Университетско издателство

Правилник за дейността и управлението на академично издателство на Тракийски университет

 

Председател: доц. Таня Гочева Танева – гл. секретар на ТрУ
Зам.-председател: доц. д-р Димитър Петков Сиврев – МФ
Членове:
1.    Проф. Стефан Ангелов Денев – АФ
2.    Проф. Любомир Димитров Лашев – ВМФ
3.    Доц. Димитър Петков Сиврев – МФ
4.    Доц. Ани Димова Златева – ПФ
5.    Доц. Искра Маркова Ненчева – СФ
6.    Доц. Красимира Желязкова Добрева – ФТТ
7.    Ас. Ангел Славчев – ДИПКУ
8.    Нели Динева – Медицински колеж 
9.    Г-н Тодор Кожухаров – Филиал, Хасково
10.    Г-жа Ваня Константинова Буюклиева – гл. експерт, Ректорат
11.    Гл. експерт Желка Иванова Даковска – Ректорат – нов
12.    Гл. експерт Светла Йорданова Стоянова – Ректорат, счетоводител


Контакти:
доц. д-р Таня Гочева Танева
тел: +359 042 699 205
e-mail: ttaneva@uni-sz.bg, ttaneva@abv.bg


Доц. д-р Димитър Петков Сиврев, дм
тел: +359 042 664 413 тел: +359 042 664 264
e-mail: dsivrev@yahoo.com


Ваня Буюклиева – главен експерт
тел: +359 042 699 212
e-mail: tjs@uni-sz.bg

Comments are closed