Методически указания за дистанционно провеждане на кандидатстудентските изпити

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО БИОЛОГИЯ

                                     за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2022/2023 година            

Кандидатстудентският изпит по биология е писмен и се провежда онлайн в продължение на два часа.
Изпитът включва 90 тестови въпроси и задачи от материала, включен в обучението на учениците по „Биология и здравно образование“ в първо гимназиално ниво в 8, 9 и 10 клас, както от материала, включен в обучението на учениците по „Биология и здравно образование“ в 11 и 12 клас от втори гимназиален етап в рамките на профилиращия предмет по биология и здравно образование.
Тестовите въпроси и задачи са от два основни типа: затворени и отворени.  
•    Затворени тестови въпроси от 2 различни типа: 1) с един верен отговор от общо 5 възможни и 2) тестови задачи с един верен отговор, състоящ се от комбинация от 2 верни твърдения/понятия.
•    Отворените въпроси са от 4 различни типа:  1) Попълване на пропуснатите термини/понятия в текст; 2) Намиране на грешните термини/изрази в текст и в полето отдолу записване на съответната двойка грешен термин/израз и съответстващия му верен термин/израз; 3) Генетични задачи; 4) Кратък отговор с разсъжданение по поставен въпрос. 

Въпросите за изпита ще бъдат избирани на лотариен принцип от банка с въпроси от учебния материал  по трите модула, включващи съответните типови задачи.

Окончателната оценка от изпита се формира като средно аритметична от трите оценки, получени за всеки модул.
Включеният материал във въпросите е съобразен с учебното съдържание на всички одобрени от МОН учебници по биология и здравно образование за обучение за първи гимназиален курс на обучение в 8, 9 и 10 клас /задължителна подготовка/ и за профилираната подготовка за 11 и 12 клас.

Скала за оценяване:

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО ОБЩА ХИМИЯ

                                     за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2022/2023 година 

Във връзка с кандидатстудентска кампания за академичната 2022/2023 година е актуализирана програмата по химия за подготовка за кандидатстудентски изпит за специалност „Медицина“. Програмата за изпита по химия е съставена въз основа на учебните програми по Химия и опазване на околната среда oт 8-ми до 11-ти клас, включително за общообразователна подготовка, като са взети предвид основните тематични единици, упражнения и логически задачи.

Кандидатстудентите могат да използват при подготовката си учебници, учебни помагала и сборници по химия и опазване на околната среда, както издадени в периода от 2008-2016 година, така и в периода от 2017-2020 година, утвърдени със заповед на Министерството на образованието и науката за предучилищно и училищно образование.

Конкурсният онлайн изпит по химия е с продължителност 2ч 30мин.

 

Изпитът включва 60 въпроса: 30 въпроса по неорганична химия и 30 въпроса по органична химия. Тестовите въпросите  са два типа: затворени и отворени.

Затворените тестови въпроси са общо 54, като трябва да се избере един верен отговор от общо дадените варианти.

Отворените тестови въпроси са общо 6 (3 от неорганична химия и 3 от органична) и изискват да се напише конкретен отговор.

 

Скала за оценяване:


 

 

 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО БИОЛОГИЯ

за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2022/2023 година

Писменият тест по биология е върху съдържанието на учебната програма по биология и здравно образование за 9 и 10 клас (Наредба № 2 от 18.05.2000 г. на МОН, ДВ бр.48/13.06.2000 г.) на средната степен на образование.

Провежда се он-лайн и продължава 2 часа. Всеки от изпитните  варианти съдържат по 50 въпроса. Тестовите задачи имат само един правилен отговор – запълва се плътно кръгчето около отговора. Ако се посочи повече от един отговор, задачата се приема за грешна.

Изтеглянето на варианта за теста се извършва на лотариен принцип.

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА

 за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2022/2023 година

 

Кандидатстудентският изпит по обща езикова култура е писмен, с продължителност 2 часа. Провежда се он-лайн.

Във връзка с особеностите на този начин на провеждане, в него е включена само една задача. Тя се състои в създаването на текст по определена тема, която се изтегля на лотариен принцип. Обемът на текста не трябва да бъде по-малко от две и повече от три страници.

Кандидат-студентите имат пълна жанрова свобода при създаване на текста. При оценка се взема предвид:

–  Създаденият текст да съответства на поставената тема. Изисква се основна теза, както и доказателства към нея;

–  Логично – следствените връзка да са правилно изградени;

–  Не се толерират битовизми и елементарни доказателства;

– Прецизират се уменията за създаване на текст без правописни и пунктуационни грешки.

Особено важна е личната позиция на автора на текста и умението му да я защитава. Комисията наказва плагиатството и опитите за измама.

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО ГЕОГРАФИЯ

за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2022/2023 година

Кандидатстудентският писмен тест по География включва 50 въпроса от затворен тип, всеки от които има по един верен отговор. При посочване на повече от един верен отговор задачата се приема за грешна. Изпитният вариант се изтегля на лотариен принцип. Продължителността на теста е 2 часа и се провежда он-лайн.

 

 

         МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО МАТЕМАТИКА

за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-стенти за 2022/2023 година

Кандидатстудентският тест по математика е писмен с продължителност 2 часа и се провежда он-лайн.

Кандидат-студентите изтеглят лотарийно един вариант, който съдържа 25 въпроса.

В програмата са включени въпроси от учебниците по Алгебра и Геометрия за 8-11 клас на СУ.

При решаването на задачите кандидат-студентите трябва да покажат, че могат да прилагат основни твърдения от Алгебрата, анализа и Геометрията.

 

                     МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

за специалностите съгласно Приложение № 1 от Справочника за кандидат-студенти за 2022/2023 година

При решаването на задачите кандидат-студентите показват знанията, уменията и професионалния опит на общотехническата подготовка придобити от професионалните гимназии.

В програмата при разработването на теста са застъпени четири групи въпроси – 25 броя, свързани с дисциплините: „Техническа механика“, „Техническо чертане и машинни елементи“, „Материалознание“ и „Електротехника и електроника“.

Тестът е писмен с продължителност 2 часа.

 

Comments are closed