ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0009 Разработване и защита на дисертации по „Безопасност на храните“ и „Управление на ветеринарната дейност“

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
 специализанти и млади учени”

Бенефициент: Ветеринарномедицински факултет

Сума на проекта 38679.07 лв.

Времетраене:24 месеца

Начало: 22 юли 2013 г.

Ръководител на проекта:проф. Александър Павлов

Координатор на проекта:гл. ас. Тодор Стоянчев

      Информационна брошура

      Информация за проекта


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Comments are closed