Конкурси за хонорувани преподаватели – архив 2017 г.

 

22.12.2017 г.

 

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2017/2018 г.

Важно!!!Срокът за подаване на документи ще започне от 08.01.2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ – летен семестър на учебна 2017/2018 г.

Катедра „Аграрно инженерство“

1. Аграрна електроника и автоматика І част, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение – 30 часа лекции и 30 часа упражнения;

2. Аграрна електроника и автоматика І част, спец.Аграрно инженерство, задочно обучение – 15 часа лекции и 15 часа упражнения;

3. Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение – 45 часа лекции и 30 часа упражнения;

4. Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно  инженерство, задочно обучение – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

5. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение – 30 часа лекции и 45 часа упражнения;

6. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, задочно обучение – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

катедра „Биология и аквакултура“

1. Биологично разнообразие и неговото опазване, спец. ЕООС – 33 часа лекции

катедра „Биохимия, микробиология и физика“

1. Агролесовъдство, спец. Агрономство, редовно обучение – 8 часа лекции и 8 часа упражнения;

2. Агролесовъдство, спец. Агрономство, задочно обучение – 4 часа лекции и 8 часа упражнения;

 катедра „Растениевъдство“

1. Овощарство 2 част, спец. Агрономство, редовно обучение – 15 часа лекции и 30 часа упражнения;

2. Овощарство 2 част, спец. Агрономство, задочно обучение – 9 часа лекции и 15 часа упражнения;

3. Производство на посадъчен материал от овощни видове /М/ задочно обучение – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

4. Фитопатология, спец. Агрономство, редовно обучение – 30 часа лекции и 90 часа упражнения;

5. Фитопатология, спец. Агрономство, задочно обучение – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

6. Карантина на растенията, /М/ задочно обучение – 9 часа лекции и 6 часа упражнения;

7. Нови методи в производството на посевен и посадъчен материал /М/ задочно обучение – 6 часа и 9 часа упражнения;

катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“

1. Основи на аграрното право, ОКС „Магистър“, Зооинженерство, Агрономство, Зад. обуч. – 6 часа лекции и 9 часа упражнения.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 08.01.2018 г.; Телефон за справка: АФ – 042/699300

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“

1. Дисциплина „Ветеринарномедицинско законодателство, държавна ветеринарна медицина и обществено здраве“ – летен семестър на учебна 2017/2018 г.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 08.01.2018 г.; Телефон за справка:ВМФ – 042/699500

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1. Анестезиология и интензивно лечение – 150 часа упражнения

2. Български език за обучение на англоезични студенти – 270 часа упражнения

3. Студентски спорт – 360 часа упражнения за всички специалности.

4. Хирургически болести – 30 часа лекции

5. Епидемиология – 178 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“, „АКУШЕРКА“, „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ“, “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ” и „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

1. Анестезиология и интензивно лечение – 165 часа упражнения

2. Спешна медицинска помощ – 45 часа упражнения

3. Английски език – 180 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 08.01.2018 г.; Телефон за справка: МФ – 042/664468


13.11.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2017/2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ – зимен семестър на учебна 2017/2018 г.

1. Дисциплина „Политики и програми на ЕС и Р България в областта на земеделието и развитието на селските райони“ – ОКС „Магистър“ – 12 ч. лекции и 9 ч. упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 13.11.2017 г.; Телефон за справка: АФ – 042/699300

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „Обща и клинична патология на животните“

1. Дисциплина „Обща патология“

2. Дисциплина „Специална патоанатомия“

Общо 370 ч., от които 30 ч. обучение на английски език

Катедра „Общо животновъдство“

За българско и англоезично обучение по:

1. Дисциплина „Ветеринарна хигиена и технологии в животновъдството“

2. Дисциплина „Етология, защита и хуманно отношение към животните“

Общо 300 часа

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 13.11.2017 г.; Телефон за справка:ВМФ – 042/699500

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за специалност „Медицина“

1. Български език за чуждестранни студенти – 240 часа упражнения

2. Педиатрия – 240 часа упражнения

3. Биохимия за обучение на английски език – 75 часа упражнения

4. Пропедевтика на вътрешните болести – 108 ч. упражнения на български език и 108 ч. упражнения на английски език

за специалност „Медицинска сестра, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“

1. Вътрешни болести – 120 часа упражнения

2. Гериатрия – 45 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 13.11.2017 г.; Телефон за справка: МФ – 042/664468

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – за провеждане на текуща практика по:

1. Дисциплина „Теория и методика на техническото и технологичното обучение в 1.-4. клас“ – 15 часа

2. Дисциплина „Педагогика на конструктивно-техническата и битова дейност“ – 15 часа

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 13.11.2017 г.; Телефон за справка: ПФ – 042/613758

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – за летен семестър на учебна 2017/2018 г.

