГС” – 20 часа лекции, VІІI семестър, редовно обучение и 10 часа лекции,  задочно обучение;

7.„Техническа термодинамика”, ОКС“Бакалавър“ – специалност „ТГС” – 30 часа лекции, , II семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

8. „Топлотехника”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалности „АТЗТ“ и „ТХ”, IІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно обучение;

9. „Топло- и масопренасяне ”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалност „ТГС” , редовно обучение, ІІІ семестър и 15 часа лекции, задочно обучение;

10. „Климатизация и климатична техника” (избираема дисциплина), ОКС“Бакалавър“– 15 часа лекции, специалност „ТГС”, VII семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

11. „Индустриална вентилация”, ОКС „Магистър”- 30 часа лекции, специалност „ТГС”,  І+ІІІ семестър, редовно обучение;

12. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС “Магистър“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, II+ІV семестър, редовно обучение;

13. „Диагностика и надеждност на топло- и газоснабдителни инсталации”, ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – 20 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност „ТГС”, VІІІ семестър, редовно обучение и  10 часа лекции + 15 часа сем.упражнения, VІІ семестър, задочно обучение (поток с магистър І+ІІІ семестри);

14. „Управление на техногенния риск в топло- и газоснабдяването”  или ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, І+ІІІ семестър, редовно обучение;

15. „Физическо възпитание и спорт”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, всички специалности, VІ и VІІІ семестри, редовно обучение;

16. „Топлогенерираща техника и тенологии”, ОКС „Бакалавър” (поток с ОКС „Магистър” – 60 часа лекции, специалност „ТГС”, V семестър, редовно обучение и 30 часа лекции, задочно обучение;

 17. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника І част”, ОКС „Бакалавър” и  ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

 18. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации”, ОКС „Бакалавър”  – 15 часа семинарни упражнения + 15 часа практически упражнения, VІІ семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 8 часа сем.упражнения +7 часа пр.упражнения, задочно обучение;

 19. „САD системи ІІ част” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа пр.упражнения, ІV семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 30 часа пр.упражнения, специалности „ТГС +ДТММИ”, „АТЗТ”, задочно обучение;

 20.”Технология на машиностроенето”, ОКС „Бакалавър – 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, ІV семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

  21. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването І част”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „ТХ”, V семестър, задочно обучение;

  22. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 22 часа лекции, специалност „ТХ”, VІ семестър, задочно обучение;

  23. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

  24. „Анализ на храните”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „БКХ”, ІІ семестър, редовно обучение;

  25. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции,специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

 26. „Технология на млякото и млечните продукти ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

 27. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение и 53 часа сем.упражнения, задочно обучение;

 28. „Висша математика І част”, ОКС „Бакалавър” – 90 часа сем.упражнения,  всички специалности, І семестър, редовно обучение и 52 часа сем.упражнения, задочно обучение;

29. „Висша математика ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции + 90 часа сем.упражнения,  всички специалности, ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции + 52 часа сем.упражнения, задочно обучение;

  30. „Висша математика ІІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 60 часа сем.упражнения,  всички специалности, ІІІ семестър, редовно обучение и 45 часа сем.упражнения, задочно обучение;

  31. „Английски език – ИД”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, всички специалности, І и ІІ семестър, задочно обучение;

  32. „Английски език – ФД, ОКС „Бакалавър” – 90 часа практически упражнения, специалности „”АТЗТ”, „ДТММИ” и „ЕТ”, ІІІ и ІV семестри, редовно обучение и 60 часа пр.упражнения, задочно обучение, специалности „АТЗТ + ДТММИ”, „ТХ+ЕТ”, ТГС”, ІІІ семестър и „ЕТ”-ІV семестър, задочно обучение;      

  33. „Обща и неорганична химия”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа упражнения, специалност „ТХ”, І семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

