Методически указания за дистанционно провеждане на кандидатстудентските изпити

 

  • ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ:

   МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО БИОЛОГИЯ

                                     за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2021/2022 година            

Кандидатстудентският изпит по биология е писмен и се провежда в он-лайн в продължение на два часа.

Изпитът включва:

90 тестови въпроса, както следва: 30 тестови въпроса от програмата за 8 клас, 30 тестови въпроса от програмата за 9 клас и 30 тестови въпроса и задачи от програмата за 10 клас. Във програмата на отделните класове, са включени въпроси от следните видове:

1. Затворени тестови задачи с един верен отговор от общо 5 възможни – затворени въпроси тип 1. Всеки верен отговор носи 1 точка. В писменния изпит в програмата за всеки клас са включени по 13 задачи от този тип.

2. Затворени тестови задачи с един верен отговор от общо 5 възможни, включващи комбинация от 2 твърдения/понятия – затворени въпроси тип 2. Всеки верен отговор носи 2 точка. В писменния изпит в програмата за всеки клас са включени по 14 задачи от този тип.

3. Отворени въпроси тип 1:  Попълване на пропуснатите термини/понятия в текст

4. Отворени въпроси тип 2: Намиране на грешните термини/изрази в текст и в полето отдолу записване на съответната двойка грешен термин/израз и съответстващия му верен термин/израз.

Изцяло и правилно решен въпрос от отворен тип 1 или 2 носи 3 точки. В писменния изпит в програмата за 8-ми и 9-ти клас са включени общо 3 задачи от тези типове, а в програмата за 10-ти клас – 2 задачи.

5. Отворени въпроси тип 3 – генетични задачи, са включени само в програмата за 10 клас, като изцяло и правилно решена задача, се оценява с максимален брой точки – 5 точки.

Максималният брой точки от задачите в програмата за 8 клас е 50, за 9 клас – 50 точки, за 10 клас – 52 точки

Въпросите за изпита ще бъдат избирани на лотариен принцип от банка с въпроси от учебния материал от 8, 9 и 10 клас, включващи съответните типови задачи.

Точките от въпросите за всеки клас се сумират поотделно и се определя оценка за съответния клас по следната схема: от 50% до 57% –  среден; от 58% до 73% – добър; от 74% до 89% – мн. добър; от 90% до 100% – отличен.

Окончателната оценка от изпита се формира като средно аритметична от трите оценки получени за въпросите съответно за 8, 9 и 10 клас.

Включеният материал във въпросите е съобразен с учебното съдържание на всички одобрени от МОН учебници по биология и здравно образование за обучение в 8, 9 и 10 клас /задължителна подготовка/ на учениците, които имат пряко отношение към изпитните тематични единици от конспекта.

 

  • ИЗПИТ ПО ХИМИЯ:

  МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО ОБЩА ХИМИЯ

                                     за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2021/2022 година 

Програмата за изпита по химия е съставена въз основа на учебната програма по химия на СУ за 8 до 11 клас. Конкурсният изпит по химия е с продължителност 2 астрономически часа и се провежда он-лайн.

Изпитът включва 60 тестови въпроса: 30 от неорганична и 30 от органична химия. 50 от въпросите са с избор на верен отговор и 10 с отворен отговор. Въпросите с избор носят 90 точки, а отворените въпроси изискващи обоснован отговор 30 точки. Максималният брой точки е 120.

Общо изискване при оценяване на отворените въпроси е отговорите да бъдат конкретни, верни и пълни. Излагането на факти, свойства и др. извън формулировката на въпроса не се оценява и не компенсира липсите и неточностите.

 

Точки

60

80

100

120

Оценка

3.00

4.00

5.00

6.00

 
 
 
  • ИЗПИТ ПО ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА:

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА

 за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2021/2022 година

Кандидатстудентският изпит по обща езикова култура е писмен, с продължителност 2 часа. Провежда се он-лайн.

Във връзка с особеностите на този начин на провеждане, в него е включена само една задача. Тя се състои в създаването на текст по определена тема, която се изтегля на лотариен принцип. Обемът на текста не трябва да бъде по-малко от две и повече от три страници.

Кандидат-студентите имат пълна жанрова свобода при създаване на текста. При оценка се взема предвид:

–  Създаденият текст да съответства на поставената тема. Изисква се основна теза, както и доказателства към нея;

–  Логично – следствените връзка да са правилно изградени;

–  Не се толерират битовизми и елементарни доказателства;

– Прецизират се уменията за създаване на текст без правописни и пунктуационни грешки.

     Особено важна е личната позиция на автора на текста и умението му да я      защитава. Комисията наказва плагиатството и опитите за измама.

 

  • ТЕСТ ПО БИОЛОГИЯ:

 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО БИОЛОГИЯ

за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2021/2022 година

Писменият тест по биология е върху съдържанието на учебната програма по биология и здравно образование за 9 и 10 клас (Наредба № 2 от 18.05.2000 г. на МОН, ДВ бр.48/13.06.2000 г.) на средната степен на образование.

Провежда се он-лайн и продължава 2 часа. Всеки от изпитните  варианти съдържат по 50 въпроса. Тестовите задачи имат само един правилен отговор – запълва се плътно кръгчето около отговора. Ако се посочи повече от един отговор, задачата се приема за грешна.

Изтеглянето на варианта за теста се извършва на лотариен принцип.

 

  • ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ:

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО ГЕОГРАФИЯ

за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2021/2022 година

Кандидатстудентският писмен тест по География включва 50 въпроса от затворен тип, всеки от които има по един верен отговор. При посочване на повече от един верен отговор задачата се приема за грешна. Изпитният вариант се изтегля на лотариен принцип. Продължителността на теста е 2 часа и се провежда он-лайн.

 

 

  • ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА:

                                             МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО МАТЕМАТИКА

за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2021/2022 година

Кандидатстудентският тест по математика е писмен с продължителност 2 часа и се провежда он-лайн.

Кандидат-студентите изтеглят лотарийно един вариант, който съдържа 25 въпроса.

В програмата са включени въпроси от учебниците по Алгебра и Геометрия за 8-11 клас на СOУ.

При решаването на задачите кандидат-студентите трябва да покажат, че могат да прилагат основни твърдения от Алгебрата, анализа и Геометрията.

 

 

  • ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА:

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2021/2022 година

При решаването на задачите кандидат-студентите показват знанията, уменията и професионалния опит на общотехническата подготовка придобити от професионалните гимназии.

В програмата при разработването на теста са застъпени четири групи въпроси – 25 броя, свързани с дисциплините: „Техническа механика“, „Техническо чертане и Машинни елементи“, „Материалознание“ и „Електротехника и електроника“.

Тестът е писмен с продължителност 90 минути.

 

Comments are closed