1. Дисциплина „Приложения и системи за мобилни устройства“ – ОКС „магистър“ – М1, М2ТН – 10 ч. лекции, специалности „АКС“, „МКСУ“, и „ИКТО“, II+IV семестри, редовно обучение.

2. Дисциплина „Логистика на транспортните процеси“ – ОКС „магистър“ – 30 ч. лекции + 30ч. семинарни упражнения, специалност ОУТ, I семестър.

3. Дисциплина „Индустриално предприемачество“ – ОКС „магистър“ – 30 ч. лекции + 20ч. семинарни упражнения, специалност ОУТ, II семестър.

4. Дисциплина „Системи за осигуряване на безопасността на движението“ – ОКС „магистър“ – 20 ч. лекции + 30 ч. семинарни упражнения, специалност ОУТ, II семестър.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 13.11.2017 г.; Телефон за справка: ФТТ – 042/613758

 

28.09.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2017/2018 г.:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1. Физиология – 270 часа упражнения

2. Немски език – 120 часа упражнения за всички специалности

3. Английски език – 480 часа упражнения

4. Френски език – 60 часа упражнения

5. Пропедевтика на вътрешните болести – четири хонорувани асистенти – общо 720 часа упражнения

6. Вътрешни болести – трима  хонорувани асистенти – за  V курс – общо 540 часа упражнения и 180 часа преддипломен стаж

7. Вътрешни болести – шест хонорувани асистенти – за  ІV курс – общо 1080 часа упражнения

8. Вътрешни болести за обучение на студенти на английски език – трима хонорувани асистенти – за  ІV курс – общо 540 часа упражнения

9. Професионални болести – 150 часа упражнения + 45 часа упражнения на английски език

10. Психиатрия – 71 часа лекции за всички специалности и 60 часа упражнения

11. Обща патология – 60 часа упражнения за обучение на английски език

12. Рентгенология и радиология за обучение на английски език – 23 часа лекции и 60 часа упражнения

13. Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – шифър 05.07.05. – 780 часа  упражнения за всички специалности

14. Физикална терапия – 300 часа за всички специалности

15. Неврология за студенти с обучение на английски език – 180 часа упражнения

16. Микробиология – 240 часа упражнения на английски език

17. Биохимия – 150 часа упражнения

18. АГ – 720 часа упражнения и 270 часа упражнения за обучение на студенти на английски език

19. Клинична лаборатория – 60 часа упражнения

20. Инфекциозни болести – 240 часа упражнения за всички специалности

21. Неврохирургия – 150 часа упражнения и 45 часа упражнения за обучение на студенти на английски език

22. Обща и оперативна хирургия – 420 часа упражнения и 315 часа упражнения за обучение на студенти на английски език

23. Хирургически болести – 360 часа упражнения и 240 часа упражнения за обучение на студенти на английски език

24. Офталмология – 135 часа упражнения за обучение на студенти на английски език

СПЕЦИАЛНОСТ “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

1. Хирургия – 60 часа упражнения

2. Вътрешни болести – 120 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТИ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И “АКУШЕРКА”

1. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Сексология/ –  шифър 03.01.53 – 40 ч. лекции за всички специалности

2. Детска педагогика – 12 часа лекции и 12 часа упражнения

3. Фармакология – 60 часа лекции

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

1. Автоматизация на медицината /Медицинска статистика и информатика/ – шифър 02.05.42. – 70 часа лекции.

2. Медицинска статистика и информатика – 45 часа упражнения

3. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Епидемиология на здравето/ – шифър 03.01.53. – 25 часа лекции и 20 часа упражнения.

4. Икономика на здравеопазването – 40 часа упражнения

5. Андрагогика – 30 часа лекции 

6. Педагогика – 45 часа лекции

7. Методика на обучението по практика – 45 часа лекции и 45 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”

1. Кинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

2. Патокинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

3. Ерготерапия – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

4. Клинична практика Ерготерапия – 60 часа

5. Кинезитерапия – 20 часа лекции и 20 часа упражнения

6. Вътрешни болести – 120 часа упражнения

7. Неврохирургия – 30 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” –  ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Задължителни дисциплини за ОКС „Бакалавър” редовно и задочно обучение:

• Организация и управление на социалната работа – 55 часа лекции (ред. и задочно обучение)

• Социална политика – 65 ч.л. + 20 ч. упр. (редовно и зад. обучение)

• Социална педагогика – 40 ч.л. (редовно обучение)

• Методи на социалната работа – 100 ч. л. (ред. и задочно обучение)

• Андрагогика – 45 ч. л. (ред. и задочно обучение)

• Социален тренинг – 22 ч. л. + 20 ч. упр. (редовно и задочно обучение)

• Супервизия – 22 ч. л. + 10 ч.упр. (редовно и задочно обучение)

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „Бакалавър”):

• Соц. сигурност – елемент от нац.сигурност – 20 часа лекции и 5 ч. упр. (избираема)

• Социалното подпомагане – сблъсък между начин на живот и реален принос – 20 ч.л. (факултативна)

• Образование без предразсъдъци – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема)

• Администриране на социалните услуги – работа на терен – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема)

• Общуване и социална практика – лаборатория на общуването – 20 ч.л. (факултативна)

Задължителни дисциплини за ОКС „Магистър” задочно обучение:

• Социална политика – 30 часа лекции

• Социална политика и социално управление – 30 ч.л. и 5 ч. упр.