   34. „Технология на плодово-захарните продукти-ИД”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа упражнения, специалност „ТХ”, редовно обучение, VІ семестър;

    35.  „Технология на детските и диетичните храни – ИД”, ОКС „Бакалавър” – 8 часа упражнения, специалност „ТХ”, VІ+VІІІ семестър, задочно обучение;

    36. „Физикохимия и колоидна химия І част”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа упражнения, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 7 часа упражнения, задочно обучение;

    37. „Физикохимия и колоидна химия ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа упражнения, специалност „ТХ”, ІV семестър, редовно обучение и 7 часа упражнения, задочно обучение;

    38. „Химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лабораторни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение и 21 часа лаб.упражнения, задочно обучение;

39. „Индустриални мрежи в компютърни системи за управление –ИД”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „АИУТ”, VІІІ семестър,  редовно обучение и 10 часа лекции, VІІ семестър, задочно обучение;

40. „Компютърни системи за управление”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

41.Микропроцесорна техника ІІ част”, ОКС „Бакалавър” -15 часа лекции, специалност „АКС”, V семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, V+VІІ семестри, задочно обучение;

42. „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции, специалност „АКС”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

43. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения,,специалност „АИУТ”, VІІ семестър,  7 часа лекции+15 часа семинарни упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

44. „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН –  30 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІ+ІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, VІ+VІІІ семестър, задочно обучение;

45. „Електрически машини ІІ част”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС „Магистър”-2ТН – 45 часа лекции , V+І семестри,  редовно обучение и 22 часа лекции,  задочно обучение;

46. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, VІ семестър, редовно обучение и  15 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІ+VІІІ семестър, задочно обучение;

47. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ЕТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции,  задочно обучение;

48. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 45 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър, редовно обучение и 23 часа лекции,  задочно обучение;

49. „Битова електротехника”-ИД, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, редовно и  10 часа лекции, VІІ семестър, задочно обучение;

50.  „Възобновяеми енергийни източници”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър”-2ТН- 30 часа лекции, специалност „ЕТ” и „ТГС”, VІ+VІІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, VІ+VІІІ семестър, задочно обучение;

51. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”-  30 часа упражнения, специалност „ТГС”, VІІ семестър,  редовно обучение и 15 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

52. „Специализирани микропроцесорни системи”, ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН) -30 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”,  І+ІІІ семестри, редовно обучение;

53. „Електрически мрежи и системи”,  ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН)- 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения,специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно  обучение;

54. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции , специалност „ЕТ”, ІІ+ІV семестри,  редовно обучение;

            55. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС „Магистър” – М1, М2ТН – 10 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

            56. „Системно и мрежово администриране”, ОКС „Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции  І+ІІІ семестри, редовно обучение;

            57. „Информационни системи и технологии в бизнеса”, ОКС „Магистър” (М1,М2ТН) – 10 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

            58. „Информационен мениджмънт”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции + 45 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

            59. „Графичен дизайн”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции, специалности „МКСУ”, „АКС”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

60. „Тримерно моделиране” , ОКС „Магистър” – 10 часа лекции, специалност „МКСУ, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

61. „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ЕТ”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

            62. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа семинарни упражнения, специалности „АИУТ”+”ЕТ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа сем.упражнения, задочно обучение;

            63. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, VІІ семестър, редовно обучение и 8 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

            64. „Информатика І част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, І семестър, специалности „АТЗТ”, „ДТММИ+ТГС” и „ТХ”, редовно обучение и 60 часа практически упражнения, задочно обучение;

            65. „САD системи І част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, ІІІ семестър, специалности „АТЗТ”, ДТММИ+ТГС”, „АКС” и „ЕТ”, редовно обучение и 75 часа пр. упражнения, задочно обучение;

            66. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 23 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

            67. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

            68. „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС” Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, редовно обучение и 23 часа упражнения, задочно обучение;

            69. „Енергийна ефективност”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 15 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри,  редовно обучение;

            70. „Безжични технологии за пренос на данни”, ОКС „Магистър” – 10 часа лекции+30 часа упражнения, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, ІV семестър, редовно обучение;

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.07.2016 г.

