ОНС „доктор“ – архив 2014 г.

19.12.2014 г.      

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8. „Икономика”, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (по отрасли)”, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Олег Насев Милев – докторант в задочна форма на обучение в катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. проф. д-р Стоян Анастасов Тотев – Рецензия

 2. проф. дин Рангел Петров Трендафилов – Рецензия

 3. проф. д-р Иван Георгиев Иванов – Становище

 4. доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова – Становище

 5. доц. д-р Цвета Йорданова Зафирова – Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.01.2015 г. от 1300 часа в зала СФ на Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


17.12.2014 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8. „Икономика”, докторска програма (научна специалност) „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Емил Севдалинов Мутафов – докторант в редовна форма на обучение в катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. проф. д-р Юлияна Иванова Благоева-Яркова – Рецензия

 2. доц. д-р Параскева Илиева Димитрова-Давидова – Рецензия

 3. проф. д-р Стефан Димитров Иванов – Становище

 4. доц. д-р Дарина Русчева Тодорова – Становище

 5. доц. д-р Веселина Григорова Неделчева  – Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.01.2015 г. от 10:30 часа в зала СФ на Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


11.12.2014 г.

ОНС „Доктор” научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването", професионално направление 6.3. Животновъдство, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Весна Карапетковска – Христова, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Генетика, развъждане и репродукция” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на доц. д-р Станимир Ангелов Йотов

 2. Рецензия на проф. дн Живко Асенов Кръстанов

 3. Становище на доц. д-р Георги Йотов Василев, двм

 4. Становище на доц. д-р Милена Миткова Михайлова

 5. Становище на доц. д-р Георги Бонев Георгиев

Автореферат


11.12.2014 г.

ОНС „Доктор” научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки

Докторант  Димитър Борисов Герджиков, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Приложна екология и зоохигиена” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

 2. Рецензия на доц. д-р Елица Петрова Петрова – Павлова

 3. Становище на доц. д-р Веселина Василева Михнева

 4. Становище на доц. д-р Даниела Петрова Георгиева – Клисарова

 5. Становище на доц. д-р Таня Атанасова Хубенова

Автореферат


03.12.2014 г.

ОНС „Доктор” научна специалност „Технология на млякото и млечните продукти“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант  Валентин Асенов Михайлов, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн Тодор Димитров Димитров

 2. Рецензия на доц. д-р Маркарит Мардирос Едгарян – Киркорян

 3. Становище на проф. дбн Иван Димов Мургов

 4. Становище на доц. д-р инж. Петър Тодоров Панайотов

 5. Становище на доц. д-р Тодор Николов Илиев

Автореферат


28.11.2014 г.      

ОНС „Доктор” по научна специалност „Морфология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет

Докторант – гл. ас. Пенка Йонкова Йонкова,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Доц. Еленка Стоилова Георгиева – Рецензия

 2. Доц. Атанас Кръстев Бочуков – Рецензия

 3. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – Становище

 4. Проф. двмн Ангел Петров Воденичаров – Становище

 5. Доц. д-р Георги Пенчев Георгиев – Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.12.2014 год.(вторник) от 1030 часа в семинарната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.


25.11.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Радиобиология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет.

Докторант –  гл. ас. Невена Светославова Николова,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Йордан Николов Георгиев – Рецензия

 2. Проф. двмн Байко Димитров Байков- Рецензия

 3. Проф. двмн Борислав Николов Тодоров – Становище

 4. Проф. двмн Александър Иванов Павлов – Становище

 5. Доц. д-р Николай Кирилов Влахов- Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 12.12.2014г. от 1030часа в семинарната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.


24.11.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1.Педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика  към катедра „Педагогически и социални науки”, Педагогически факултет

Докторант – гл. ас. Златоели Атанасова Дучева,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Педагогически и социални науки”, Педагогически факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. проф. д-р Тиха Атанасова Делчева  – рецензия

 2. проф. д-р Марина Колева Николова – становище

 3. доц. д-р Мария Стоянова Рошманова – становище

 4. доц. д-р Веска Кирилова Гювийска- рецензия

 5. проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева – становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 22.12.2014 год. (понеделник) от 12,00 часа в зала 205 ПФ, ТрУ – Стара Загора.