• Организация и управление на социалната сфера – 30 часа лекции

• Социално предприемачество – 30 ч. лекции

• Мениджмънт и организационно поведение- 30 ч. лекции

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „Магистър”):

• Управление на качеството – 20 ч. лекции  (избираема)

• Презентация и самопрезентация – 20 ч. лекции  (факултативна)

НАСТАВНИЦИ ЗА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

1. Отделение по ортопедия и травматология – 30 часа

2. ОФТР – 30  часа

3. Клинична практика – 780 часа

4. Преддипломен стаж – 400 часа

Наставници специалност „Медицинска сестра“

I курс – 270 часа

II  курс – 360 часа

III курс – 720 часа

Наставници специалност „Акушерка“

II  курс – 302 часа

III курс – 260 часа

За специалност „Управление на здравните грижи“

УЗГ Бакалавър – 40 часа

УЗГ Магистър – 20 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 28.09.2017 г.; ул. Армейска 11, телефон за справка: 042/664468

 

20.07.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс за хоноруван преподавател за учебна 2017/2018 г. за нуждите на:

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

За зимен семестър на  учебна 2017/2018 г. по дисциплината:

1. Зоология – 15 ч. лекции + 15 ч. упражнения

За обезпечаване на учебния процес по специалност „Ветеринарна медицина“(обучение на английски език).  

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 20.07.2017 г.; Телефон за справка: 042/699500

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

 

22.06.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2017/2018 г. за нуждите на:

ФИЛИАЛ ХАСКОВО

За специалностите ОКС „Бакалавър“ – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за зимен и летен семестър на 2017/2018 г. по следните учебни дисциплини:

1. Анатомия на човека – 75 учебни часа

2. Физиология на човека – 75 учебни часа

3. Латински език с медицински термини – 60 учебни часа

4. Медицинска психология – 60 учебни часа

5. Спорт – 120 учебни часа

6. Английски език – 120 учебни часа

7. Фармакология – 90 учебни часа

8. Педиатрия с неонатология – 105 учебни часа

9. Нервни болести – 30 учебни часа

10. Патофизиология на човека – 30 учебни часа

11. Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика – 30 учебни часа

12. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – 75 учебни часа

13. Психиатрия – 30 учебни часа

14. Физикална терапия и рехабилитация – 30 учебни часа

15. Инфекциозни болести и епидемиология  – 60 учебни часа

16. Кожни и венерически болести – 30 учебни часа

17. Образна диагностика – 30 учебни  часа

18. Социално и здравно законодателство – 60 учебни часа

19. Сексология и семейно планиране – 30 учебни  часа

20. Акушерство и гинекология – 180 учебни часа

21. Клинична практика специалност „Медицинска сестра“ – 1900 учебни часа

22. Клинична практика специалност „Акушерка“ – 1600 учебни часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.; гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48; Телефон за справка: 038/664375

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

катедра „Аграрно инженерство“

ОКС „Бакалавър“

1. Аграрна електроника и автоматика ІІ част, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

2. Основи на механизацията в земеделието, спец. Зооинженерство, редовно обучение, 30 ч. лекции;

3. Енергетика и транспорт, спец. Агрономство, редовно обучение; 30 ч. лекции;

4. Трактори и автомобили, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 45 ч. лекции;

5. Трактори и автомобили, спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 21 ч. лекции;

ОКС „Магистър“

1. Машини и технологии за обработка на почвата, сеитба и грижа за растенията, І семестър; 15 ч. лекции и 15 ч. упражнение;

2. Подемно-транспортни машини в земеделието, І семестър; 15 ч. лекции, 9 ч. упражнения;

катедра „Биология и аквакултура“

ОКС „Бакалавър“

1. Зоология, спец. Зооинженерство и спец. Рибовъдство и аквакултура, 24 ч. лекции в редовно и 10 ч. в задочно обучение;

2. Зоология – за спец. Ветеринарна медицина, 30 ч. лекции и 135 ч. упражнения;

3. Биологично разнообразие – спец. ЕООС, 16 ч. лекции и 6 ч. упражнения, задочно обучение;

4. Защитени територии – МП по Екология, 15 ч. лекции и 9 ч. упражнения.