Телефон за справка: ФТТ – 046/669181, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ    

             

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

 1. Биохимия – 150 часа упражнения
 2. Медицинска психология – 25 часа лекции
 3. Немски език – 120 часа упражнения за всички специалности
 4. Английски език – 480 часа упражнения
 5. Френски език – 60 часа упражнения
 6. Български език – 540 часа упражнения

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

 1. Биохимия – 20 часа упражнения
 2. Латински език – 180 часа упражнения

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

 1. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Основи на управлението в здравеопазването/ – шифър 03.01.53 – 90 часа лекции.
 2. Автоматизация на медицината /Медицинска статистика и информатика/ – шифър 02.05.42. – 70 часа лекции.
 3. Медицинска статистика и информатика  – 45 часа упражнения
 4. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Епидемиология на здравето/ – шифър 03.01.53. – 25 часа лекции и 20 часа упражнения.
 5. Икономика на здравеопазването – 40 часа упражнения
 6. Статистически методи в управлението – 12 часа лекции и 13 часа упражнения
 7. Здравни анализи и оценки – 7 часа лекции и 8 часа упражнения
 8. Здравни проекти – 7 часа лекции и 8 часа упражнения
 9. Управление на времето – 7 часа лекции
 10. Микроикономикс на здравната организация –  15 часа упражнения
 11. Финансов мениджмънт – 8 часа упражнения
 12. Маркетинг в здравеопазването – 7 часа лекции и 8 часа упражнения
 13. Информационни технологии в управление на здравната организация– 15 часа лекции
 14. Андрагогика – 45 часа лекции 
 15. Педагогика – 30 часа лекции
 16. Методика на обучението по практика – 30 часа лекции

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” –  ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

задължителни дисциплини за ОКС „Бакалавър” редовно и задочно обучение:

 • Социална психология – 60 часа лекции
 • Социална педагогика – 40 ч.л. (редовно обуч.)
 • Методи на социалната работа – 100 ч. л. (ред. и задочно обучение)
 • Андрагогика – 45 ч. л. (ред. и задочно обучение)
 • Социален тренинг – 70 ч. л. + 20 ч. упр. (редовно и задочно обуч.)
 • Супервизия – 35 ч. л. + 10 ч.упр. (редовно и задочно обуч.)
 • Информационни системи на социалната сфера- 50 ч.л. + 40 ч.упр. (редовно и зад.обуч.)
 • Въвеждане в специалността- 25ч.л. (редовно и задочно обуч.)
 • Специална педагогика – 75 ч.л. (редовно и задочно обуч.)
 • Етопедия – 45 ч.л. (редовно и задочно обуч.)
 • Психопедагогическа и диференциална диагностика – 40 ч.л. (редовно и задочно обуч.)

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „Бакалавър”):

 •  Образование без предразсъдъци – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)
 •  Образование и социализация на лица с умствена изостаналост – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)
 •  Социални проблеми на лица с психо-физически нарушения – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)
 • Общуване и социална практика – лаборатория на общуването – 20 ч.л. (факултативна дисц.)

Задължителни дисциплини за ОКС „Магистър” задочно обучение:

 • Социално предприемачество – 30 ч. лекции
 • Мениджмънт и организационно поведение- 30 ч. лекции
 • Политики за хора с увреждания – 30 ч. лекции
 • Супервизия с работа на терен – 5 ч. л. + 50 ч.упр.
 • Управление и медиация – 30 ч. лекции

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „Магистър”):

 • Управление на качеството – 20 ч. лекции  (избираема дисциплина)
 • Презентация и самопрезентация – 20 ч. лекции  (факултативна дисциплина)

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.07.2016 г. Телефон за справка: МФ – 042/664 468

