Стипендии по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

Проект  BG05М2ОP0012.003

„Студентски стипендии – фаза 1”,

осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Уважаеми студенти,

На 27 ноември 2017 г. стартира кампания за кандидатстване за стипендии за ЗИМНИЯ семестър на уч. 2017/18 г. по проект „Студентски стипендии – фаза 1”
Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение.
За да кандидатствате е необходимо да следвате посочения ред:
  1. Да получите уверение от канцеларията на факултета/колежа/филиала, като: 
– за „стипендия за успех“ могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления /Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходните два семестъра (за студентите в първи курс – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.
Списък на приоритетните професионални направления /МПС № 64 на МС от 25.03.2016 г./
Шифър
Професионално направление
Специалност
1.2.
Педагогика
Социална педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика
Специална педагогика
Начална училищна педагогика с чужд език
1.3
Педагогика на обучението по
Педагогика на обучението по информационни технологии
4.3.
Биологически науки
Екология и опазване на околната среда
5.1.
Машинно инженерство
Автотранспортна и земеделска техника
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика
Автоматика и компютърни системи
Електротехника 
5.4.
Енергетика
Топло- и газоснабдяване
5.12.
Хранителни технологии
Технология на храните
5.13.
Общо инженерство
Аграрно инженерство
6.1.
Растениевъдство
Агрономство
6.3.
Животновъдство
Зооинженерство
Рибовъдство и аквакултура
6.4.
Ветеринарна медицина
Ветеринарна медицина
Класирането за „стипендия за успех“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалностите от приоритетните професионални направления.
– за „стипендия за специални постижения“ могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00. 
„Стипендии за специални постижения“ могат да бъдат от същата или от друга област на висше образование, в която се обучават студентите.
Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър.
Студент може да получи до 3 (три) „стипендии за специални постижения“ на семестър.
Класирането за „стипендия за специални постижения“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите, като квотата е обща за Тракийски университет.
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на „стипендия за специални постижения“ можете да видите ТУК
2. Да се регистрирате в електронната страница на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в периода 27.11.2017 г. – 14.01.2018 г.
Успехът във формуляра трябва да съответства на успеха в уверението!
Банковата сметка задължително трябва да е на Ваше име в Уникредит Булбанк:
BGXXUNCRXXXXXXXXXXXXXX
3. Да подадете, в периода 27.11.2017 г. – 17.01.2018 г., ЛИЧНО документите на хартиен носител:
  • за „стипендия за успех“ – формуляр и уверение (уверението се получава от канцеларията на факултета/колежа/филиала)
  • за „стипендия за специални постижения“ – формуляр, уверение и следните документи:
 – Документ, издаден от ТрУ или от научната организация (задължителен), в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността.
Образци на служебна бележка от ТрУ и служебна бележка от друга организация можете да изтеглите оттук:
Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др.
– Сертификат (ако има издаден такъв).
– Копие от самата разработка (задължително), като трябва е да е видна темата, името на студента и дата, месец и година на публикуване/приемане за публикуване, докладване или презентиране на разработката. Разработките могат да бъдат публикувани/приети за публикуване или докладвани/приети за докладване статии, публикации, доклади, презентации, снимки и предмети.
 
Размерът на стипендията за успех e 150 лв. месечно, а за специални постижения – 300 лв.
ВАЖНО! Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за целия период за изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми.
 
Подаване на документи в периода 27.11.2017 г. – 17.01.2018 г.:
– в Ректорат на Тракийски университет – стая 200 или 201 oт 8 до 16 ч.;
– във Факултет "Техника и технологии" – в канцеларията на факултета;
– във Филиал–Хасково – в канцеларията на филиала.
В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра в Тракийски университет, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.
Тел. за информация: 042/699 209; 042/699 208; 042/673 021; 0889559989
Класиране
Успех!

 

Comments are closed