катедра „Растениевъдство“

ОКС „Бакалавър“

1. Овощарство І част – за спец. Агрономство, редовно обучение, 30 ч. лекции и 30 часа упражнения;

2. Овощарство І част – за спец. Агрономство, задочно обучение, 15 ч. лекции и 15 часа упражнения;

ОКС „Магистър“

1. Биологично производство на плодове  – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

2. Производство на безопасна и качествена растителна продукция – 3 ч. лекции и 2 ч. упражнения;

3. Специална фитопатология – 30 ч. лекции;

4. Растителна вирусология и бактериология – 15 ч. лекции;

5. Прогноза и сигнализация при защита на растенията – 6 ч. лекции;

6. Болести и неприятели при производство и съхранение на посевен и посадъчен материал – 12 ч. лекции.

Срок за подаване на документи: един месец от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.; Телефон за справка: 042/699300

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“

За учебна 2017/2018 г. по дисциплините:

1. Хигиена и технология на мляко и млечни продукти.  

2. Хигиена и технология на месо и месни продукти.  

3. Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителни продукти от животински произход.

Общо 180 ч. на семестър

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.; Телефон за справка: 042/699500

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

За зимен семестър на учебна 2017/2018 г. по:

1. Дисциплина „Стопанска история“ – задължителна, ОКС „Бакалавър“, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения – 150 ч. – един преподавател

2. Дисциплина „Икономическа социология“ – задължителна, ОКС „Бакалавър“, втори курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, лекции/упражнения – 270 ч. – един преподавател

3. Дисциплина „Организация на социалните предприятия“ – избираема, ОКС „Бакалавър“, трети и четвърти курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, лекции – 15 ч. – един преподавател

4. Дисциплина „Английски език“ – избираема, ОКС „Бакалавър“, първи курс, за специалностите във ВМФ, упражнения – 240 ч.

5. Дисциплина „Руски език“, избираема

 – ОКС „Бакалавър“, за специалностите в АФ, първи курс РО, упражнения – 60 ч.

 – ОКС „Магистър“, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения – 90 часа

– ОКС „Бакалавър“, за СФ, първи и втори курс, РО/ЗО – 105 часа, общо 255 часа – един преподавател

6.  Дисциплина „Немски език“, избираема

– ОКС „Бакалавър“, за специалностите в АФ, първи курс РО, упражнения – 60 ч.

– ОКС „Магистър“, за ВМФ, първи, РО, упражнения – 60 часа

– ОКС „Бакалавър“, за СФ, първи и втори курс, РО – 60 часа, за първи и втори курс ЗО – 45 часа упражнения, общо 05 часа; общо – 225 часа – един преподавател

7. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”

– задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения – 300 часа

– задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения – 300 часа

– задължителна, за ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения – 300 часа, общо – 900 часа – трима преподаватели.

8. Дисциплина „Латински език” – задължителна, за ОКС „Магистър”,  ВМФ, РО, упражнения, първи курс, общо  – 330 часа – един преподавател.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.; Телефон за справка: 042/699400

Важно! – само за дисциплина „Латински език“ срокът за подаване на документи ще започне да тече от 28.08.2017 г. – две седмици

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – гр. Ямбол

1. „Въведение в научните изследвания”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, 1+111 семестри, редовно обучение;

2. „Надеждност на машините”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа лабораторни упражнения, специалност „АТЗТ”, I+III семестри, редовно обучение;

3. „Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции + 15 часа практически упражнения, специалност „АТЗТ”, VIII семестър, редовно обучение и 7 часа лекции + 8 часа пр. упражнения, задочно обучение;

4. „Автоматизирани системи в транспортните средства”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VI семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

5. „Ел. обзавеждане на трактора и автомобила”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VI семестър, задочно обучение;

6. „Автотехническа експертиза – ИД”, пр.квалификация „Инструктор” – 15 часа лекции + 30 часа практически упражнения, V семестър, редовно обучение и 8 часа лекции +

15 часа пр.упражнения, задочно обучение;

7. „Нормативни документи за управление на дейности в учебен център” за професионална квалификация „Инструктор” – 15 часа лекции, V семестър, редовно обучение и 8 часа лекции, задочно обучение;

8. „Проектиране на трактори и автомобили”, ОКС „Магистър” – 40 часа лекции, специалност „АТЗТ”, II+IV семестри, редовно обучение;

9. „Трактори и автомобили II част”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VI семестър, редовно обучение и 23 часа лекции, задочно обучение;

10. „Техническа механика I част”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, специалности „АТЗТ”, „ТГС+ДТММИ”, „АКС” и „ТХ”, II семестър, редовно обучение;

11. „Техническа механика II част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа семинарни упражнения, специалности „АТЗТ”, „ТГС+ДТММИ”, III семестър, редовно обучение и 16 часа сем.упражнения, задочно обучение