17.11.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет

Докторант – гл. ас. Николина Велизарова Русенова,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Христо Миладинов Найденски –  рецензия

 2. Проф. д-р Калинка Иванова Гургулова – рецензия

 3. Проф. дбн Спаска Ангелова Станилова – становище

 4. Доц. д-р Иван Енев Иванов – становище

 5. Доц. д-р  Първан Русинов Първанов – становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 28.11.2014 год. (петък) от 1030 часа в семинарната зала на секция „Паразитология” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.


24.09.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет

Докторант – ас. Ралица Денчева Кючукова,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Ламбо Петров Георгиев – Рецензия

 2. Проф. двмн Любомир Димитров Лашев – Рецензия

 3. Проф. двмн Христо Йорданов Даскалов – Становище

 4. Проф. двмн Александър Иванов Павлов – Становище

 5. Доц. д-р Mилослав Ванков Жиков – Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 21.10.2014 год.(вторник) от 1030 часа в зала № 11 на катедра “Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.


20.08.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества”, професионално направление 4.2.  Химически науки, област на висшето образование 4.  Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия”, на Медицински факултет.

Докторант – ас. Бончо  Григоров  Григоров, докторант в катедра „Медицинска химия и биохимия”, Медицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Акад. Евгени  Викторов  Головински, дбн – Рецензия

 2. Проф. Мона  Динкова  Станчева-Стоянова, дхн – Рецензия

 3. Проф. Антоанета  Младенова  Желева, дх – Становище

 4. Доц. инж. Весела  Денева  Кънчева, дх – Становище

 5. Проф. Петър Тодоров  Недков, дхн – Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 18.09.2014 г. от 11.30 часа в Академичната зала на МФ, ТрУ – Стара Загора.


18.08.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна  специалност „Неврология”,  професионално  направление 7.1. Медицина, област на  висшето  образование  7. Здравеопазване и спорт към катедра  „Неврология, психиатрия и МБС” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант гл. ас. д-р Велина Иванова Манчева-Ганева, докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Неврология, психиатрия и МБС”,  Медицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р  Петко Минков Шотеков, дмн – рецензия

 2. Проф. Антоанета Младенова Желева, дх – рецензия

 3. Проф. Веселина Георгиева Гаджева, дхн – становище

 4. Доц. д-р Любомир Хараланов, дм – становище

 5. Доц. д-р Иван Николаев Стайков, дм – становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 17.09.2014г. от 12 00 часа в Академичната зала на МФ, Тр.У  – Стара Загора.


20.06.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Морфология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет

Докторант – гл. ас. Димитър Любомиров Костов,  докторант в самостоятелнаформа на обучение в катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Доц. д-р Атанас Кръстев Бочуков – Рецензия

 2. Доц. д-р Росен Стефанов Димитров – Рецензия

 3. Проф. д-р Диана Спасова Гергова – Становище

 4. Проф. двмн Ангел Петров Воденичаров – Становище

 5. Доц. д-р Дилян Георгиев Георгиев – Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 04.07.2014г. от 1100часа в семинарна зала на секция „Паразитология” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.


10.06.2014 г.

ОНС „Доктор”по професионално направление 3.8. „Икономика”, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (по отрасли – селско стопанство)”, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки” катедра „Мениджмънт”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Георги Алексиев Алексиев – докторант в редовна форма на обучение в катедра „Мениджмънт”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев – Рецензия

 2. проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова – Калайджиева – Рецензия

 3. проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова – Становище

 4. проф. д-р Надка Стефанова Костадинова – Становище

 5. доц. д-р Янка Петракиева Димитрова – Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 04.07.2014г. от 1330 часа в зала СФ на Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


29.05.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет

Докторант – гл. ас. Петко Василев Джелебов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Доц. д-р Красимира Иванова Генова – Рецензия

 2. Доц. д-р Андон Атанасов Филчев – Рецензия

 3. проф.д-р Никола Димов Николов – Становище

 4. Доц. д-р Димитрина Иванова Гундашева – Становище

 5. Доц. дн Иван Динев Иванов -Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 11.06.2014г. от 1030часа в семинарна зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.


