Конкурси за хонорувани преподаватели

17.01.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2018/2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2018/2019 г.

Специалност “Медицина”

1. Гръдна хирургия– 15 часа лекции за обучение на английски език

2. Вътрешни болести и терапия – II част – 90 часа упражнения

3. Неонатология – 60 часа упражнения

4. Офталмология – 450 часа упражнения

5. Неврохирургия – 180 часа упражнения за всички специалности

Специалност „Социални дейности“

1. Очни болести – 10 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 17.01.2019 г.; МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Конкурс за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2018/2019 г. по следните дисциплини:

1. „Технология на месото и месните продукти“ II част, ОКС „Бакалавър“ – 45 ч. лекции, специалност „ТХ“, VI семестър, редовно обучение и 22 ч. лекции, задочно обучение;

2. „Системи за управление качеството на храните“, ОКС „Магистър“ – 20 ч. лекции + 40 ч семинарни упражнения, специалност „БКХ“, II+IV семестър, редовно обучение;

3. „Техническа механика I част“, ОКС „Бакалавър“ – 30 ч. лекции, всички специалности, II семестър, редовно обучение и 15 ч. лекции, задочно обучение;

4. „Спедиция“, ОКС „Магистър“ – 20 ч. семинарни упражнения, специалност „ОУТ“, II семестър, редовно обучение;

5. „Системи за осигуряване на безопасността на движението“, ОКС „Магистър“ – 20 ч. семинарни упражнения, специалност „ОУТ“, II семестър, редовно обучение;

6. „Автоматизирани системи в транспортните средства,  ОКС „Бакалавър“ – 15 ч. лабораторни упражнения, специалност „АТЗТ“, VI семестър, редовно обучение и 8×2 групи= 16 ч. лабораторни упражнения, задочно обучение;

Срок за подаване на документи: един месец, считано от 17.01.2019 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 

07.01.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2018/2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2018/2019 г.

Специалност “Медицина”

1. „Специална хирургия“ – 300 часа упражнения, задължителна дисциплина

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 07.01.2019 г.; МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Конкурс за хоноруван преподавател за I (зимен) семестър на учебната 2018/2019 г.

1. „Развъждане на селскостопанските животни“ – 54 упражнения, спец. „Зооинженерство“, задочно обучение

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 07.01.2019 г.; АФ – Студентски град, тел.042/699300

 

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Comments are closed