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ  – ФИЛИАЛ ХАСКОВО

1. Анатомия на човека – 75 учебни часа

2. Физиология на човека – 75 учебни часа

3. латински език с медицински термини – 60 учебни часа

4. Медицинска психология – 60 учебни часа

5. Спорт – 120 учебни часа

6. Английски език – 120 учебни часа

7. Фармакология – 90 учебни часа

8. педиатрия с неонатология – 105 учебни часа

9. Нервни болести – 30 учебни часа

10. Обща клинична патология на човека – 30 учебни часа

11. Патофизиология на човека – 30 учебни часа

12. Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика – 30 учебни часа

13. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – 75 учебни часа

14. Психиатрия – 30 учебни часа

15. Физикална терапия и рехабилитация – 30 учебни часа

16. Инфекциозни болести и епидемиология – 60 учебни часа

17. Кожни и венерически болести – 30 учебни часа

18. Образна диагностика – 30 учебни часа

19. Социално и здравно законодателство – 60 учебни часа

20. Сексология и семейно планиране – 30 учебни часа

21. Акушерство и гинекология – 180 учебни часа

22. Клинична практика специалност „Медицинска сестра“ – 1900 учебни часа

23. Клинична практика специалност „Акушерка“ – 1600 учебни часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.07.2016 г. Телефон за справка: МК – ФИЛИАЛ ХАСКОВО 038/664375

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА 2016/2017

 1. Дисциплина „Стопанска история”задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 150 часа –  един преподавател.
 2. Дисциплина „Организация на социалните предприятия” – избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за специалностите БИ и РИ в СФ, РО/ЗО, лекции, общо  – 15 часа –  един преподавател.
 3. Дисциплина „Английски език”избираема, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения, общо  – 210 часа,
 4. Дисциплина „Руски език”, избираема,

ОКС „Бакалавър”, за специалностите в АФ, първи курс, РО, упражнения – 60 часа;

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения  – 60 часа;

ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО -60 часа, за първи и втори курс, ЗО -45 часа упражнения, общо – 105 часа; общо   – 225 часа –  един преподавател.

 1. Дисциплина „Немски език”, избираема,

ОКС „Бакалавър”, за специалностите в АФ, първи курс, РО, упражнения – 30 часа;

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения  – 60 часа;

ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО -60 часа, за първи и втори курс, ЗО -45 часа упражнения, общо – 105 часа; общо   – 195 часа –  един преподавател.

 1. Дисциплина Делово общуване и фирмена култура”факултативна, , ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО, упражнения, общо  – 90 часа – един преподавател.
 2. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”

задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения;

задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения;

задължителна, за ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения;

общо  – 900 часа – двама преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.07.2016 г. Телефон за справка: СФ – 042/699400

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА 2016/2017

катедра ПРИЛОЖНА ЕКОЛОГИЯ И ЗООХИГИЕНА

ОКС „Бакалавър“                                                                 л(х2)    упр.   изп.               общо

1.Замърсяване на въздуха и въздействие върху

екосистемите, спец. ЕООС,

ІІІ курс, редовно обучение                                                   12(24)    6        15           –       45

2. Екологично законодателство и норми,

спец. ЕООС, ІV курс, редовно обучение                            12(24)   –        15           –         39

3. Екологично законодателство и норми,

спец. ЕООС, V курс, задочно обучение                             15(30)    –       15           –         45       

 

ОКС „Магистър“

1. Консултантски практики по смекчаване

на последиците от изменението на климата,

биологичното разнообразие, опазване на

почвите и водите.                                                                  6(12)    9          15        –           36       

2. Законодателство и институции в

биологичното земеделие.                                                     9(18)    6          10        –           34

 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА

1. Зоология  /М/Вет. медицина/, І курс                                 –       150          –            –        150    

           

