Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на

дистанционно обучение в системата на висшето образование”

 Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет

Цели:

·         Модернизиране на Центъра за електронно и дистанционно обучение към Тракийски университет и прерастването му в Център за учене през целия живот.

·         Създаване на методически и технологични условия за организиране и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение за определените целеви групи.

·         Създаване на устойчива технологична среда за приложение на електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет.

·         Повишаване на качеството на дистанционното обучение чрез разработването на интерактивни мултимедийни електронни средства и учебни помагала по учебни програми, курсове и модули за отделни дисциплини.

·         Повишаване на инвестициите в човешкия капитал чрез овладяване на съвременните образователни технологии за електронно обучение от преподавателите в Тракийски университет.

·         Овладяване на ефективни методи на преподаване и учене чрез прилагане на синхроннно и асинхронно Дистанционно обучение чрез използването на видео и аудио връзка между обучавани и обучители.

·         Създаване на условия за неформално и самостоятелно учене чрез осигуряване на платформа и обучителна среда, достъпна от всяко работно място с Интернет-връзка и възможности за асинхронно приложение offline.

 

Дейности по проекта:

1. Управление и мониторинг на изпълнението на проекта

2. Разработка на съдържание по конкретната дисциплина (предмет) за мултимедийни учебници,

3. Изграждане на 30 мултимедийни учебници. Обучение на преподавателите за усвояване на умения за самостоятелно разработване на електронни пособия.

4. Развитие на системата за електронно обучение. Разработване, изграждане и внедряване на нова платформа с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище

5. Изграждане на модул (курс) за обучение за работа с електронната система на преподавателски и административен персонал.

6. Обучение на преподавателски и административен персонал за работа с новата платформа и с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище.

7. Изграждане на електронни модули и цялостни курсове за дистанционно обучение, включващи следните форми – Wiki, Презентации, Текстов или PDF формат на лекциите и практическите упражнения; Тестове за всяка тема; Семинари; Форми за колективна работа; Речник; Анкета; Видео/Аудио.

8. Техническо обезпечаване на центъра за електронно и дистанционно обучение.

9. Осигуряване на публичност и популяризиране на резултатите

10. Включване на целевите групи в различните форми на дистанционно обучение.

 

Очаквани резултати:

I. Модернизиран Център за електронни форми на дистанционно обучение и учене през целия живот, който разполага с:

1. Техническа, технологична и информационна инфраструктура за създаване на електронни форми на дистанционно обучение;

2. Приложен софтуер, дигитални ресурси и електронни учебни пособия за устойчиво развитие на постигнатите резултати за дистанционно обучение;

3. Квалифициране на експерти, академичен състав и административен персонал, способни да предлагат  и организиране на електронни форми на ДО;

4. Прилагане на метода „обучение на обучители“ за приложение на електронните форми за дистанционно обучение;

5. Акумулиране на информационни ресурси във Виртуална библиотека с хранилище за учебни ресурси:

– 30 мултимедийни учебника по основни дисциплини за специалностите, обучавани в Тракийски университет;

– електронни учебни ресурси по 1200 учебни теми за 93 дисциплини, реализирани от седемте структурни единици на Тракийски университет;

II. Разработени 2 учебни програми за образователно-квалификационна степен Магистър в направление Икономика, които цялостно да се предлагат като дистанционно обучение след приключване на проекта;

III. Условия за предлагане на Учене през целия живот чрез използване на базата и библиотеката с учебни ресурси на Центъра за електронни форми на дистанционно обучение в рамките на звената за Следдипломно обучение на факултетите

1.Усъвършенстване на професионалните умения и  компетентности на обучаваните в квалификационните курсове, без продължително откъсване от работа;

2. Създаване на условия за самостоятелно планиране и разработване на гъвкави учебни пътеки за обучаемите, вкл. заети в различните отрасли на материалното производство;

3. Подобряване на достъпа за образование и обучение за групи в неравностойно положение;

4. Възможности за прилагане на електронните форми на обучение и електронните учебници за лица извън академичните градове и региони.

 

Принос на проектното предложение за реализиране на хоризонталните принципи на ОП РЧР:

Хоризонтални принципи и техните индикатори

1. Равенство между половете и превенция срещу дискриминация

·         Проектът дава равни възможности на хора и от двата пола, което е едно от предимствата на всички форми на електронното обчуение, възможностите за обучение.

·         Чрез реализирането на проекта и предоставянето на възможност за обучение, достъп до електронни материали и виртуални учебници между всички целеви групи, ще се гарантира утвърждаването на принципа на равните възможности.

·         Борбата с дискриминация е една от основните цели на Тракийски университет. Благодарение на равния достъп до учебни електронни материали, както и равните възможностти за обучение, ще се утвърди тази политика на университета.

2.     Иновации и прилагане на политики

·         При изпълнение на всички дейности по реализация на проекта ще се прилагат иновативни подходи, особено що се отнася до електорнната платформа и модулите към нея.

·         В резултат от реализацията на проекта, ще се въведът нови продукти, като мултимедийни електронни учебници, модул видео-конферентна връзка, модул електронно хранилище.

