Методически указания за дистанционно провеждане на кандидатстудентските изпити

Във връзка с дистанционното провеждане на кандидатстудентските изпити, се налага промяна на формата и времетраенето на изпитите / тестовете, съгласно по-долу публикуваните методически указания:

 • ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ:

   МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО БИОЛОГИЯ

за специалности „Медицина”, „Ветеринарна медицина“, „Лекарски асистент“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“,  „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Социални дейности“, всички специалности в Аграрен факултет,  всички специалности в Медицински колеж

            Кандидатстудентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на три часа.

 Изпитът включва:

90 тестови въпроса както следва: 30 тестови въпроса от програмата за 8 клас30 тестови въпроса от програмата за 9 клас и 30 тестови въпроса и задачи от програмата за 10 клас. Въпросите са от следните видове: избор на верен /верни отговор/, откриване на грешно използвани термини в представен текст, попълване на липсващи термини в текст и отворен въпрос при който е необходимо с един абзац да се даде правилен отговор. За всеки верен отговор се получава една точка, при отворените въпроси по 3 точки, а за генетичните задачи – 5 точки.  Точките се сумират и общата оценка се определя по схемата: от 50% до 58% -среден 3; от 59% до 74% – добър 4; от 75% до 85% – мн.добър 5; над 86% -отличен;

            На изпита ще бъдe изтеглен един вариант от въпросите на лотариен принцип.

            Включеният материал във въпросите е съобразен с учебното съдържание на всички одобрени от МОН учебници по биология и здравно образование за обучение в 8, 9 и 10 клас /задължителна  подготовка/ на учениците, които имат пряко отношение към изпитните тематични единици от конспекта

Окончателната оценка от изпита се формира като средна от трите групи въпроси за 8, 9 и 10 клас.

 

 • ИЗПИТ ПО ХИМИЯ:

  МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО ОБЩА ХИМИЯ

                                     за специалности „Медицина”, „ЕООС“ и „Технология на храните“

Програмата за изпита по химия е съставена въз основа на учебната програма по химия на СОУ. Конкурсният изпит по химия е с продължителност 2 астрономически часа.

Изпитът включва 60 тестови въпроса: 30 от неорганична и 30 от органична химия. 54 от въпросите са с избор на верен отговор и 6 отворени (с обем около 200 думи). Всеки вярно решен въпрос получава по 0,2 точки – общо 12 точки.

Общо изискване при оценяване на отворените въпроси е отговорите да бъдат конкретни, верни и пълни. Излагането на факти, свойства и др. извън формулировката на  въпроса не се оценява и не компенсира липсите и неточностите.

 

точки

6.00

8.00

10.00

12.00

оценка

3.00

4.00

5.00

6.00

 
 
 • ИЗПИТ ПО ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА:

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА

за специалности „Социални дейности” и за специалностите в Аграрен факултет, Педагогически факултет, Стопански факултет и във Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол

Кандидатстудентският изпит по обща езикова култура, който ще се проведе дистанционно е писмен и продължава два часа. Изпитният вариант съдържа само една задача.

Тя  изисква създаване на текст (при пълна жанрова свобода) по определена тема и с приблизително установен обем не по-малък от 3 страници.

Текстът ще бъде оценяван по следните критерии:

 1. Съответствие на основната теза с поставената тема;
 2. Приведени и защитени доказателствени подтези;
 3. Допуснати стилистични и езикови грешки;
 4. Допуснати правописни и пунктуационни грешки;
 5. Оригиналност на стила.

 

 • ТЕСТ ПО БИОЛОГИЯ:

 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО БИОЛОГИЯ

за специалности „Лекарски асистент”, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Социални дейности“, за всички специалности в Аграрен факултет и за всички специалности в Медицински колеж

 

Писменият тест по биология е върху съдържанието на учебната програма по биология и здравно образование за 9 и 10 клас (Наредба № 2 от 18.05.2000 г. на МОН, ДВ бр.48/13.06.2000 г.) на средната степен на образование. Тестът е писмен с продължителност два часа.

Всеки от изпитните  варианти съдържат по 50 въпроса. Тестовите задачи имат само един правилен отговор. Ако се посочи повече от един отговор, задачата се приема за грешна.

Изтеглянето на варианта за теста се извършва на лотариен принцип.

 

 • ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ:

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО ГЕОГРАФИЯ

за специалностите „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”, „Бизнесикономика”, „Информационни технологии в икономиката и управлението“, „Местни финанси“

Кандидатстудентският писмен тест по География включва 50 задачи от затворен тип, всяка от които има по един верен отговор. При посочване на повече от един отговор, задачата се приема за грешна. Изпитният вариант се изтегля на лотариен принцип. Продължителността на теста е два часа.

 

 

 • ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА:

                                             МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО МАТЕМАТИКА

за специалностите „ЕООС”, „Аграрно инженерство”, „Педагогика на обучението по информационни технологии“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“, и

за всички специалности в Стопански факултет и във Факултет „Техника и технологии” – гр. Ямбол

 

В програмата са включени въпроси от учебниците по Алгебра и Геометрия за 8-11 клас на средната степен на образование.

При решаването на задачите кандидат-студентите трябва да покажат, че могат да прилагат основни твърдения от алгебрата, анализа и геометрията.

Изпитът е писмен и продължава два часа. Кандидат-студентите изтеглят лотарийно един вариант, който съдържа 25 въпроса.

 

 

 • ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА:

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

за специалностите във Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол и специалността „Аграрно инженерство“

 

При решаването на задачите кандидат-студентите показват знанията, уменията и професионалния опит на общотехническата подготовка придобити от професионалните гимназии.

В програмата при разработването на теста са застъпени четири групи въпроси – 25 броя, свързани с дисциплините: „Техническа механика“, „Техническо чертане и Машинни елементи“, „Материалознание“ и „Електротехника и електроника“.

Тестът е писмен с продължителност 90 минути.

 

Comments are closed