ОНС „доктор“ – архив 2015 г.

8.12.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика.

Докторант – Доника Георгиева Иванова – редовен докторант към катедра„Медицинска химия и биохимия”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 11.12.2015 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. Тамара Иванова Пайпанова, дх 
 2. Рецензия на Проф. Веселина Георгиева Гаджева, дхн 
 3. Становище на Доц. Живко Желязков Желев, дх 
 4. Становище на Доц. Ганка Йорданова Бекярова, дбн 
 5. Становище на Доц. Мона Станчева 

Автореферат


8.12.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика.

Докторант – Екатерина Дончева Георгиева – редовен докторант към катедра„Медицинска химия и биохимия”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 11.12.2015 г. от 16.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. Геновева Антонова Златева, дф 
 2. Рецензия на Проф. Антоанета Младенова Желева, дх 
 3. Становище на Чл. кор. проф. Андон Радев Косев, дбн 
 4. Становище на Доц. Живко Желязков Желев, дх 
 5. Становище на Доц. Тамара Иванова Пайпанова, дх 

Автореферат


1.12.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Обща хирургия /ортопедия и травматология/, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.

Докторант – д-р Недко Иванов Димитров – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Хирургия, неврохирургия и урология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 07.12.2015 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р  Владимир Ставрев, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р  Атанас Атанасов, дм
 3. Становище на Доц. д-р  Стефан Станчев, дм
 4. Становище на Проф. д-р  Петър Вълканов, дм
 5. Становище на Доц. д-р  Румен Кастелов, дм

Автореферат


30.11.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Анатомия, хистология и цитология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.

Докторант – д-р Николай Димитров Димитров – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Анатомия”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 11.12.2015 г. от 10.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Христо Чучков, дм, дмн
 2. Рецензия на проф. д-р Ангел Воденичаров, двм, двмн
 3. Становище на проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дм, дмн
 4. Становище на проф. д-р Стефан Сивков, дм
 5. Становище на доц. д-р Димитър Петков Сиврев, дм

Автореферат


24.11.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина.

Докторант – Манол Петков Карадаев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 10.12.2015 год.  (четвъртък) от 1030 часа в семинарната зала на „Център по репродукция” към катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия от проф. двмн Жеко Димитров Байчев
 2. Рецензия на проф. двмн Димитрина Стефанова Качева
 3. Становище на проф. д-р Наско Йовчев Василев
 4. Становище на доц. д-р Георги Йотов Василев
 5. Становище на доц. д-р Станимир Ангелов Йотов

Автореферат

30.10.2015 г.

ОНС „Доктор” научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки.

Докторант – Стоян Митков Хаджиев, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Приложна екология и зоохигиена” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия от проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

 2. Рецензия от дсн Видьо Стоянов Видев

 3. Становище от доц. д-р Диана Атанасова Кирин

 4. Становище от доц. д-р Верка Георгиева Баракова

 5. Становище от доц. дн Гергана Стоянова Костадинова

Автореферат

 

16.10.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Обща хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.

Докторант – д-р Георги Ангелов Минков – редовен докторант към катедра „Хирургия, неврохирургия и урология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 30.10.2015 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Росен Маджов, дмн

 2. Рецензия на доц. д-р Александър Юлиянов, дм

 3. Становище на доц. д-р Костадин Ангелов, дм

 4. Становище на доц. д-р Красимира Халачева, дм

 5. Становище на доц. д-р. Ангел Попхаритов, дм

Автореферат

 

12.10.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Акушерство и гинекология професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.

Докторант – д-р Мария Ангелова Ангелова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Акушерство и гинекология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Стоимен Иванов, дмн

 2. Рецензия на Доц. д-р Емил Ковачев, дм

 3. Становище на Проф. д-р Тодор Чернев, дм

 4. Становище на Проф. д-р Иван Козовски, дмн

 5. Становище на Доц. д-р Миролюба Тодорова, дм

Автореферат

 

05.10.2015 г.

ОНС „доктор” по научна специалност Педиатрия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.

Докторант – д-р Емилия Стамболова Костадинова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Детски болести”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 21.10.2015 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. д-р Адриана Кирилова Анадолийска, дмн

 2. Рецензия на Проф. д-р Борис Господинов Бойкинов, дмн

 3. Становище на Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм

 4. Становище на Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн

 5. Становище на Проф. д-р Петрана Илиева Чакърова, дм

Автореферат

 

30.09.2015 г.

ОНС „Доктор”,научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите, професионално направление 6.3. Животновъдство, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Ердинч Явуз, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Морфология, физиология и хранене на животните” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Лазар Костадинов Козелов

 2. Рецензия на проф. дсн  Атанас Петров Кирилов

 3. Становище на проф. д-р Николай Александров Тодоров

 4. Становище на проф. дн Атанас Аданев Илчев

 5. Становище на доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев

Автореферат


30.09.2015 г.