12. „Техническа термодинамика”, ОКС “Бакалавър“ – специалност  „ТГС” – 30  часа лекции, II семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

13. „Топлотехника”, ОКС “Бакалавър“ – 30 часа лекции, специалности „АТЗТ“ и „ТХ”, III семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

14. „Топло- и масопренасяне”, ОКС“Бакалавър“ – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, редовно обучение, III семестър и 15 часа лекции, задочно обучение;

15. „Топлогенерираща техника и тенологии”, ОКС „Бакалавър” (поток с ОКС „Магистър” – 60 часа лекции, специалност „ТГС”, V семестър, редовно обучение и 30 часа лекции, задочно обучение;

16. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника I част”, ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, VI семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

17. „Климатизация и климатична техника” (избираема дисциплина), ОКС “Бакалавър“ – 15 часа лекции, специалност „ТГС”, VII семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

18. „Индустриална вентилация”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, I+III семестър, редовно обучение;

19. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС “Магистър“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, II+IV семестър, редовно обучение;

20. „Управление на техногенния риск в топло- и газоснабдяването” или ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, I+III семестър, редовно обучение;

21. „Физическо възпитание и спорт”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, всички специалности, VI и VIII семестри, редовно обучение;

22. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации I част”, ОКС

„Бакалавър” – 15 часа семинарни упражнения + 15 часа практически упражнения, VII семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 8 часа сем. упражнения + 7 часа пр. упражнения, задочно обучение;

23. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации II част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа семинарни упражнения, VIII семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 15 часа сем. упражнения, задочно обучение;

24. „CAD системи II част” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 60 часа пр. упражнения, IV семестър, специалности „АТЗТ” и „ТГС”, редовно обучение и 30 часа пр. упражнения, задочно обучение;

25. ”Технология на машиностроенето”, ОКС „Бакалавър – 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, IV семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

26. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването II част”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, VI семестър, редовно обучение;

27. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, III семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

28. „Анализ на храните”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „БКХ”, II семестър, редовно обучение;

29. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции, специалност „БКХ”, II+IV семестри, редовно обучение;

30. „Технология на млякото и млечните продукти II част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, VIII семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

31. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, всички специалности, I семестър, редовно обучение и 53 часа сем. упражнения, задочно обучение;

32. „Висша математика I част”, ОКС „Бакалавър” – 90 часа сем. упражнения, всички специалности, I семестър, редовно обучение и 52 часа сем. упражнения, задочно обучение;

33. „Висша математика II част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции + 90 часа сем. упражнения, всички специалности, II семестър, редовно обучение и 15 часа лекции + 52 часа сем. упражнения, задочно обучение;

34. „Висша математика III част”, ОКС „Бакалавър” – 60 часа семинарни упражнения, всички специалности, III семестър, редовно обучение и 45 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

35. „Английски език – ИД”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, всички специалности, I и II семестър, задочно обучение;

36. „Английски език – ФД“, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „ДТММИ”, III семестър, редовно обучение и 60 часа пр. упражнения, задочно обучение, специалности „АТЗТ”, „ТХ+ЕТ”, ТГС+ДТММИ”, III семестър и ,,ET”-IV семестър, задочно обучение;

37. „Химия”, ОКС „Бакалавър” – 75 часа лабораторни упражнения, всички специалности, I семестър, редовно обучение и 28 часа лабораторни упражнения, задочно обучение;

38. „Индустриални мрежи в компютърни системи за управление -ИД”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „АКС”, VIII семестър, редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение;

39. „Компютърни системи за управление”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АКС”, VII семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

40. „Микропроцесорна техника II част”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АКС”, V семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

41. „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции, специалност „АКС”, „МКСУ”,”ИКТБПА”, „ЕТ”,”ИКТО”, II+IV семестри, редовно обучение;

42. „Специализирани микропроцесорни системи”, ОКС ,,Магистър”(М-1,М-2ТН) – 30 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, I+III семестри, редовно обучение;

43. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции + 20 часа семинарни упражнения, специалност „АКС”,VIII семестър, 10 часа лекции+10 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

44. „Изкуствен интелект- ИД”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, II+IV семестри, специалности „АКС”, „ИКТО” и „ИКТБПА”, редовно обучение;

45. „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН – 30 часа лекции, специалност „ЕТ”, VI+II семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

46. „Електрически машини II част”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС „Магистър”- 2ТН – 45 часа лекции , V+I семестри, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

47. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 45 часа лекции, специалност „ЕТ”, VII семестър, редовно обучение и 23 часа лекции, задочно обучение;

48. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, VI семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, специалност „ЕТ”, задочно обучение;

49. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ЕТ”, VII семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

50. „Управление на електромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АКС”, VII семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

