Конкурси за хонорувани преподаватели – архив 2018 г.

29.11.2018 г.

 

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2018/2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – гр. Ямбол

За летен семестър на учебна 2018/2019 г.

1. „Английски език – ИД“ – ОКС „Бакалавър“ – 90 часа практически упражнения, специалности „АТЗТ“+ДТММИ“, „АКС“ и „ТХ+ЕТ+ТГС“, II семестър, редовно обучение.

2. „Английски език – ФД“ – ОКС „Бакалавър“ – 90 часа практически упражнения, специалности „АТЗТ“, „ТХ+ЕТ+ТГС“ и „ЕТ“, IV семестър, редовно обучение.

Срок за подаване на документи: два месеца, считано от 03.12.2018 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2018/2019 г.

Специалност “Социални дейности”

1. Андрагогика – 5 часа упражнения, задължителна дисциплина

2. Работа в екип – 20  часа лекции, факултативна дисциплина

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 03.12.2018 г.; МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Конкурс за хонорувани преподаватели за I (зимен) семестър на учебната 2018/2019 г.

катедра „Аграрно инженерство“

ОКС „Бакалавър“

1. Топлотехника – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 21 часа лекции и 18 часа упражнения, 10 часа за изпитани студенти;

2. Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника, спец. ЕООС, редовно обучение, 20 часа лекции и 20 часа упражнения;

катедра „Аграрно инженерство“

ОКС „Магистър“

1. Консервиране и хладилна обработка на месо и месни продукти, МП “Технология на месо и месни продукти“, 6 часа лекции, 9 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти.

Конкурс за хонорувани преподаватели за IІ (летен) семестър на учебната 2018/2019 г.

катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“

ОКС „Магистър“

1. Основи на аграрното право – 6 часа лекции и 9 часа упражнения.

катедра „Аграрно инженерство“

ОКС „Бакалавър“

1. Аграрна електроника и автоматика І част, спец. Аграрно инженерство, редовно  обучение, 30 часа лекции, 30 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

2. Аграрна електроника и автоматика І част, спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 15 часа лекции, 15 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

3. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 18 часа лекции, 21 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

4. Хидравлика и хидрозадвижване, спец. Аграрно  инженерство, редовно  обучение, 30 часа лекции, 30 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

5. Хидравлика и хидрозадвижване, спец. Аграрно  инженерство, задочно обучение,  15 часа лекции, 15 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

6. Възобновяеми енергийни източници, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 45 часа лекции, 15 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

7. Възобновяеми енергийни източници, спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 21 часа лекции, 9 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

8. Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника, спец. ЕООС,  задочно обучение, 15 часа лекции, 15 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

9.Технология за пречистване на флуиди, спец. ЕООС, задочно обучение,  21 часа лекции, 18 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

катедра „Биология и аквакултура“

ОКС „Бакалавър“

1. Биологично разнообразие и неговото опазване, спец. ЕООС, редовно обучение, 33 часа лекции и 10 часа за изпитани студенти;

2. Екология и опазване на околната среда, спец. ЕООС, редовно обучение, 120 часа упражнения;

3. Екология и опазване на околната среда, спец. Рибовъдство и аквакултура, редовно обучение, 30 часа упражнения.

4. Морска екология – спец. Рибовъдство и аквакултура, задочно обучение, 30 часа упражнения.

5. Агролесовъдство – спец. Агрономство, редовно обучение, 8 часа лекции и 8 часа упражнения;

6. Агролесовъдство, спец. Агрономство, задочно обучение, 4 часа лекции и 8 часа упражнения;

катедра „Растениевъдство“

ОКС „Бакалавър“

1. Овощарство ІІ – спец. Агрономство, редовно обучение 15 часа лекции, за изпитани студенти 10 часа;

2. Овощарство ІІ – спец. Агрономство, задочно обучение 9 часа лекции, за изпитани студенти 10 часа;

3. Лозарство и винарство – спец. Агрономство, редовно обучение, 45 часа лекции, 45 часа упражнения, 10 часа за изпитани студенти;

4. Лозарство и винарство – спец. Агрономство, задочно обучение, 21 часа лекции, 24 часа упражнения, и 10 часа за изпитани студенти;

5. Съхранение на плодова и зеленчукова продукция – спец. Агрономство, редовно обучение, 20 часа лекции и 10 часа за изпитани студенти;

