Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ – финансиране трета година 2021 г.

Класиране

Обява

Тракийски университет, Стара Загора обявява процедура за подбор на  участници в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ – финансиране трета година на програмата.

Бенефициенти по програмата са: 

 • "Млади учени"–лица, извършващи научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър",  но не повече от 10 години след придобиването.
 • "Постдокторанти” – учени, които са придобили първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването.

Класираните и назначени по програмата бенефициенти трябва да отговарят за целия период на назначението си на дефиницииите „млад учен“ и „постдокторант“ съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания. Други изисквания към вида и времетраенето на договорите са посочени в указанията от МОН.

Кандидатите подават документи в Научните отдели на факултетите от които са в срок от 8.02.2021 г. – 22.02.2021 г. до 16 ч.

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление до Декана на факултета заведено в деловодството (посочва се категорията за която се кандидатства – „млади учени“ и/или „постдокторанти“),  (по образец);
 2. Автобиография, европейски образец;
 3. Копие на диплома за придобита ОКС „Магистър“ (за модул „млади учени“) или за ОНС „доктор“ (за модул „постдокторанти“) и сертификат за владеене на чужд език;
 4. Мотивационно писмо с намерения за научна работа за третата година на програмата, включващо и информация за области на научни интереси;
 5. Описание на досегашната научна работа на кандидата (до 3 стр.);
 6. Списък с публикации и проекти, в които е участвал;
 7. Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
 8. Анотация и работен план за научна работа за третата година на програмата (цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение за третата година на програмата, очаквани резултати – до 3 стр.)
 9. Копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др;
 10. Карта за самооценка на кандидатите  (по образец);
 11. Декларация за липса на двойно финансиране  (по образец).

 

Важно – кандидатите подават документи в Научните отдели по факултети в срок от 8.02.2021 г. – 22.02.2021 г. до 16 ч.

 • АФ – „Научен отдел“ – стая № 448 , г-жа Жулиета Кочеренко
 • ВМФ – „Научен отдел“ – стая № 595, г-жа Невена Първанова
 • МФ – „Научен отдел“ – стая № 18, г-жа Даня Лесинска
 • ПФ  – „Научен отдел“ – г-жа Светлана Колева
 • СФ  – „Научен отдел“ –  г-жа Деница Маркова
 • ФТТ – „Научен отдел“ – доц. д-р Ира Танева


За по-бърза обработка на документите Ви молим да изпратите картата за самооценка (документ номер 10 от списъка). За целта е нобходимо да се регистриратесъс служебния си email – trakia-uni.bg или с личен gmail.

Изпращане на  картата за самооценка (документ номер 10 от списъка)

Поради постъпили въпроси, предоставяме възможност и за кандидатстване с онлайн подаване на всички документи, при условие, че ги изпратите в указания срок.  Кандидатите, подали хартиени документи в накой от научните отдели, могат да използват същия линк за да изпратят и електронни копия на всичките си документи

Онлайн кандидатстване с изпращане на всички документи

 

Размерът на възнагражденията и периодът на получаването им се определят от Комисиите по факултети, след класиране на кандидатите, в зависимост от техния брой и допустимите параметри.

Утвърждаване на класирането ще бъде направено от Университетска комисия и Ректорски съвет.

Класирането ще бъде обявено на сайта на университета.

Национална програма млади учени и постдокторанти

Указания за изпълнение на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

ПРАВИЛА за подбор на участниците и администриране на национална научна  програма „Млади учени и постдокторанти“ в Тракийски университет, Стара Загора

 

Можете да поставите Вашите въпроси  на следния линк

Зададени до момента въпроси и отговори

 

Comments are closed