51. „Възобновяеми енергийни източници”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър”- 2ТН- 30 часа лекции, специалност „ЕТ” и „ТГС”, VI+VIII семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

52. „Електрически мрежи и системи”, ОКС ,,Магистър”(М-1,М-2ТН)- 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност „ЕТ”, I+III семестри, редовно обучение;

53. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции, специалност „ЕТ”, I+III семестри, редовно обучение;

54. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС „Магистър” – Ml, М2ТН – 10 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, II+IV семестри, редовно обучение;

55. „Системно и мрежово администриране”, ОКС ,,Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции I+III семестри,специалности „АКС”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, редовно обучение;

56. „Информационни системи и технологии в бизнеса”, ОКС „Магистър” (М1,М2ТН) – 10 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, I+III семестри, редовно обучение;

57. „Информационен мениджмънт”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции + 45 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, I+III семестри, редовно обучение;

58. „Графичен дизайн”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции, специалности „МКСУ”, „АКС”, I+III семестри, редовно обучение;

59. „Тримерно моделиране” , ОКС „Магистър” – 10 часа лекции, специалност „МКСУ, II+IV семестри, редовно обучение;

60. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”- 30 часа упражнения, специалност „ТГС”, VII семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

61. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа семинарни упражнения, специалности „АИУТ”+”ЕТ”, VIII семестър, редовно обучение и 10 часа сем. упражнения, задочно обучение;

62. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, VII семестър, редовно обучение и 8 часа упражнения, VIII семестър, задочно обучение;

63. „Информатика I част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, I семестър, специалности „АТЗТ”, „ДТММИ+ТГС” и „ТХ”, редовно обучение и 60 часа практически упражнения, задочно обучение;

64. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа упражнения, специалност „АИУТ”, VII семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

65. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „АКС”, VI семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

66. „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС” Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АКС”, VI семестър, редовно обучение и 23 часа упражнения, задочно обучение;

67. „CAD системи I част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, III семестър, специалности „АТЗТ”, ДТММИ+ТГС”, „АКС” и „ЕТ”, редовно обучение и 75 часа пр. упражнения, задочно обучение;

68. „Електротехнология”, ОКС „Бакалавър” -20 часа лекции, VIII семестър, специалност „ЕТ”, редовно обучение;

69. „Битова електротехника”, ОКС „Бакалавър” – 10 часа лекции, VIII семестър, специалност „ЕТ”, задочно обучение.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.

Телефон за справка: ФТТ – 046/669181, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

 

22.05.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2017/2018 г. за нуждите на :

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

За специалностите от ОКС „Професионален бакалавър“ – „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“ и „Гериатрични грижи“ по следните учебни дисциплини:

 1.  Латински език – 60 часа
 2.  Немски език – 60 часа
 3. Информатика, информационни системи – 95 часа
 4. Спорт – 180 часа
 5. Медицинска психология – 60 часа
 6. Детски болести – 60 часа
 7. Социално и здравно законодателство – 60 часа
 8. Алергология – 40 часа
 9. Ортопедия, травматология и ортотика – 90 часа
 10. Образна диагностика – 15 часа
 11. Кожни болести – 15 часа
 12. Психиатрия – 40 часа
 13. Фармакология – 15 часа
 14. Геронтология – 45 часа
 15. Психология и психопатология на стареенето – 30 часа
 16. Сексуалност при възрастни и стари хора – 20 часа
 17. Физикална терапия – 150 часа
 18. Клинична оценка при анемични състояния – 20 часа
 19. Клинична имунология – 10 часа упражнения
 20. Анатомия и биомеханика – 135 часа
 21. Хистология и хистотехника – 70 часа
 22. Нервни болести – 105 часа
 23. Вътрешни болести – 165 часа
 24. Долекарска помощ – 60 часа
 25. Паразитология – 50 часа
 26. Гериатрия – 30 часа
 27. Биохимия с патобиохимия – 39 часа
 28. Наставници клинична практика – специалност „Рехабилитатор“ – 1890 часа
 29. Наставници клинична практика – специалност „Медицински лаборант“ – 200 часа
 30. Лечебен масаж – 370  часа упражнения
 31. Клинична практика – специалност „Рехабилитатор“ – 105 часа
 32. Микробиология – 90  часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.05.2017 г.  Телефон за справка: МФ – 042/664468

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).


06.03.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. за нуждите на :

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ –  Летен семестър на учебна 2016/2017 г.

1. Латински език  – 15 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 06.03.2017 г.  Телефон за справка: ВМФ – 042/699506

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – за учебната 2016/2017 г.

За специалност „Медицински лаборант“

1. Микробиология – 30 часа лекции

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТза учебната 2016/2017 г.

