Конкурси за доценти

Дата на обявата: 09.07.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Ветеринарна микробиология“ за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един.

 Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 54/09.07.2019 г.

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506;


Дата на обявата: 19.04.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Генетика“ – един;

2. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Хранене и диететика“ – един;

Факултет Техника и технологии

1. В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – един;

Всички конкурси със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 33/19.04.2019 г.

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №38, тел. 046/669181;

 

Дата на обявата: 15.03.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“ – два;

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по  „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 22/15.03.2019 г.

Документи: АФ, отдел „Научен“, тел. 042/699443; ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506;


Дата на обявата: 01.02.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща хирургия“ – един на 0.5 щат към катедра „Хирургически болести и анестезиология“;

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 10/01.02.2019 г.

Документи: МФ – ул. „Армейска“ 11, отдел „Научен“, тел. 042/664468;


Дата на обявата: 22.01.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ –

2. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Психиатрия“ за провеждане на лекционен курс на български и чуждестранни студенти към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ – един;

Педагогически факултет

1. В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….по „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ – един;

2. В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания)“ – един;

Всички конкурси със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 7/22.01.2019 г.

Документи: ПФ – ул. „Армейска“ 9, отдел „Научен“, тел. 042/613758; МФ – ул. „Армейска“ 11, отдел „Научен“, тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 11.12.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Педагогически факултет

В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Методика на обучението по математика (начален етап на основната образователна степен) – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр.102/11.12.2018 г.

Документи:ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/613758;

 

Дата на обявата: 17.04.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ – един за нуждите на катедра „Здравни грижи“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Функционална патология и имунология на животните“ – един за нуждите на катедра „Обща и клинична патология на животните“, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.

Факултет Техника и технологии:

1. В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. Енергетика по научна специалност „Промишлена топлотехника“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник

Обявата е публикувана в ДВ, бр.33/17.04.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468; ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506; ФТТ – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел 046/669181.


Дата на обявата: 23.02.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията (кинезитерапия и ерготерапия), за нуждите на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – един на 0,2 щат към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“;

Аграрен факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Фуражно производство, ливадарство – един към катедра „Растениевъдство“

Срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Обявата е поместена в ДВ, бр.17/23.02.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468; АФ – отдел „Научен“, тел. 042/699443;


Дата на обявата: 19.01.2018г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – един към катедра „Анатомия“;

Факултет Техника и технологии

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“ – един;

Срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Обявата е поместена в ДВ, бр.7/19.01.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669 181.

 

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed