Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ има основна задача да стимулира целенасочените научни изследвания и политики в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката, които ще спомогнат за справяне с трите основни предизвикателства, пред които са изправени тези сектори днес: осигуряване на жизнеспособно производство на храни в отговор на нарастващото им търсене в световен мащаб; осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата и балансирано развитие на биоикономиката селските райони и техните общности. Програмата спомага за изграждане на капацитет и обединяване на ресурси и знания във водещи направления на приоритет „Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика“ в рамките на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (Horizon 2020: 9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy) и бъдещата Рамкова Програма за научни изследвания 2021-2027 „Хоризонт Европа“.

 

ННП Храни ще предостави научно обоснована основа за анализи и оценки на състоянието и перспективите пред иновативните агро-хранителни вериги, в контекста на изграждането и прилагането на интегрирани регионални стратегии за силна биоикономика, включваща опазването на природните ресурси и човешкото здраве.

Консорциума по Програмата включва 6 партньора:

  • АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ (АУ) – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР;
  • БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА` НАУКИТЕ (БАН) – ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА) –  ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ (СУ) – ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • УНИВЕРСИТЕТ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ (УХТ)- ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА (ТУ) – ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

За повече информация: http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/

Comments are closed