29.05.2014 г.

ОНС„Доктор” научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”, професионално направление 4.3. Биологически науки, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

Докторант – гл. ас. Николай Петров Такучев, докторант  на самостоятелна подготовка към катедра „Биохимия, микробиология  и физика” на Аграрен факултет при Тракийски университет –  гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. дсн Георги Стефанов Петков

 2. Рецензия на Доц. д-р Диана Атанасова Кирин

 3. Становище на Проф. двмн Борислав Николов Тодоров

 4. Становище на Проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов

 5. Становище на Проф. дхн Недялка Вълканова Георгиева

Автореферат


26.05.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Офталмология, професионално направление 7.1.Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща медицина и офталмология” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Калина Златкова Трифонова – редовен докторант към катедра „Обща медицина и офталмология” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм

 2. Рецензия на Доц. д-р Димитър Джелебов, дм

 3. Становище на Доц. д-р Марин Атанасов, дм

 4. Становище на Доц. д-р Любима Деспотова -Толева, дм

 5. Становище на Доц. д-р Георги Йорданов, дм

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 04.06.2014 г. от 13.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


29.04.2014 г.

ОНС „доктор” по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, Професионално направление 4.2. Химически науки, Област на Висшето образование –4. Прородни науки, математика и информатика -на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – aсистент Галина Димитрова Николова, докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Химия и биохимия” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Акад  Евгени Головински, дбн.

 2. Рецензия на Доц. Живко Желязков Желев, дх

 3. Становище на Проф. Веселина Гаджева, дхн

 4. Становище на Доц. Веселa  Кънчева, дх

 5. Становище на Проф. Антоанета Желева, дх

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.05.2014 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет.


29.04.2014 г.

ОНСДоктор” по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, Професионално направление 4.2. Химически науки, Област на Висшето образование –4. Прородни науки, математика и информатика -на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – aсистент Янка Димитрова Карамалакова, задочен докторант към катедра „Химия и биохимия” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Акад. Евгени Головински, дбн.

 2. Рецензия на Доц. Живко Желев, дх

 3. Становище на Проф. Веселина Гаджева, дхн

 4. Становище на Доц. Мария Ангелова, дх

 5. Становище на Доц. Веселa Кънчева, дх

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.05.2014 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет.


25.03.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Обща хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хирургия, неврохирургия и урология” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков, докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Хирургия, неврохирургия и урология” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Никола Владов, дм

 2. Рецензия на Доц. д-р Красимир Василев, дм

 3. Становище на Доц. д-р Александър Юлиянов, дм

 4. Становище на Доц. д-р Теодор Атанасов, дм

 5. Становище на Доц. д-р Ангел Попхаритов, дм

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 31.03.2014 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет.


18.03.2014 г.

ОНС„Доктор” научна специалност „Механизация и електрификация на животновъдството”, професионално направление 5.13. Общо инженерство, Област на висше образование 5. Технически науки

Докторант  Галина Тенева Динева, докторант  редовна форма на обучение къмкатедра „Аграрно инженерство” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

1. Рецензия на Проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов

2. Рецензия на Доц. д-р Христо Тодоров Мехочев

3. Становище на Доц.  д-р инж. Банко Вълчанов Банев

4. Становище на Доц.  д-р инж. Веселин Николов Влашев

5. Становище на Проф. д-р инж. Сава Маринов Мандраджиев

Автореферат


27.02.2014 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Боряна Миткова Парашкевова – Симеонова, докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. д-р Невяна Фесчиева, дм

 2. Рецензия на Доц. д-р Здравка Тонева, дм

 3. Становище на Проф. д-р Станка Маркова, дм

 4. Становище на Доц. Мирчо Вуков, дм

 5. Становище на Доц. д-р Юлияна Маринова, дм

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.03.2014 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет.

Comments are closed