катедра АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО

ОКС „Бакалавър“

1. Аграрна електроника и автоматика ІІ част,

спец. Аграрно инженерство, ІV курс,

VІІ семестър, редовно обучение                                         30(60)     30       10         –          100

2. Основи на механизацията,

спец. Зооинженерство, ІІ курс,

ІІІ семестър, редовно обучение                                           30(60)     –          10         –          70

3. Енергетика и транспорт,

спец. Агрономство, ІІ курс, ІІІ семестър,

редовно обучение                                                                 30(60)     –          10         –          70

4. Трактори и автомобили

спец. Аграрно инженерство, ІІІ курс,

V семестър, редовно обучение                                            45(90)     –          10         –          100

5. Трактори и автомобили,

спец. Аграрно инженерство, ІІІ курс,

V семестър, задочно обучение                                            21(42)     –          10        –            52

 

ОКС „Магистър“

1. Машини и технологии за обработка на почвата,

сеитба и грижа за растенията                                              15(30)    15        10         –           55    

2. Подемно-транспортни машини в земеделието,

                                                                                                15(30)     9         10         –           49    

 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСТВО

ОКС „Бакалавър“

1. Овощарство І част,

спец. „Агрономство“, ІV курс, редовно                             30(60)     30       10         30       130

2. Овощарство І част,

спец. „Агрономство“, V курс, задочно                               15(30)     15       10         15        70

3. Растениевъдство,

спец. „Аграрно инженерство“, редовно обучение –           45          5            –          50

4. Растениевъдство

спец. „Аграрно инженерство“, задочно обучение –           24         5            –          29  

5. Растениевъдство

спец. „ЕООС“, редовно обучение                                       –             15        5            –            20

6. Растениевъдство

спец. „ЕООС“, задочно обучение                                       –             8          5            –            13

 

ОКС „Магистър“

1. Биологично производство на плодове,

задочно обучение                                                                  15(30)     15       10          –            55

2. Производство на безопасна и качествена

растителна продукция, задочно обучение                         3(6)         2         10          –            18

3. Специална фитопатология,

задочно обучение                                                                  30(60)     30       5            –             95

4. Растителна вирусология и бактериология

задочно обучение                                                                  15(30)     15       5            –             50

 

катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“

ОКС „Магистър“

1. Политики и програми на ЕС и РБългария                     

в областта на земеделието и развитието

на селските райони,

спец. Зооинженерство, редовно обучение                         15(30)     15        2           –              47

2. Политики и програми на ЕС и РБългария                     

в областта на земеделието и развитието

на селските райони,

спец. Зооинженерство, задочно обучение                          6(12)        9         2           –              23

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.07.2016 г. Телефон за справка: АФ – 042/699 300

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);


Дата на обявяване: 30.05.2016 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. по дисциплините:

Педагогически факултет

 1. „Съвременни техники в обучението по изобразително изкуство в детската градина и 1-4 клас“ – хорариум 20 часа упражнения
 2. „Информационните технологии в обучението по изобразително изкуство“ – хорариум 5 часа упражнения
 3. „Педагогика на изобразителните дейности“ – хорариум 20 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 30.05.2016 г.

Телефон за справка:

ПФ – 042/613778

Медицински колеж  – за специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“, „Гериатрични грижи“ за ОКС “Професионален бакалавър“