6. Фитопатология – спец. Агрономство, редовно обучение, 30 часа лекции, 90 часа упражнение и 10 часа за изпитани студенти;

7. Фитопатология – спец. Агрономство, задочно обучение, 18 часа лекции, 21 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

ОКС „Магистър“

1. Производство на посадъчен материал за овощни видове – 18 часа лекции, 21 часа упражнения и 5 часа за изпитани студенти;

2. Нови методи в производство на посевен и посадъчен материал – 6 часа лекции, 9 часа упражнения и 2 часа за изпитани студенти;

3. Производство на посадъчен материал от лози – 6 часа лекции, 9 часа упражнения и 5 часа за изпитани студенти;

4. Прогноза и сигнализация при защита на растенията – 7 часа лекции;

5. Специална ентомология – 15 часа лекции, 15 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

6. Ненасекомни неприятели – 9 часа лекции, 6 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

7. Складови неприятели – 9 часа лекции и10 часа за изпитани студенти;

8. Методи за борба с вредителите при биологичното производство – 12 часа лекции, 12 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 03.12.2018 г.; АФ – Студентски град, тел.042/699300

 

 


26.10.2018 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс за хоноруван преподавател за зимен семестър на учебна 2018/2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – гр. Ямбол

1. Дисциплина „Надежност на машините“ – ОКС „магистър“ – 30 ч. лекции + 30 ч. семинарни упражнения, специалност „АТЗТ“, III семестър, редовно обучение.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 29.10.2018 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669 181;

 

21.09.2018 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2018/2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2018/2019 г.

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1. Педиатрия – 360 часа

2. Пропедевтика на вътрешните болести –162 часа упражнения на английски език

3. Биохимия – 45 часа упражнения на английски език

4. Патофизиология – 120 часа упражнения

5. Клинична лаборатория – 240 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 25.09.2018 г.; МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

За зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

Хоноруван преподавател по английски език.

1. Английски език – ИД – ОКС „Бакалавър“ – 120 часа практически упражнения, всички специалности, I семестър, редовно обучение

2. Английски език – ФД – ОКС „Бакалавър“ – 60 часа практически упражнения, специалности „АТЗТ“, „ТХ+ЕТ+ТГС“, III семестър, редовно обучение

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 25.09.2018 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669 181;

02.07.2018 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2018/2019 г. (зимен и летен семестър)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

ФИЛИАЛ ХАСКОВО

За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“

1. Анатомия на човека – 75 учебни часа;

2. Физиология на човека – 75 учебни часа;

3. Латински език с медицински термини – 60 учебни часа;

4. Медицинска психология – 60 учебни часа;

5. Спорт – 120 учебни часа;

6. Английски език – 120 учебни часа;

7. Фармакология – 90 учебни часа;

8. Педиатрия с неонатология – 105 учебни часа;

9. Нервни болести – 30 учебни часа;

10. Патофизиология на човека – 30 учебни часа;

11. Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика – 30 учебни часа;

12. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – 75 учебни часа;

13. Психиатрия – 30 учебни часа;

14. Физикална терапия и рехабилитация – 30 учебни часа;

15. Инфекциозни болести и епидемиология – 60 учебни часа;

16. кожни и венерически болести – 30 учебни часа;

17. Образна диагностика – 30 учебни часа;

18. Социално и здравно законодателство – 60 учебни часа;

19. Сексология и семейно планиране – 30 учебни часа;

20. Акушерство и гинекология – 180 учебни часа;

21. Клинична практика специалност „Медицинска сестра“ – 1900 учебни часа;

22. Клинична практика специалност „Акушерка“ – 1600 учебни часа;

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 02.07.2018 г.; гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48; Телефон за справка: 038/664375.

