Схема BG051PO001-3.3.07 „Студентски практики“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Проект "Студентски практики" се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 56 000 000 лева.

 

Изисквания

· Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от организацията работодател съгласно нарочно изготвена програма.

· Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.

· Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на организацията работодател – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

· Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от организация-работодател.

 

Дейности

Дейности по методическо, техническо и административно осигуряване на процедурите по провеждане на студентски практики

· Проучване и анализ на състоянието

· Разработване на методика, материали и програми

· Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентските практики

· Провеждане на обучение за функционални експерти

Дейности по координация и обезпечаване на студентските практики

· Реализация на информационни кампании сред работодатели

· Набиране на работодатели

· Реализация на информационни кампании сред студенти и преподаватели

· Кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, обучение, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда

· Извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики

Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики

 

Участници

„Обучаваща организация” – организация – работодател, в която се провежда студентска практика, и работодател на ментора;

„Практикант” – студент, избран от организация – работодател и потвърдил участието си в практическо обучение в обучаваща организация;

„Ментор“ – лице, което е в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с организация – работодател, в която се провеждат студентски практики;

„Академичен наставник” – преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите, които ще участват в практическо обучение;

„Функционален експерт“ – представител от висшето училище, който подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по проекта в съответното висше училище – партньор по проекта;

„Водещ функционален експерт“ – представител от висшето училище, който носи отговорност пред ръководството на висшето училище за организацията и контрола на реализацията на дейности по проекта и е контактно лице с екипа за управление на проекта в МОМН;

 

Начало на проекта: 18.01.2012 г.

Край на проекта: 31.10.2014 г.

 

Водещ функционален експерт на проекта: Доц.д-р Иванка Желязкова, Зам.-ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контактиwww.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg

 

Comments are closed