ОНС „Доктор”,научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите, професионално направление 6.3. Животновъдство, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Ерджан Йълдъз, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Морфология, физиология и хранене на животните” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн  Атанас Петров Кирилов

 2. Рецензия на доц. д-р Марияна Александрова Петкова

 3. Становище на проф. д-р Николай Александров Тодоров

 4. Становище на проф. дн Атанас Аданев Илчев

 5. Становище на доц. д-р Запрянка Николаева Шиндарска

Автореферат


17.09.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Биохимия”, професионално направление 4.3. Биологически науки, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

Докторант – ас. Елица Богомилова Вълкова, докторант  на самостоятелна подготовка към катедра „Биохимия, микробиология и физика” на Аграрен факултет при Тракийски университет –  гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн Янко Иванов Профиров

 2. Рецензия на проф. д-р Татяна Иванова Влайкова

 3. Становище на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

 4. Становище на проф. д-р Даниела Петрова Георгиева – Клисарова

 5. Становище на доц. д-р Елица Петрова Петрова – Павлова

Автореферат


09.09.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните болести по животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Георги Желев Георгиев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарма микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 02.10.2015г. от 10:30 часа в семинарната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия от проф. двмн Илия Цачев Цачев

 2. Рецензия на проф. двмн Стоил Денков Караджов

 3. Становище на проф. двмн Славея Алексиева Кесякова

 4. Становище на проф. двмн Йордан Николов Георгиев

 5. Становище на проф. двмн Борис Григоров Георгиев

Автореферат


08.09.2015 г.

ОНС „Доктор” научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант –  Ангелина Стайкова Иванова, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Магдален Димитров Златанов

 2. Рецензия на доц. д-р Таня Атанасова Хубенова

 3. Становище на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

 4. Становище на доц. д-р Гинка Атанасова Антова

 5. Становище на доц. д-р Райна Ангелова Атанасова

Автореферат


01.09.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”, професионално направление 4.3. Биологически науки, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Докторант – Десислава Танева Славчева – Сиракова, докторант  на самостоятелна подготовка към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет при Тракийски университет –  гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

 2. Рецензия на доц. д-р инж. Иванка Драганова Колева – Лизама

 3. Становище на доц. д-р Бистра Латова Векилска

 4. Становище на доц. д-р Диян Михайлов Георгиев

 5. Становище на проф. д-р Илиана Георгиева Велчева

Автореферат


16.06.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Деян Стратев Стратев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и менидмънт”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 02.07.2015г. от 1030часа в зала № 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия от проф. Ламбо Петров Георгиев

 2. Рецензия на проф. Александър Иванов Павлов

 3. Становище на проф. Йордан Тодоров Гогов

 4. Становище на проф. Иван Тодоров Въшин

 5. Становище на доц. Милослав Ванков Жиков

Автореферат


15.05.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Александра Христова Даскалова,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и менидмънт”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 10.06.2015г. от 1030часа в зала № 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Ламбо Петров Георгиев

 2. Рецензия на проф. Иван Тодоров Въшин

 3. Становище на проф. Славея Алексиева Кесякова

 4. Становище на проф. Александър Иванов Павлов

 5. Становище на доц. Милослав Ванков Жиков

Автореферат


05.05.2015 г.

ОНС „доктор” по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.   

Докторант – Мима Стефанова Николова – преподавател в катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Теодор Николов Попов, дп

 2. Рецензия на Доц. Албена Николаева Андонова, дм

 3. Становище на Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева, дм

 4. Становище на Доц. Силвия Младенова Младенова, дм

 5. Становище на Доц. Христина Танчева Милчева, дп

Автореферат

Публична защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.05.2015 г.от 15.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет.


27.04.2015 г.

ОНС „Доктор” научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки

Докторант Аделина Бориславова Генчева, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Приложна екология и зоохигиена” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия от проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

 2. Рецензия от проф. д-р Митко Тодоров Лалев

 3. Становище от проф. дсн Георги Стефанов Петков

 4. Становище от доц. д-р Верка Георгиева Баракова

 5. Становище от доц. д-р Диана Атанасова Кирин

Автореферат


21.04.2015 г.