·         В рамките на проекта се предвижда създаване на нова структура в рамките на Тракийския университет, която да разработва самостоятелно мултимедийни електронни учебни помагала. Освен това прокетът предвижда модернизиране на Центъра за електронно и дистанционно обучение и прерастването му в Център за учене през целия живот.

·         Проектът ще прилага добри практики, установени в дългогодишната практика на Тракийския университет, но също ще търси и прилага и нови във връзка с изпълнение на конкретните дейности

3.     Партньорство и овластяване

·         Проектното предложение е пряко свързано с всички заинтересовани страни. При реализацията на проекта, както и като резултат от него, ще се включат работодатели, преподаватели, административен и технически персонал и студенти.

·         Чрез предвидените дейности и най-вече Модулът за видео-конферентна връзка цели и гарантира приципа на денцентрализация. По същия начин спомага и Модул- Електронно хранилище, който осигурява децентрализиран достъп до учебни материали

4.     Добро управление на програми и проекти

·         При осъществяване на проекта, се гарантира принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Освен това, от години Тракийският университет се стреми да прилага най-високите европейски стандарти и методологии, които гарантират принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане.

·         Методиката, която ще се приложи при изпълнението на проекта ще гарантират ефикасност и ефективност при постигане на заложените цели.

5.     Устойчиво развитие

·         Проектът развива капацитета на студентите да работят пряко именно в ключови области за социално включване и сближаване като позволява на самите студенти да заемат перспективни ниши на местните пазари на труда, т.е. увеличавайки собствените им шансове за социално включване.

·         Проектът насърчава ученето през целия живот за икономика, базирана на знанието.

·         Политиката на Тракийския университет за допринасяне опазването на околната среда, ще бъде продължена и при реализацията на проекта. При реализирането на дейностите, ще се спазват всички указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

Устойчивост

 

1. Очакван ефект върху целевите групи

Очаквания ефект върху целевите групи от реализацията на дейността е свързан главно с нововъведенията, които Тракийския университет ще въведе в електронните форми на дистанционно обучение в своя университет. Благодарение на системата за дистанционно обучение, модула електронно хранилище и модула видео-конферентна връзка, студентите ще имат възможност за улеснено обучение и достъп до обучителни материали от всяка точка на света, което несъмнено ще повиши желанието за обучение и развитие на населението през целия живот. Друг важен ефект е свързан с повишаване на желанието за обучение на по-възрастните, които да разчупят стереотипа, за невъзможност за обучение сред възрастни.

Друг ефект, върху целевите групи е и възможността за обучение на преподаватели и административен персонал, които да получи възможност за обучение и развитие на знанията си за работа със системата за дистанционно обучение, както и да обучат останалата част от персонала на университета. "

 

2. Мултиплициращ ефект и добавена стойност

Мултиплициращия ефект и добавената стойност от реализацията на проекта е свързан главно с нововъведенията в технологичния фонд на университета. Чрез модула електронно хранилище, преподаватели ще могат да публикуват важни и значими за студентите учебни материали, които да бъдат лесно достъпни до студентите, премахвайки традиционните и природонецелесъобразни методи за копиране на материалите, каквито към момента са актуални. В допълнение на това, учебните материали, ще са достъпни до студентите по всяко време, но и ще могат да послужат за обучение и на студенти от други дисциплини, повишавайки компетенцията им. Друга важна дейност, която има мултиплициращ ефект и добавящ стойност по проекта е свързана с изграждането на мултимедийните електронни учебници. Тези мултимедийни учебници са изключително удобни за работа, позволяват едновременно да се обучават от тях неограничен брой студенти, по всяко време и от всяка точка на света. В допълнение на това те ще са публикувани в електронното хранилище и ще са достъпни до всички студенти за години напред, предоставяйки по този начин възможност за обучение през целия живот. "

 

3. Устойчивост на резултатите

Продължаванате на дейностите след приключване на проекта ще е един от приоритетите на университета, главно защото тенденциите в обученията са за все по-голяма популярнот в дистанционните обучения и по-голям интерес на студентите за обучение именно в електронните форми на дистанционно обучение. Именно поради тази причина висшето училище ще следва политика към последващо развитие на електронното обучение и ще се стреми да предложи все повече дисциплини и възможности за обучение на своите студенти.

Дори и след приключване на дейностите по проекта, висшето училище ще продължи да развива модула електронно хранилище, обогатявайки обучителните материали и изграждайки нови мултимедийни учебници и учебни помагала, предоставяйки по този начин, на своите студенти и преподаватели,  възможности за кариерно развитие и обучение през целия живот в следните насоки:

1. Приложение на изградената платформа за електронни форми на дистанционно обучение;

2. Използване на Ръководството /модула/ за създаване на електронни форми за други нови дисциплини, които не са обект на сегашния проект

3. Приложение на създадените 93 курса; 2 програми за ОКС магистър в обучението и тяхното по-нататъшно обновяване

4. Използване и развитие на техническата и информационна инфраструктура на ТрУ;

5. Поддържане на условията за създаване на нови курсове;

6. Софтуер за създаване на електронни учебници и пособия;

7. Обучени експерти за прилагане на подхода „обучение на обучители“

8. Обучени преподаватели, които ще създават нови електронни форми за обучение.

 

 

Comments are closed