 1. Латински език – 75 ч.
 2. Информатика, информационни системи – 130 ч.
 3. Спорт – 180 ч.
 4. Медицинска психология – 60 ч.
 5. Детски болести – 60 ч.
 6. Социално и здравно законодателство – 60 ч.
 7. Алергология – 40 ч.
 8. Ортопедия, травматология и ортотика – 110 ч.
 9. Образна диагностика – 15 ч.
 10. Акушерство и гинекология – 30 ч.
 11. Кожни и венерически болести – 30 ч.
 12. Психиатрия – 30 ч.
 13. Фармакология – 15 ч.
 14. Геронтология – 45 ч.
 15. Основи и методи на социалната работа – 30 ч.
 16. Психология и психопатология на стареенето – 45 ч.
 17. Очни болести – 15 ч.
 18. Социална педагогика – 15 ч.
 19. Сексуалност при възрастни и стари хора – 20 ч.
 20. Физикална терапия – 150 ч.
 21. Клинична оценка при анемични състояния – 20 ч.
 22. Клинична имунология – 20 ч. упражнения
 23. Наставници кл. практика – спец. „Рехабилитатор“ – 1620 ч.
 24. Наставници кл. практика – спец. „Мед. лаборант“ – 200 ч.
 25. Анатомия и биомеханика – 136 ч.
 26. Биохимия с патобиохимия – 35 ч.
 27. Хистология и хистотехника – 70 ч.
 28. Паразитология – 60 ч.
 29. Гериатрия – 45 ч.
 30. Социална палиативна психология – 30 ч.

Срок за подаване на документи: петнадесет дни от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 30.05.2016 г.

Телефон за справка:

Медицински колеж – 042/601721

 

Аграрен факултет – за летен семестър на учебна 2015/2016 г. (задочно обучение)

 1. „Основи на механизацията“ – хорариум 12 часа лекции и 54 часа упражнения
 2. „Енергетика и транспорт“ – хорариум 15 часа лекции и 18 часа упражнения
 3. „Подемно – транспортни машини в земеделието – ОКС „Магистър“
 4. „Поддръжка на земеделска техника и организиране на сервизната дейност“ – ОКС „Магистър“
 5. „Трактори и автомобили“
 6. „Основи на механизацията“
 7. „Енергетика и транспорт“

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 30.05.2016 г.

Телефон за справка:

АФ – 042/699 300   Необходимите документи са поместени в Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет, Раздел II.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс за един хоноруван асистент за летен семестър на учебната 2015/2016 г. по дисциплините:

 1. „Обща патология“;
 2. „Специална патоанатомия“

за нуждите на секция „Патологична анатомия“ към катедра „Обща и клинична патология“ на Ветеринарномедицински факултет.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 07.04.2016 г.

Необходимите документи са поместени в Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет, Раздел II.

Телефон за справка:

ВМФ – 042/699 506


Дата на обявяване: 07.03.2016 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2015/2016 г.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

 1. Биохимия – 150 часа упражнения
 2. Съдебна медицина – 300 часа упражнения
 3. Вътрешни болести – І част – пет хонорувани асистенти за провеждане на 450 часа упражнения общо.
 4. Вътрешни болести – ІІ част – един хоноруван асистент за 90 часа упражнения
 5. Латински език – 12 часа упражнения за студенти с обучение на английски език.
 6. Психиатрия – 150 часа упражнения
 7. Студентски спорт – 300 часа упражнения за всички специалности.
 8. Български език /преподаване на български език, чрез език посредник – английски език/ – 240 часа упражнения.

СПЕЦИАЛНОСТ “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

Фармакология – 30 часа лекции

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”

 1. Кинезиология – 20 часа лекции и 20 часа упражнения
 2. Кинезитерапия – 10 часа лекции и 40 часа упражнения
 3. Ерготерапия – 14 часа лекции и 32 часа упражнения
 4. Вътрешни болести – 60 часа упражнения

Наставници на клинична практика за летен семестър на учебната 2015 / 2016 г., както следва:

За специалност „медицинска сестра” и „лекарски асистент”:

 1. Обща и специална хирургия – 360 уч. часа
 2. Обща и  специална медицина – 360 уч. часа
 3. Педиатрия – 288 уч. часа
 4. ОНД – 144 уч. часа
 5. ДКЦ – 96 уч. часа
 6. Хоспис –  192 уч. часа
 7. Психиатрия – 216 уч. часа
 8. Онкология – 144 уч. часа
 9. Инфекциозно отделение – 144 уч. часа
 10. Интензивна терапия – 144 уч. часа
 11. Спешно отделение – 144 уч. часа
 12. Дерматология – 144 уч. часа
 13. Детска ясла -144 уч. Часа

