Приключили проекти

 

 1. BG051PO001-3.1.08-0009 „Усъвършенстване на системата за управление и  внедряване на интегрирана управленска  информационна система в Тракийски университет за  повишаване качеството на образованието и научно- изследователската дейност“
 2. BG051PO001/4.2.06 "Европейски стипендии и награди"
 3. BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания”
 4. BG051PO001/3.3.07-0002 "Студентски практики"
 5. BG051PO001-3.1.07-0032 "Връзката с бизнеса – устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" – Ямбол
 6. BG051PO001-3.1.09-0015 "Изграждане на устойчива  система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет"
 7. BG051PO001-3.3.06 – 0009 Подкрепа на равитието на докторанти и млади учени – “Разработване и защита на дисертации по „Безопасност на храните“ и „Управление на ветеринарната дейност“
 8. BG051PO001-6.2.18-0001 "Нови възможности за лекарите в България
 9. BG051PO001-3.1.07-0025 "Актуализиране и разработване на нови учебни програми на учебните дисциплини по специалностите в Педагогически факултет – "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика с чужд език", "Социална педагогика", "Специална педагогика" според изискванията на пазара на труда"
 10. BG051PO001-3.1.07-0014 "Актуализиране на действащите учебни планове и програми и  разработване на нови в професионални направления 3.8  „Икономика” и 3.7.„Администрация и управление” към  Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно  потребностите на регионалния пазар на труда в  Старозагорски регион"
 11. 535904-LLP-1-2012-1-BGKA1-KA1ECETA2-ДИПКУ “Образователни политики в 21-ви век” / Еду 21
 12. ЦРЧР-LLP-2013-LEO-MP-34 Договор за отпускане на финансова подкрепа за партньорство по секторна прогрмама "Леонадро Да Винчи"
 13. КNRIN-2013/104377 Енергийна ефективност и по-добро качестово на млякото в българските млечни ферми

Comments are closed