Информация за проекта

        Обща цел:
        Проектът има за цел да стимулира развитието и научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите биоорганична химия, молекулярна патология и полимерни биоматериали, да повиши качеството на научно изследователската им продукция, да ги мотивира и да създаде конкурентоспособни кадри в приоритетните направления нови материали, здраве и качество на живота.

        Специфични цели:
    1. Подготовка и провеждане на съвременни лекционни курсове за докторанти, пост-докторанти специализанти и млади учени с помощта на които да се разшири и задълбочи тяхната специализирана подготовка в областите биоорганична химия, молекулярна патология и полимерни биоматериали; 
    2. Реализиране на академична мобилност между канди¬дата и партньора чрез осигуряване на достъп и обучение в специализирани лаборатории с high tech апаратура;
    3. Провеждане на научно изследователска работа със специализирана апаратура и представяне на резултати¬те чрез публикации в международно признати списания и чрез участие в научни форуми у нас и в чужбина;
    4. Провеждане на работни срещи с цел обсъждане сред широк кръг от експерти и даване на експертни оценки на теоретичните и практически знания, придобити от докторантите, пост-докторантите и специализантите; 
    5. Създаване на съвременни условия за успешна подготовка на дисертационни трудове, за постигане на свързаните с тях научни цели и задачи;
    6. Мотивиране на участниците от целевата група към пълноценна реализация в сферата на науката и образованието в България, като това би допринесло за намаляване „изтичането на мозъци”.
 

        Проектът е комбинация от елементи на двете основни групи дейности:Дейност 1 “Подкрепа на нови и започнали докторски програми” и Дейност 2 “Програма за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени”.
    Дейност 1. Създаване на организация за реализиране на дейностите по проекта;
    Дейност 2. Провеждане на съвременен лекционен курс за обучение и повишаване на квалификацията на докторанти, млади учени, специализанти и постдокторанти в областта на биоорганичната химия, молекулярната патология и полимерни¬те биоматериали;
    Дейност 3. Практическо обучение чрез реализиране на взаимен обмен на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени;
    Дейност 4. Провеждане на конкурентноспособни научни изследвания в областите биоорганична химия, молекулярна патология и полимерни биоматериали;
    Дейност 5. Реализиране на академична мобилност на докторан¬ти, постдокторанти, специализанти и млади учени чрез участие в научни форуми;
    Дейност 6. Стимулиране на докторантите от целевата група.
В целевата група ще вземат участие докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени от водещата организация и от нейния партньор
        11 – 8 докторанта, 2 постдокторанта и 1 специализант


        Описание на целевата група

       Общ брой участници в целевата група – 11, от които 8 докторанти, 2 постдокторанти и 1 специализант.
Проектът е в подкрепа на развитието на млади хора, в областите биоорганична химия, молекулярна патология и полимерни биоматериали. Тези области се развиват бързо и намират широко приложение в промишлеността, високите технологии, медицината, екологията и др. Адекватното им развитие е свързано с осигуряване на необходимите средства. За получаването на стойностни научни резултати са необходими специализирани апаратура и оборудване, реагенти и консумативи, извършване на скъпоструващи анализи и т.н. Не на последно място и от особена важност за младите учени е повишаване на тяхната квалификация чрез провеждане на специализирани програми за обучение, участие в научни форуми и др. Всички тези предпоставки се отразяват в качеството и броя на научните публикации. За съжаление обаче, отпусканите за целта средства са оскъдни и не достигат за задоволяване дори и на част от споменатите по-горе потребности. Ето защо, необходимостта от подпомагане на група млади хора, работещи в тези, обещаващи, интересни и перспективни научни области е повече от ясна.

Comments are closed