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

За зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

Катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“

ОКС „Магистър“

1. Политики и програми на ЕС и Р България в областта на земеделието и развитието на селските райони – 12 часа лекции и 9 часа упражнения

катедра „Аграрно инженерство“

ОКС „Бакалавър“

1. Аграрна електроника и автоматика ІІ част, спец. „Аграрно инженерство“, редовно обучение – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

2. Аграрна електроника и автоматика ІІ част, спец. „Аграрно инженерство“, задочно обучение – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

3. Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 45 часа лекции, 30 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти

4. Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 18 часа лекции, 21 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти

Катедра „Биология и аквакултура“

ОКС „Бакалавър“

1. Зоология – за спец. „Ветеринарна медицина“ – 30 ч. лекции и 135 ч. упражнения;

2. Биологично разнообразие – спец. „ЕООС“ – 16 ч. лекции и 6 ч. упражнения, задочно обучение;

3. Екология и опазване на околната среда – спец. „Агрономство“ – 60 часа упражнения, редовно обучение;

4. Екология и опазване на околната среда – спец. „Зооинженерство“ – 30 часа упражнения, редовно обучение;

5. Екология и опазване на околната среда – спец. „Зооинженерство“ – 30 часа упражнения, задочно обучение;

6. Екология и опазване на околната среда – спец. „Агрономство“ – 30 часа упражнения, задочно обучение;

7. Екология и опазване на околната среда – спец. „Рибовъдство и аквакултура“ – 15 часа упражнения, задочно обучение;

8. Екология и опазване на околната среда – спец. „ЕООС“ – 48 часа упражнения, задочно обучение;

9. Екология на земеделското производство – спец. „Аграрно инженерство“ – 15 часа редовно обучение;

10. Екология на земеделското производство – спец. „Аграрно инженерство“ – 15 часа задочно обучение;

ОКС „Магистър“

1. Защитени територии – 15 ч. лекции и 9 ч. упражнения;

Катедра „Растениевъдство“

ОКС „Бакалавър“

1. Овощарство І част – за спец. „Агрономство“, редовно обучение – 30 ч. лекции и 30 часа упражнения;

2. Овощарство І част – за спец. „Агрономство“, задочно обучение – 15 ч. лекции и 15 часа упражнения;

ОКС „Магистър“

1. Биологично производство на плодове – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

2. Производство на безопасна и качествена растителна продукция – 3 ч. лекции и 2 ч. упражнения;

3. Специална фитопатология – 30 ч. лекции;

4. Растителна вирусология и бактериология – 15 ч. лекции;

5. Болести и неприятели при производство и съхранение на посевен и посадъчен материал – 6 ч. лекции. и 3 часа упражнения;

6. Прогноза и сигнализация при защита на растенията – 6 часа лекции и 10 часа за изпитани студенти;

Срок за подаване на документи: един месец от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 02.07.2018 г.; Телефон за справка: 042/699300

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

За учебна 2018/2019 г.

Катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“

1. Хигиена и технология на месо и месни продукти

2. Хигиена и технология на мляко и млечни продукти

3. Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход.

Общ хорариум – 360 часа, един преподавател

Катедра „Обща и клинична патология“

1. Обща патология – упражнения на български (200 ч.) и английски език (10 ч.)

2. Специална патоанатомия – упражнения на български (140 ч.) и английски език (20 ч.)

Един преподавател

Катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“

1. Фармакология и фармация

Общ хорариум – 400 часа, един преподавател

Ветеринарна медицина на английски език

1. Зоология – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения, един преподавател

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 02.07.2018 г.; Телефон за справка: 042/699500

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

За зимен семестър на учебна 2017/2018 г.

Катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение”

1. Дисциплина „Английски език“, избираема – двама преподаватели.

ОКС „магистър“, първи курс, специалност „Ветеринарна медицина“, упражнения – 300 ч.

2. Дисциплина „Руски език“, избираема – един преподавател.

– ОКС „Магистър“, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения – 120 часа

– ОКС „Бакалавър“, за СФ, първи и втори курс, РО/ЗО – общо 120 часа

6.  Дисциплина „Немски език“, избираема – един преподавател.

– ОКС „Магистър“, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения – 120 часа

– ОКС „Бакалавър“, за СФ, първи и втори курс, РО/ЗО, упражнения  – общо 120 часа

Катедра „Регионално развитие“

1. Дисциплина „Стопанска история“, задължителна – един преподавател.

ОКС „Бакалавър“, първи курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения – 150 ч.

2. Дисциплина „Икономическа социология“, задължителна – един преподавател.

ОКС „Бакалавър“, втори курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, лекции/упражнения – 270 ч.

Катедра „Физическо възпитание и спорт“

1. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”, задължителна – двама преподаватели.

– ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения – 300 часа

– ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения – 300 часа

– ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения – 300 часа

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 02.07.2018 г.; Телефон за справка: 042/699400

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

за учебна 2018/2019 г.