За специалност „Медицина“

1. Микробиология – упражнения 60 часа, за обучение на английски език

2. Биохимия – упражнения 90 часа

3. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (сексология – 03.01.53) – 25 часа лекции, за обучение на английски език

4. Психиатрия – упражнения 300 часа

5. Рентгенология и радиология – 25 часа лекции и 60 часа упражнения, за обучение на английски език

6. Съдебна медицина – упражнения 300 часа

7. Вътрешни болести (за V курс „Медицина“) – упражнения 180 часа

8. Детски болести за специалности „Медицина“ и „Акушерка“ – упражнения 240 часа

9. Кожни болести – упражнения  170 часа, за всички специалности

10. Хирургически болести (за IV курс „Медицина“) – упражнения   240 часа

За специалност “Лекарски асистент“

1. Вътрешни болести – упражнения 60 часа за I и  II курс

2. Клинична практика – упражнения 240 часа

За специалност “Медицинска сестра“

1. Вътрешни болести – упражнения 45 часа

Наставници по клинична практика за специалност „Медицинска сестра“

1. Обща и специална хирургия – 360 учебни часа

2. Обща и специална медицина – 360 учебни часа

3. Педиатрия – 288 учебни часа

4. ОНД – 144 учебни часа

5. ДКЦ – 96  учебни часа

6. Хоспис – 192 учебни часа

7. Психиатрия – 216 учебни часа

8. Онкология – 144 учебни часа

9. Инфекциозно отделение – 144 учебни часа

10. Интензивна терапия – 144 учебни часа

11. Спешно отделение – 144  учебни часа

12. Дерматология – 144 учебни часа

13. Детска ясла – 144 учебни часа

Наставници по клинична практика за специалност „Лекарски асистент“

1. Интензивна терапия – 24 учебни часа

2. КАИЛ – 12 часа

3. ДЦД – 18 часа

4. Кожна клиника – 24 часа

5. ЦСМП – 34 часа

6. СПО – 40 часа

7. Акушерство и гинекология – 24 часа

8. Спешно приемно отделение – 40 часа

Наставници по клинична практика за специалност „Акушерка“

1. Родилна зала – 120 учебни часа

2. Родилна отделение – 48 учебни часа

3. Сектор патологична бременност – 36 учебни часа

4. Отделение за новородени деца – 24 учебни часа

5. Интензивно детско отделение – 24 учебни часа

6. Гинекологично отделение – 24 учебни часа

7. ОАРИЛ – 12 учебни часа

8. КОЦ – 36  учебни часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 06.03.2017 г.  Телефон за справка: МФ – 042/664468

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

26.01.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. за нуждите на :

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА –  Летен семестър на учебна 2016/2017 г.

за специалностите  „Рехабилитатор“ и „Гериатрични грижи” на ОКС „Професионален бакалавър“

1. Нервни болести  – 60 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 26.01.2017 г.  Телефон за справка: МК – 042/601721

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ – Летен семестър на учебна 2016/2017 г.

1. Агролесовъдство – редовно обучение – 8 ч. лекции + 16 ч. упражнения

2. Агролесовъдство – задочно обучение – 4 ч. лекции + 8 ч. упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 26.01.2017 г. Телефон за справка: АФ – 042/699300

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  – за  летен семестър на учебната 2016/2017 г.

1. Дисциплина „Информатика”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в АФ, РО/ЗО, упражнения, лекции, изпити,  общо  – 120 часа – един преподавател.

2. Дисциплина „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”/ОКС „Бакалавър“ първи курс; за ВМФ и АФ, РО, упражнения – 180 часа – един преподавател.

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 26.01.2017 г. Телефон за справка: СФ – 042/699400

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТза  летен семестър на учебната 2016/2017 г.

За специалност „Медицина“

1. Биохимия – упражнения 90 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 26.01.2017 г.  Телефон за справка: МФ – 042/664468

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Важно! Приема на документи ще започне от 09.01.2017 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2016/2017 г. за нуждите на :

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

За специалностите „Медицинска сестра“ и „Лекарски асистент“

1. Фармакология – 60 часа лекции

Срок за подаване на документи: две седмици считано от 09.01.2017 г. Телефон за справка: МФ– 042/664468

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА

за специалностите  „Рехабилитатор”,  „Медицински лаборант”, „Гериатрични грижи” на ОКС „Професионален бакалавър“

1. Вътрешни болести  и долекарска помощ  – 225 часа

Срок за подаване на документи: две седмици считано от 09.01.2017 г. Телефон за справка: МК – 042/601721

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

ОКС „Магистър“, за зимен семестър на учебна 2016/2017 г.

1. Аварийно-спасителна техника – 30 часа лекции и 15 часа упражнения

2. Прогноза и сигнализация при защита на растенията (избираема) – 6 часа лекции

 Летен семестър на учебна 2016/2017 г.

