Обява

Тракийски университет, Стара Загора обявява процедура за подбор на  участници в националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Бенефициенти по програмата са: 

  •  "Млади учени"–лица, извършващи научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър",  но не повече от 10 години след придобиването.
  • "Постдокторанти” – учени, които са придобили първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването.

Кандидатите могат да подадат документи в отдел “Научен“ на Ректората на Тракийски университет в срок до 18.01.2019 г., 16 ч..

Comments are closed