За специалност „лекарски асистент”:

 1. Хоспис – 144 уч. часа
 2. ЦСМП /приемно отделение/ – 102 уч. часа

За специалност „акушерка”:

 1. Родилна зала – 120 уч. часа
 2. Родилно отделение – 48 уч. часа
 3. Сектор патологична бременност – 36 уч. часа
 4. Отделение за новородени деца – 24 уч. часа
 5. Интензивно детско отделение – 24 уч. часа
 6. Гинекологично отделение – 24 уч. часа
 7. ОАРИЛ – 12 уч. часа
 8. КОЦ – 36 уч. Часа

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

катедра Биология и аквакултура                                     л.(х2)   упр.

Задочно обучение  – ОКС „Бакалавър”

1. Ботаника /Агрономство/  1 к                                     –     60  

2. Ботаника /ЕООС/  1 к                                               –     48  

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Педагогическа психология – 10 часа семинари

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 1. Анатомия и биомеханика – 25 часа
 2. Хистология – 20 часа
 3. Биохимия с патобиохимия – 30 часа
 4. Паразитология – 25 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 07.03.2016 г.

Необходимите документи са поместени в Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет, Раздел II.

Телефони за справка:

МФ – 042/664 458

АФ – 042/699 305

ПФ – 042/630 610

МК – 042/601 721

 

Дата на обявяване: 04.02.2016 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2015/2016 г. във:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол по дисциплината:

Технология на млякото и млечните продукти II част, ОКС „Бакалавър“ – VIII семестър, 30 ч. лекции редовно обучение и 15 ч. лекции задочно обучение, специалност „ТХ“

Стопански факултет по дисциплината:

Немски език – избираема, ОКС „Магистър“, първи курс за ВМФ, РО, упр. – 45 часа; първи и втори курс за ОКС „Бакалавър“, РО/ЗО всички специалности в СФ, упр. – 120 часа – един преподавател

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.02.2016 г.

Необходимите документи са поместени в Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет, Раздел II.

Телефони за справка: 046/669 181   042/699 402


Дата на обявяване: 11.01.2016 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2015/2016 г. в Стопански факултет по следните дисциплини:

 1. „Основи на правото”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, лекции, изпити,  общо  – 255 часа – един преподавател.

 2. „Организация на социалните предприятия”- избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, лекции, общо – 15 часа – един преподавател.

 3. „Макроикономика”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо – 153 часа – един преподавател.

 4. Дисциплина „Политология”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, изпити общо – 200 часа – един преподавател.

 5. „Информатика”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в АФ, РО/ЗО, упражнения, общо – 200 часа   един преподавател.

 6. „Организационно поведение в бизнеса”-, избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за специалности Бизнес икономика, Регионална икономика в СФ, РО/ЗО, упражнения, общо  – 60 часа – един преподавател.

 7. „Английски език” – избираема, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения – 90 часа, и избираема, ОКС „Магистър”, първи курс за ВМФ, РО, упражнения – 180 часа, общо  – 270 часа –  един преподавател.

 8. „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи курс; за ВМФ, РО, упражнения – 115 часа и първи курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения – 210 часа общо  – 325 часа –  един преподавател.

 9. „Руски език”, избираема:

ОКС „Бакалавър”, за специалностите в АФ, първи курс, РО, упражнения, общо– 30 часа;

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо  – 150 часа; ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо – 90 часа;

ЗО, първи и втори курс, упражнения, общо   – 90 часа –  един преподавател.

 1. „Физическо възпитание и спорт”- задължителна:

ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения;

ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения;

ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения;

общо  – 900 часа – трима преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 11.01.2016 г.

Телефон за справка: 042/699 402

Comments are closed