Обява

Дата на публикуване на обявата: 05.03.2012г.

Във връзка с проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Разширяване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите биоорганична химия, молекулярна патология и полимерни биоматериали, за повишаване на конкурентоспособността им в приоритетните направления: нови материали, здраве и качество на живота.“

Медицински Факултетнабира лектори по специалностите:

1.   Биоорганична химия

2.   Молекулярна патология

3.   Полимерни биоматериали

Моля желаещите кандидати да попълнят и изпратят автобиография /CV/- европейски формат, в електронен вариант до 20.03.2012 г. на e-mail адрес:vgadjeva@mf.uni-sz.bg


 

Дата на публикуване на обявата: 22.08.2011г.

Във връзка с подаване на проектно предложение „Разширяване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите биоорганична химия, молекулярна патология и полимерни биоматериали, за повишаване на конкурентоспособността им в приоритетните направления: нови материали, здраве и качество на живота.“по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Медицински Факултет обявява прием на документи за участие в целевата група.

Моля желаещите да участват да попълнят и изпратят приложената анкетна карта до 04.09.2011г. на e-mail адрес: vgadjeva@mf.uni-sz.bg

Comments are closed