Специалност „Рехабилитатор“

1. Физикална терапия – 30 ч. лекции + 228 ч. упражнения

2. Ортопедия и травматология – 78 ч. лекции + 12 ч упражнения

3. Латински език с медицински термини – 30 ч. упражнения

4. Анатомия и биомеханика – 90 ч. лекции

5. Спорт – 60 ч

6. Информатика – 8 ч. лекции + 22 ч. упражнения

7. Лечебен масаж – 65 ч. лекции + 270 ч. упражнения

8. Кинезиология – 15 ч. упражнения

9. Патокинезиология – 15 ч. лекции

10. ММТ – 5 ч. лекции

11. Клинична практика Лечебен масаж – 105 ч. упражнения

12. Клинична практика – наставници – 1440 ч.

13. Нервни болести – 82 ч. лекции + 8 ч. упражнения

14. Медицинска психология – 10 ч. лекции + 20 ч. упражнения

15. Образна диагностика – 15 ч. лекции

16. Вътрешни болести – 65 ч. лекции + 10 ч. ,

17. Долекарска помощ – 26 ч. лекции + 4 ч. упражнения

18. Детски болести – 26 ч. лекции + 4 ч. упражнения

19. Кожни болести – 12 ч. лекции + 3 ч. упражнения

20. Психиатрия – 12 ч. лекции + 3 ч. упражнения

21. Социално и здравно законодателство – 30 ч. лекции

22. Хирургия – 30 ч. лекции + 30 ч. упражнения

23. Немски език – 60 ч.

24. Хирургия – 30 ч. лекции + 30 ч. упражнения

Специалност „Гериатрични грижи“

1. Фармакология – 10 ч. лекции + 5 ч. упражнения

2. Геронтология – 40 ч. лекции + 5 ч. упражнения

3. Спорт – 60 ч

4. Информатика – 5 ч. лекции + 10 ч. упражнения

5. Гериатрия – 20 ч. лекции + 10 ч. упражнения

6. Психология и психопатология на стареенето – 20 ч. лекции + 10 ч. упражнения

7. Анатомия – 10 ч. лекции

8. Вътрешни болести с долекарска помощ – 30 ч. лекции + 10 ч. упражнения

9. Геронтопсихиатрия – 15 ч. лекции + 10 ч. упражнения

10. Сексуалност при възрастни и стари хора – 20 ч.

11. Нервни болести – 12 ч. лекции + 3 ч. упражнения

12. Хирургия – 30 ч. лекции + 30 ч. упражнения

Специалност „Медицински лаборант“

1. Анатомия – 26 ч. лекции

2. Хистотехника – 32 ч. лекции

3. Латински език с медицински термини – 30 ч. упражнения

4. Спорт – 30 ч.

5. Медицинска психология – 10 ч. лекции + 20 ч. упражнения

6. Клинична оценка при анемични състояния – 5 ч. лекции + 10 ч. упражнения

7. Паразитология – 20 ч. лекции + 30 ч. упражнения.

8. Детски болести – 26 ч. лекции + 4 ч. упражнения

9. Социално и здравно законодателство – 30 ч. лекции

10. Алергология – 15 ч. лекции + 5 ч. упражнения

11. Вътрешни болести – 39 ч. лекции + 6 ч. упражнения

12. Долекарска помощ – 26 ч. лекции + 4 ч. упражнения

13. Хистология – 35 ч. лекции

14. СИД – Клинична имунология – 10 ч. упражнения

15. Информатика и информационни системи – 95 ч.

33. Наставници – 200 ч.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 02.07.2018 г.; МК – тел. 042/ 601 721, ул. „Армейска“ 9

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2018/2019 г.

