Обява

Тракийският университет, Стара Загора обявява процедура за подбор на  участници в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ – финансиране втора година на програмата.

Бенефициенти по програмата са: 

● "Млади учени"–лица, извършващи научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър",  но не повече от 10 години след придобиването.

●"Постдокторанти” – учени, които са придобили първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването.

Класираните и назначени по програмата бенефициенти трябва да отговарят за целия период на назначението си на дефиницииите „млад учен“ и „постдокторант“ съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания. Други изисквания към вида и времетраенето на договорите са посочени в указанията от МОН.

Кандидатите подават документи в Научните отдели на факултетите от които са в срок от 30.01.2020 г. – 11.02.2020 г. до 16 ч.

Comments are closed