ОНС„Доктор” научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, Професионално направление 6.3. Животновъдство, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – ас. Георги Иванов Желязков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на чл. кор. проф. дтн инж. Стефан Георгиев Драгоев

 2. Рецензия на проф. д-р Ангел Николов Зайков

 3. Становище на проф. д-р  Йордан Стефанов Стайков

 4. Становище на доц. д-р Даниела Петрова Георгиева – Клисарова

 5. Становище на доц. д-р Райна Ангелова Атанасова

Автореферат

Публична защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.05.2015 г. /петък/ от 11.00 ч.  в Зала № 2


15.04.2015 г.

ОНС „доктор” по научна специалност „Обща медицина“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща медицина и офталмология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Кирил Стефанов Славейков – асистент в катедра „Обща медицина и офталмология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. Д-р Димитър Николов Джелебов, дм

 2. Рецензия на Доц. Д-р Любомир Киров, дм

 3. Становище на Проф. Д-р Любима Димитрова Деспотова-Толева, дм

 4. Становище на Проф. Д-р Мария Орбецова, дм

 5. Становище на Доц. Д-р Валентин Костов Стоянов, дм

Автореферат

Публична защита на дисертационния труд ще се проведе на 23.04.2015 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет.


03.04.2015 г.

ОНС„Доктор” научна специалност „Специални отрасли (коне)“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Радка Василева Влаева, докторант  редовна форма на обучение към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни” на Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн Лилян Крумов Сотиров

 2. Рецензия на проф. д-р Васил Стоименов Николов

 3. Становище на проф. дн Димитър Фердинандов Греков

 4. Становище на проф. д-р Георги Димитров Бързев

 5. Становище на доц. д-р Ивона Василева Димитрова

Автореферат


09.03.2015 г.

ОНС „Доктор” научна специалност „Фуражно производство и ливадарство“, Област на висше образование 6.0. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство

Докторант – гл. ас. Мария Асенова Герджикова, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Растениевъдство” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. д-р Христина Георгиева Янчева

 2. Рецензия на доц. д-р Мария Стойкова Видева

 3. Становище на проф. дсн Димитър Христов Павлов

 4. Становище на доц. д-р Иван Христов Янчев

 5. Становище на доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев

Автореферат


4.03.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Женя Стоянова Иванова,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Янислав Илиев Илиев

 2. Рецензия на проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски

 3. Становище на проф. д-р Христо Стефанов Гагов

 4. Становище на проф. двмн Иван Пенчев Георгиев

 5. Становище на доц. д-р Виолета Герасимова Александрова

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 02.04.2015г. от 1030часа в семинарната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.


23.02.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет

Докторант – ас. Анатоли Стефанов Атанасов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. двмн Димитрина Стефанова Качева

 2. Рецензия на проф. д-р Първан Митов Първанов

 3. Становище на проф. Двмн Жеко Димитров Байчев

 4. Становище на проф. д-р Наско Йовчев Василев

 5. Становище на доц. д-р Станимир Ангелов Йотов

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 12.03.2015 г. от 1030часа в семинарната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.


09.02.2015 г.

ОНС „Доктор” научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант –  Дойчин Иванов Терзийски, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

 2. Рецензия на проф. д-р Лиляна Димитрова Хаджиниколова

 3. Становище на проф. дсн Георги Стефанов Петков

 4. Становище на проф. д-р Румен Кирилов Калчев

 5. Становище на доц. д-р Даниела Петрова Георгиева – Клисарова

Автореферат


20.01.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет

Докторант – гл. ас. Гергана Николова Балиева,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Иван Тодоров Въшин – Рецензия

 2. Проф. двмн Байко Димитров Байков- Рецензия

 3. Проф. д-р Иван Георгиев Божков – Становище

 4. Проф. д-р Кирил Иванов Василев – Становище

 5. Доц. д-р Тонка Ганева Иванова – Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 06.02.2015 г. от 11 часа в семинарната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.


19.01.2015 г.

ОНС „доктор” по научна специалност „Хигиена“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, епидемиология и инфекциозни болести” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова, докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Хигиена, епидемиология и инфекциозни болести” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Таня Христова Търновска, дм, дмн

 2. Рецензия на Доц. д-р Денчо Стойков Цоневски, дм, дмн

 3. Становище на Доц. д-р Недялка Колева Стамова, дм

 4. Становище на Доц. д-р Ирена Атанасова Младенова – Христова, дм

 5. Становище на Доц. д-р Росица Павлова Делирадева, дм

Автореферат


19.01.2015 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести по новородени животни”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет

Докторант – Ас. Антон Лазаринов Антонов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Жеко Димитров Байчев – Рецензия

 2. Проф. д-р Първан Митов Първанов – Рецензия

 3. Проф. двмн Димитрина Стефанова Качева – Становище

 4. Проф. д-р Наско Йовчев Василев – Становище

 5. Доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев – Становище

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 28.01.2015 г. от 10 часа в семинарната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Comments are closed