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1. Немски език – 120 часа упражнения за всички специалности

2. Френски език – 60 часа упражнения

3. Биохимия – 300 часа упражнения

4. Социална медицина и медицинска етика – 225 часа упражнения

5. Пропедевтика на вътрешните болести – четири хонорувани асистенти – общо 720 часа упражнения

6. Вътрешни болести и терапия ІІ част  – пет хонорувани асистенти за V курс – общо 900 часа упражнения и 180 часа преддипломен стаж

7. Вътрешни болести и терапия І част – шест хонорувани асистенти за ІV курс – общо 1080 часа упражнения и 180 часа преддипломен стаж

8. Хигиена – 360 часа упражнения

9. Професионални болести – 150 часа упражнения

10. Анестезиология и реанимация и интензивно лечение – 390 часа за всички специалности

11. Психиатрия – 71 часа лекции за всички специалности и 60 часа упражнения

12. Съдебна медицина – 300 часа упражнения

13. Инфекциозни болести – 270 часа упражнения

14. Епидемиология – 375 часа упражнения за всички специалности

15. Студентски спорт – 1200 часа упражнения за всички специалности

16. Физикална терапия – 350 часа упражнения

17. Хирургически болести – 480 часа упражнения

18. АГ – 360  часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”, обучение на английски език

1. Български език – 540 часа упражнения

2. Вътрешни болести и терапия І част – трима хонорувани асистенти за ІV курс – общо 540 часа упражнения

3. Вътрешни болести и терапия ІІ част – трима хонорувани асистенти за V курс – общо 540 часа упражнения

4. Професионални болести – 45 часа упражнения

5. Психиатрия – 45 часа лекции и 90 часа упражнения

6. Обща и клинична патология – 120 часа упражнения

7. Рентгенология и радиология – 24 часа лекции и 60 часа упражнения

8. Неврология – 180 часа упражнения

9. Обща и оперативна хирургия – 210 часа упражнения

10. Урология – 90 часа упражнения

11. Ортопедия – 30 часа лекции

12. Клинична лаборатория – 30 часа лекции

13. Микробиология – 135  часа упражнения

14. АГ – 225 часа упражнения

15. Хирургически болести – 120 часа упражнения

16. Офталмология – 45 часа упражнения

17. Педиатрия – 90 часа лекции

СПЕЦИАЛНОСТИ “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”, “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И “АКУШЕРКА”

1. Вътрешни болести – 245 часа упражнения

2. Гериатрия – 20 часа упражнения

3. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Сексология/ – шифър 03.01.53 – 40 ч. лекции за всички специалности

4. Детска педагогика – 12 часа лекции и 12 часа упражнения

5. Латински език – 60 часа упражнения

6. Английски език – 360 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

1. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (Епидемиология на здравето) – шифър 03.01.53. – 20 часа лекции и 10 часа упражнения.

2. Автоматизация на медицината /Медицинска статистика и информатика/ – шифър 02.05.42. – 45 часа лекции и 25 часа упражнения.

3. Информационни технологии в управление на здравната организация – 15 часа лекции и 15 часа упражнения

4. Икономика на здравеопазването – 25 часа упражнения

5. Микроикономикс на здравната организация – 15 часа упражнения

6. Финансов мениджмънт – 8 часа упражнения

7. Статистически методи в управлението – 12 часа лекции и 13 часа упражнения

8. Управление на времето – 7 часа лекции и 8 часа упражнения

9. Андрагогика – 30 часа лекции 

10. Педагогика – 45 часа лекции

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”

1. Кинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

2. Патокинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

3. Ерготерапия – 45 часа лекции и 120 часа упражнения

4. Клинична практика Ерготерапия – 60 часа

5. Кинезитерапия – 45 часа лекции и 30 часа упражнения

6. Вътрешни болести – 60 часа упражнения

7. Лечебен масаж – 270 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” –  ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

задължителни дисциплини за ОКС „Бакалавър” редовно и задочно обучение:

1. Организация и управление на социалната работа – 55 часа лекции (ред. и задочно обучение)

2. Социална политика 50 часа лекции. + 20 ч.упр. (редовно и зад. обуч.)

3. Социална педагогика – 40 часа лекции (редовно обуч.)

4. Методи на социалната работа – 90 часа лекции (ред. и задочно обучение)

5. Андрагогика – 45 часа лекции (ред. и задочно обучение)

6. Социален тренинг – 23 часа лекции + 13 ч. упр. (редовно и задочно обуч.)

7. Супервизия – 12 часа лекции + 7 ч. упр. (задочно обуч.)

8. Държавен стаж – 100 часа

Избираеми и факултативни дисциплини ОКС „Бакалавър”:

1. Соц. сигурност – елемент от нац.сигурност – 20 часа лекции и 5 ч.упр (избираема дисц.)