катедра   АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение  

1. Основи на механизацията в земеделието, спец. Зооинженерство, ІІ курс, ІV семестър, задочно обучение, 4/6 – 12 ч. лекции;

2. Енергетика и транспорт, спец. Агрономство, ІІ курс, ІV семестър, задочно обучение, 5/3 – 15 часа лекции;  

3. Аграрна електроника и автоматика – І част, спец. Аграрно инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, редовно обучение, 2/2 – 30 часа лекции и 30 часа упражнения;

4. Аграрна електроника и автоматика – І част, спец. Аграрно   инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, задочно обучение, 5/5 – 15 часа лекции и 15 часа упражнения;

5. Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно инженерство, ІІ курс, ІV семестър, редовно обучение, 3/2 – 45 лекции и 30 часа упражнения;

6. Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно  инженерство, ІІ курс, ІV семестър, задочно обучение, 6/7 – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

7. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, І курс, ІІ семестър, редовно обучение, 2/3 – 30 часа лекции и 45 часа упражнения;

8. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, І курс, ІІ семестър, задочно обучение, 6/7 – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

ОКС “Магистър” – Редовно обучение/ Задочно обучение

1. Поддръжка на земеделската техника и организиране на сервизната дейност, ІІ семестър, 5/3 – 15 часа лекции и 9 часа упражнения;

2. Трактори и автомобили, І семестър, 7/8 – 21 часа лекции и 24 часа упражнения;

3. Електротехника и електрозадвижване, І семестър, 6/7 – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА

1. Физика с основи на биофизиката/ВМФ/1к – 180 часа упражнения;

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО

1.  Овощарство 2 част  /Б/Ред. об./Агрономство/ 4 курс – 15 часа лекции и 30 часа упражнения;

2.  Овощарство 2 част /Б/Зад .об./Агрономство/  5 курс  – 9 часа лекции и 15 часа упражнения;

3.  Производство на посадъчен материал от овощни видове  /М/ Зад. об./ – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

4. Фитопатология  /Б/Ред. об./Агрономство/ 2 курс  – 30 часа лекции и 90 часа упражнения;

5. Фитопатология  /Б/Зад. об./Агрономство/ 4 курс – 18 часа лекции и 21 часа упражнения;

6. Карантина на растенията/М/Зад. об./ – 9 часа лекции и 6 часа упражнения;

7. Нови методи в производството на посевен и посадъчен материал  /М/Зад. об./  – 6 часа и 9 часа упражнения;

катедра „ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО“                           

1. Основи на аграрното право, ОКС „Магистър“, Зооинженерство, Агрономство, Зад. обучение  – 6 часа лекции и 9 часа упражнения;

Срок за подаване на документи: две седмици считано от 09.01.2017 г. Телефон за справка: АФ – 042/699300

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  – за  зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

1. Дисциплина „Основи на правото”- задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, лекции, изпити,  общо  – 225 часа – един преподавател.

2. Дисциплина „Организация на социалните предприятия” – избираема, ОКС „Бакалавър”, трети курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, лекции, общо – 15 часа – един преподавател.

3. Дисциплина „Политология” – задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, изпити общо – 145 часа – един преподавател.

4. Дисциплина „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи курс; за ВМФ, РО, упражнения – 360 часа и първи курс – двама преподаватели.

5. Дисциплина „Немски език” – избираема, ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ/, РО/ЗО, упражнения – 120 часа, и избираема, ОКС „Магистър”, първи курс за ВМФ, РО, упражнения – 45 часа, общо  – 165 часа –  един преподавател.

6. Дисциплина „Руски език”, избираема:

ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо  – 90 часа;

ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо – 90 часа; ЗО, първи и втори курс, упражнения – 30, общо – 120 часа –  един преподавател.

7. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”:

задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения – 300 часа;

задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения – 300 часа;

задължителна, за ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения – 300 часа;  общо – 900 часа – двама преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици считано от 09.01.2017 г. Телефон за справка: СФ – 042/699400

ФАКУЛТЕТ  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИгр. Ямбол за  летен семестър на учебната 2016/2017 г.,

1. „Инженерна графика II част“, ОКС „Бакалавър“ – 75 часа практически упражнения, редовно обучение,  II семестър, специалности „ДТММИ“, „ТХ“, и „ТГС“ и 38 часа пр. упражнения, задочно обучение.

2. „Техническа механика I част“, ОКС „Бакалавър“ – 105 часа семинарни упражнения, редовно обучение,  II семестър, всички специалности и 52 часа семинарни упражнения, задочно обучение.

3. „Изкуствен интелект“ – ИД, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции, редовно обучение, специалности „АКС“, ИКТБПА“

Срок за подаване на документи: един месец считано от 09.01.2017 г. Телефон за справка: ФТТ – 046/669181

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Comments are closed