Специалности

РЕХАБИЛИТАТОР

Специалността „Рехабилитатор” за образователно- квалификационна степен „ професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 09.06.2011г. със срок на валидност на акредитацията 6 години и капацитет на специалността от 120 студенти.

Рехабилитаторът е медицински специалист, завършил Медицински колеж и получил диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „рехабилитатор”.

Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.

Общият брой на часовете по учебен план и изискващите се кредити е съобразен с Наредбата за ЕДИ, за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър ”, приета с Постановление на МС № 238 от 26.09.2008г.

След дипломирането си рехабилитаторът може да се реализира в болничната и доболничната помощ – кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, в специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники и СПА-центровете, в детските заведения, домове и училища, спортните центрове и др.

С развитието на частния сектор в здравеопазването у нас и разкриването на нови структури, търсенето на рехабилитатори все повече нараства. Голям е интересът и на чуждестранните студенти, предимно от Р. Турция и Р. Македония.

 

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

Специалността „Медицински лаборант” за  образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 09.06.2011г. със срок на валидност на акредитацията 6 години и капацитет на специалността от 90 студенти.

Медицинският лаборант е медицински специалист, завършил Медицински колеж и получил диплома за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „медицински лаборант”.

Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.

Общият брой на часовете по учебен план и изискващите се кредити е съобразен с Наредбата за ЕДИ, за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, приета с Постановление № 238 /26.09.2008 г.

След дипломирането си медицинският лаборант може да се реализира в болничната и доболничната помощ- клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични и други лаборатории.

С развитието на частния сектор на здравеопазването у нас и разкриването на нови частни структури, респективно лаборатории, търсенето на медицински лаборанти нараства.

В съвременните условия непрекъснато нарастват потребностите от медицински специалисти в национален и световен мащаб, а това създава условия за успешната им реализация у нас и в чужбина.

  

ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ

Специалността „Гериатрични грижи” е нова за страната и се разкрива за първи път в Медицински колеж при ТрУ – Стара Загора. Акредитирана с положителна оценка от НАОА към МС и капацитет на специалността от 60 студенти.

Гериатричният специалист е медицински специалист, завършил Медицински колеж и получил диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „гериатричен специалист”.

Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.

Гериатричният специалист получава обем от професионални компетенции, които му дават възможност да осъществява интегрирани здравни /медико-социални/ грижи и услуги за възрастни и стари хора.

След дипломирането си гериатричният специалистможе да се реализира в домове за възрастни и стари хора, домашни социални патронажи,  дневни центрове за възрастни и стари хора, гериатрични звена в болничната  и извън болничната помощ,  институции, предоставящи грижи за възрастни и стари хора в домашна среда /домашни грижи/, рехабилитационни центрове, хосписи, други гериатрично ориентирани звена и в близкото бъдеще – като дейност на свободна практика в страната и в чужбина.

Гериатрия (от гръцки: geron – старец и iatreia – лечение) e наука за болестите на възрастните и старите хора: диагностициране, характерно протичане, лечение, методи за социална рехабилитация. Предмет на гериатрията са както болести, започващи в по-ранни възрастови периоди, така и специфичните геронтологични заболявания. Гериатрията се занимава с проблеми най-вече от областта на вътрешната медицина, ортопедията, неврологията и психиатрията (геронтопсихиатрия). Гериатрията е призвана да помогне на възрастните и много старите хора да водят един по-добър живот.

 

ПАРАМЕДИК

От 2014 г. Медицински колеж- Стара Загора   разкрива специалност“Парамедик” за образователно – квалификационна степен   “професионален бакалавър” с прием за първи курс от 30 студенти.

Парамедикът осъществява дейности по оказване на спешна помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение. Парамедикът работи самостоятелно /когато екипът е съставен само от парамедици/ или съвместно с медицински специалисти /лекари и специалисти по здравни грижи/, в зависимост от характера на поставената му задача и вида на спешния екип.

Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.След дипломирането си парамедикът може да се реализира в центрове за спешна медицинска помощ, в спешни приемни отделения, в служби за спешно реагиране и във всички звена и терени, където е необходимо оказване на спешна медицинска помощ.

 
 

Comments are closed