2. Социалното подпомагане – сблъсък между начин на живот и реален принос – 20 ч. л. (факултативна)

3. Образование без предразсъдъци – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)

4. Администриране на социалните услуги – работа на терен – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)

5. Общуване и социална практика – лаборатория на общуването – 20 ч.л. (факултативна дисц.)

6. Духовно-нарвствено обгрижване на лица, нуждаещи се от подкрепа – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)

7. Духовно-нравствена подкрепа на лица, лишени от свобода – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. (избираема дисц.)

Задължителни дисциплини за ОКС „Магистър” задочно обучение:

1. Социална политика – 30 часа лекции

2. Социална политика и социално управление – 30 часа лекции и 5 ч. упр.

3. Организация и управление на социалната сфера – 30 часа лекции

4. Социален тренинг –7 часа лекции

5. Супервизия – 10 часа лекции

6. Супервизия с работа на терен– 5 ч. лекции и 50 часа упражнения

7. Методи на социалната работа – 30 часа лекции и 5 часа упражнения

8. Социално предприемачество – 30 часа лекции

9. Мениджмънт и организационно поведение- 30 часа лекции

Избираеми и факултативни дисциплини ОКС „Магистър”:

1. Управление на качеството – 20 часа лекции (избираема дисц.)

2. Презентация и самопрезентация – 20 часа лекции (факултативна дисц.)

3. Технология на тренинга – 20 часа лекции (избираема дисциплина)

НАСТАВНИЦИ ЗА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

Специалност „Медицинска сестра“

I курс – 360 часа

II  курс – 360 часа

III курс – 720 часа

Специалност „Акушерка“

II  курс – 308 часа

III курс – 264 часа

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

Клинична практика – 780 часа

Пред дипломен стаж – 400 часа

Специалност  „Управление на здравните грижи“

УЗГ Бакалавър – 40 часа

УЗГ Магистър – 20 часа

Конкурс за хонорувани преподаватели за 2017/2018 учебна година:

1. Вътрешни болести и терапия І част – 45 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 02.07.2018 г.; МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

За зимен и летен семестър на учебната 2018/2019 г.

1. „Въведение в научните изследвания”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

2. „Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции + 15х1 часа практически упражнения, специалност „АТЗТ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 7 часа лекции + 8х2 часа пр. упражнения, задочно обучение;

3. „Логистика на транспортни процеси“, ОС „Магистър“ – 30 часа лекции+ 30 часа упражнения, І семестър, специалност „ОУТ“, редовно обучение;

4. „Автоматизирани системи в транспортните средства”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

5. „Автотехническа експертиза – ИД”, пр.квалификация „Инструктор” – 15 часа лекции + 30 часа практически упражнения , V семестър, редовно обучение и 8 часа лекции + 15х2 пр. упражнения, задочно обучение;

6. „Трактори и автомобили І част“, ОКС „Бакалавър“ – 45 часа лекции, специалност „АТЗТ“, V семестър, редовно обучение и 23 часа лекции, задочно обучение;

7. „Трактори и автомобили ІІ част”, ОКС „Бакалавър” –  45 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, редовно обучение и 23 часа лекции, задочно обучение;

8. „Проектиране на трактора и автомобила”, ОКС „Магистър” – 40 часа лекции, специалности „АТЗТ”,  ІІ семестър, редовно обучение;

9. „Системи за осигуряване на безопасността на движението“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции, специалност „ОУТ“, ІІ семестър, редовно обучение;

10. „Спедиция“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции, специалност „ОУТ“, ІІ семестър, редовно обучение;

11. „Техническа механика І част“, ОКС „Бакалавър“ – 75 часа сем. Упражнения, ІІ семестър, всички специалности, редовно обучение и 37 часа сем. Упражнения, задочно обучение;

12. „Техническа механика ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа семинарни упражнения, редовно обучение и 16 часа СУ, задочно обучение;

13.„Техническа термодинамика”, ОКС “Бакалавър“ – специалност „ТГС” – 30 часа лекции, , II семестър, редовно обучение;

14. „Топло- и масопренасяне ”, ОКС “Бакалавър“– 30 часа лекции, специалност „ТГС” , редовно обучение, ІІІ семестър и 15 часа лекции, задочно обучение;

15. „Топлотехника”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалности „АТЗТ“ и „ТХ”, IІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно обучение;

16. „Нормативни документи – ИД“, ОКС „Бакалавър – 20 часа лекции, специалност „ТГС“, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение;

