Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.

до 1.10.2014 г.

 

  

2013 г. 

 

Публична  покана  с предмет "Доставка на офис мебели за нуждите на  Тракийски университет гр. Стара Загора

Публична  покана  с предмет „Доставка на почистващи препарати и материали за комплексно обслужване по структурните звена на Тракийски Университет гр. Стара Загора" 

Публична покана с предмет "Отпечатване на справочник, учебници и помагала във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.1.07-0014 «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8.”ИКОНОМИКА” И 3.7.”АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ” към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалнияпазар на труда в Старозагорски регион»

Публична покана с предмет „Доставка на 1 брой неупотребяван, нов лек автомобил Седан, 5 места за нуждите на Стопански факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”

Публична покана с предмет "Периодична доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила и  тонеркасети), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет-СтараЗагора"

Публична покана с предмет "Ремонт на хоризонтален щранг за топла и студена вода на ДИПКУ при Тракийски Университет гр. Стара Загора

"Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на Стопански факултет на Тракийски университет във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-3.1.07-0014 Актуализиране на действащите учебни планове и програми в професионални направления 3.8. "Икономика" и 3.7. "Администрация и управление" към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на труда в Старозагорски регион"

"Доставка на апаратура и специализирано оборудване за нуждите на  Аграрен факултет и ВМФ с обособени позиции: 1.ДНК – РНК спектрофотометър за микрообемипо договор № ДФНИ-501-22/05.12.2012г.; 2.Дестилатор за монтаж на под; 3.Дестилатор за монтаж на стена; 4Портативен пулсограф;5.Техническа везна; 6.Агрегат за хладилна камера; 7.Автоматичен морфологичен анализатор за ветеринарна употреба; 8.Триканален ветеринарен електрокардиограф; 9.Микроскоп с възможности за изследване при тъмно зрително поле; 10.Светлинен микроскоп Лайка с цифрова камера."

Публична покана с предмет “Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност във връзка с изпълнението на проект BG051PO001 във Факултет Техника и Технологии – гр. Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора, в 2 обособени позиции, както следва :

1. По проект BG051PO001-3.1.07-0032 «Връзката с бизнеса – устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет „Техника и технологии”-Ямбол по Договор BG051PO001-3.1.07-0032

 

2012г.


  

 

Обществени поръчки 2011г.


 

Comments are closed