ПРОЕКТ по Норвежка програма за сътрудничество с България и Румъния за икономически растеж и устойчиво развитие

Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора

2008/115236

Срок за изпълнение: 15.05.2009 – 30.04.2011

Промоутър: Аграрен факултет при Тракийски университет -Стара Загора

Ръководител на проекта: проф. дсн Цанко Яблански

Финансиране: Норвежка програма за сътрудничество с България и Румъния за икономически растеж и устойчиво развитие, Държавна агенция Иновационна Норвегия.

o   Общата стойност на проекта – 637 000 €

o   Субсидия за проекта от Норвежката програма за сътрудничество – 541 454 € (85% от общата стойност)

o   Кофинансиране на проекта – 96 200 € (15 % от общата стойност), разпределени по равно между Тракийски университет и Община Стара Загора

Партньори:

·         Аграрен факултет, Тракийски университет Стара Загора;

·         Община Стара Загора;

·         Гражданско обединение с Екоцентър – Стара Загора;

·         Университет по естествени науки гр. Оз, Норвегия;

·         Държавен университет гр. Осло, Норвегия

Приоритетна област: Редуциране на парниковите газови емисии в съответствие с изискванията на Протокола от Киото.

Съгласуване на дейностите по проекта:

– Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), Стара Загора;

– Министерството на здравеопазването (МЗ) и Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Стара Загора;

Основна цел на проекта: Проучване замърсяването на въздуха и влиянието му върху водите, почвата, растенията, животните и човека в региона на Стара Загора с оглед редуциране на газовите емисии и намаляване на вредния ефект върху околната среда и човека.

Изпълнение на проекта:

Първи отчетен период 15.05.2009г. – 30.09.2009 г.: Утвърдени научноизследователски екипи по работни групи и направления от АФ, ВМФ и МФ; Работен семинар (15 и 16 юли 2009 г.): обсъждане и планиране изпълнението на проекта с участието на партньори, представители на Общини от региона, Гражданско обединение – Екоцентър Стара Загора, РИОСВ и РИОКОЗ гр. Стара Загора, представители на медиите; Изготвен литературен преглед по тематиката на проекта.

Втори отчетен период 01.10.2009г. – 31.12.2009 г.: Подписани договори и меморандуми за сътрудничество с Общините Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Чирпан и Гурково; Разработени стратегия и методология за провеждане на комплексен интензивен мониторинг на въздух, води и почви; Подписани договори с фирми за доставка на апаратура за изследователски дейности по проекта; Определени групи пунктове за мониторинг на въздух, води и почви: Община Стара Загора – Конна база на ТрУ и с. Сулица; Община Чирпан, Община Казанлък, Община Гурково; Стартиране на мониторинга на въздух, води и почви, получени първи резултати.

Трети отчетен период 01.01.2010г. – 31.03.2010 г.: Закупени и доставени 13 апарата за изпълнение на научноизследователските задачи по проекта; Отпечатани и разпространени рекламни материали за проекта; Проведено обучение на екипите за вземане на проби по мониторинга по проекта; Оказване на методична помощ на общините от региона; Получени първи резултати от изследваните проби въздух, води и почви.

Четвърти отчетен период 01.04.2010г. – 30.06.2010 г.: Работен семинар (27 и 28 май 2010 г.) с участието на партньори, представители на МОСВ, Областна управа Стара Загора, Общини от региона, РИОСВ и РИОКОЗ гр. Стара Загора, медии: обсъждане изпълнението на проекта и на първите получени резултати от мониторинга на въздуха и водите, обсъждане работата на научноизследователските групи, планиране на предстоящите задачи; актуализиране на мрежата за мониторинг на поръвхностните води; доизграждане на научноизследователския център по околна среда с новозакупена апаратура по проекта. 

 Снимка 1

Г-н Йордан Николов, Областен управител на Област Стара Загора, приветства участниците в семинара по проекта (27 и 28 май 2010 г.).

Снимка 2: Участници в работния семинар по проекта

Снимка 3: Проф. Ролф Вогт и проф. Бишъл Ситаула, партньори от Норвегия, на посещение в изграждащия се научноизследователски център по околна среда.

Снимка 4:Инж. химик Д. Дерменджиева запознава проф. Ролф Вогт и проф. Бишъл Ситаула с резултатите от мониторинга на водите.

Снимка 5: Работна среща на Ректорското и Деканското ръководство с проф. Ролф Вогт и проф. Бишъл Ситаула

Снимка 6 Доц. Д-р Вера Баракова запознава д-р Наталия Григорова с работата на нов апарат по проекта.

 Снимка 7 Проф. Ролф Вогт и проф. Бишъл Ситаула, партньори от Норвегия и мениджърския екип обсъждат дейности по проекта

 

 

Comments are closed