17. „Топлогенерираща техника и технологии”, ОКС „Бакалавър” (поток с ОКС „Магистър” – 60 часа лекции, специалност „ТГС”, V семестър, редовно обучение и 30 часа лекции, задочно обучение;

18. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника І част”, ОКС „Бакалавър” и  ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

19. „Управление на техногенния риск в топлоенергетиката“  или ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”+“ЕЕ“, І+ІІІ семестър, редовно обучение;

20. „Индустриално предприемачество”, ОКС „Магистър”- 30 часа лекции + 20 часа семинарни упражнения, поток,  ІІ+ІV семестър, редовно обучение;

21. „Бизнес иновации“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, специалност „ЕЕ“ и „ТГС“, редовно обучение;

22. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС “Магистър“ – 20 часа лекции + 20 часа упражнения, специалност „ТГС”, II+ІV семестър, редовно обучение;

            23. „Технология на машиностроенето І част“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа упражнения, специалност „ТГС“, ІV семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

            24. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации І част”, ОКС „Бакалавър”  – 15 часа семинарни упражнения + 15 часа практически упражнения, VІІ семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 8 часа сем.упражнения +7 часа пр.упражнения, задочно обучение;

            25. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации ІІ част”, ОКС „Бакалавър”  – 30 часа семинарни упражнения, VІІІ семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 15 часа сем. упражнения, задочно обучение;

26. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение и 53 часа сем. упражнения, задочно обучение;

            27. „Висша математика І част”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа сем. упражнения,  всички специалности, І семестър, специалности „АТЗТ+ДТММИ“, „ТГС+ТХ“ и „АКС +ЕТ“, редовно обучение и 52 часа сем. упражнения, специалности „АТЗТ+ДТММИ“, „ТХ+ТГС+ИИ“ и „АКС+ЕТ“, задочно обучение;

28. „Висша математика ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения,  специалности „АТЗТ+ДТММИ“ ,„ТГС+ТХ“ и „АКС +ЕТ“, ІІ семестър, редовно обучение и  52 часа сем. упражнения, специалности „АТЗТ+ДТММИ“, „ТХ+ТГС+ИИ“ и „АКС+ЕТ, задочно обучение;

            29. „Висша математика ІІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 90 часа семинарни упражнения, специалности АТЗТ“ ,„ТГС+ДТММИ“ и „АКС +ЕТ“, ІІІ семестър, редовно обучение и 30 часа семинарни упражнения, специалности „АТЗТ+ДТММИ“ и „АКС+ЕТ+ТГС“, задочно обучение;

            30. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, VІ семестър, редовно обучение;

            31. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

            32. „Анализ на храните”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „БКХ”, ІІ семестър, редовно обучение;

            33. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции,специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

            34. „Технология на млякото и млечните продукти ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

            35. „Английски език – ИД”, ОКС „Бакалавър” – 240 часа практически упражнения, всички специалности, І и ІІ семестър, редовно обучение и 75 часа пр. упражнения, І семестър, задочно обучение;

            36. „Английски език – ФД, ОКС „Бакалавър” – 90 часа практически упражнения, специалност АТЗТ“,„ТХ+ЕТ+ТГС“ и „ЕТ“, ІІІ и ІV семестър, редовно обучение и 30 часа пр. упражнения, задочно обучение, специалности „АТЗТ+ТГС+ЕТ”, „ЕТ”, задочно обучение;   37. „Руски език – ФД“, ОКС „Магистър“ – 30 часа пр. упражнения, специалност „ДТММИ“, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа пр. упражнения, специалност „ТХ+ДТММИ“, задочно обучение;

            38. „Компютърни системи за управление”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

39.Микропроцесорна техника ІІ част”, ОКС „Бакалавър” -15 часа лекции, специалност „АКС”, V семестър, редовно обучение и 7 часа лекции,  задочно обучение;

40. „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции, специалност „АКС”, „МКСУ”,”ИКТБПА”, „ЕТ”,”ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

41. „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН –  30 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІ+ІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно обучение;

42. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 45 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър, редовно обучение и 23 часа лекции,  задочно обучение;

43. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ЕТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции,  задочно обучение;

44. „Електронни системи за управление на електрически машини” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, VІ семестър, редовно обучение и  15 часа лекции, специалност „ЕТ”,   задочно обучение;

45. „Управление на елекромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

46. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции + 20 часа семинарни упражнения,,специалност „АКС”,VІІІ семестър,  10 часа лекции+10 часа семинарни упражнения,  задочно обучение;

47. „Изкуствен интелект- ИД”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, ІІ+ІV семестри, специалности „АКС”, „ИКТО” и „ИКТБПА”, редовно обучение;

48. „Електрически мрежи и системи”,  ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН)- 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения,специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно  обучение;

49. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС „Магистър” след бакалавър и ПБ – 30 часа лекции , специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри,  редовно обучение;

50. „Битова електротехника”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, VІІІ семестър, специалност „ЕТ”, редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение;

51. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС „Магистър” – М1, М2ТН – 10 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

52. „Системно и мрежово администриране”, ОКС „Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции  І+ІІІ семестри, специалности „АКС”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, редовно обучение;

53. „Информационни системи и технологии в бизнеса”, ОКС „Магистър” (М1,М2ТН) – 10 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

54. „Информационен мениджмънт”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции + 45 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

55. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа упражнения, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

56. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

57. „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС” Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, редовно обучение и 23 часа упражнения, задочно обучение;

58. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”-  30 часа упражнения, специалност „ТГС”, VІІ семестър,  редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

59. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, VІІ семестър, редовно обучение и 8 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение;

60. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа семинарни упражнения, специалности „АИУТ”+”ЕТ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа сем. упражнения, задочно обучение;

61. „САD системи І част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, ІІІ семестър, специалности „АТЗТ”, ДТММИ+ТГС”, „АКС” и „ЕТ”, редовно обучение и 75 часа пр. упражнения, задочно обучение;

            62. „Електрически апарати ІІ част, ОКС „Бакалавър“ – 45 часа упражнения, специалност „ЕТ“, редовно обучение и 22 часа упражнения, задочно обучение.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 02.07.2018 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669 181;

 


10.05.2018 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2017/2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност „Медицина“

1. Съдебна медицина – 240 часа упражнения – двама хонорувани асистенти;

Специалност „Социални дейности“

1. Социална работа при лица със зависимости – 27 ч. лекции и 48 ч. упражнения за ОКС „Бакалавър“.

2. Методи на социалната работа – 30 ч. лекции и 5 ч. упражнения за ОКС „Магистър“.

3. Супервизия с работа на терен – 15 ч. лекции и 50 ч. упражнения за ОКС „Магистър“.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 10.05.2018 г.; МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

 

29.03.2018 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2017/2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Ортопедия и травматология – 30 часа лекции.

2. Вътрешни болести IIчаст – 90 часа упражнения.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 29.03.2018 г.; МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИза летен семестър на учебна 2017/2018 г.

1. Дисциплина „Английски език" – 88 часа упражнения, редовно обучение + 30 часа упражнения, задочно обучение.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 29.03.2018 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 38, тел. 046/669181

 

05.02.2018 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2017/2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

1. Дисциплина „Аграрна електроника и автоматика – ІІ част“, зимен семестър, задочно обучение, спец. Аграрно инженерство – 15 часа лекции и 15 часа упражнения.

2. Дисциплина „Екология и опазване на околната среда“ – 60 часа.

3. Дисциплина „Морска екология“ – 60 часа.

4. Дисциплина „Херпетология“ – 30 часа.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 05.02.2018 г.; Телефон за справка: АФ – 042/699300

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“

1. Дисциплина „Английски език" (избираема) – 450 часа, двама преподаватели.

2. Дисциплина „Немски език“ (избираема) – 120 часа, един преподавател.

3. Дисциплина „Руски език“ (избираема) – 120 часа, един преподавател.

Катедра „Регионално развитие“

1. Дисциплина „Политология“ (задължителна) – 105 часа, един преподавател.

Катедра „Мениджмънт“

1. Дисциплина „Основи на правото“ (задължителна) – 190 часа, един преподавател.

Катедра „Информатика и математика“

1. Дисциплина „Информатика“ (задължителна) – 213 часа, двама преподаватели.

Катедра “Физическо възпитание и спорт“

1. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ (задължителна) – 300 часа, двама преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 05.02.2018 г.; Телефон за справка: СФ – 042/699400

Comments are closed