ОНС „доктор“ – архив 2016 г.

16.12.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора. 

Докторант – Екатерина Дончева Георгиева – редовен докторант към катедра „Медицинска химия и биохимия” към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Антоанета Младенова Желева, дх
 2. Рецензия на Доц. Геновева Антонова Златева, дф
 3. Становище на Чл. Кор. Проф. Андон Радев Косев, дбн
 4. Становище на Доц. Живко Желязков Желев, дх
 5. Становище на Доц. Тамара Иванова Пайпанова, дх 

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.12.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


17.11.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Анна Любомирова Арнаудова-Отузбирова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Румяна Балинова Тодорова
 2. Рецензия на проф. д-р Петър Диков Петров
 3. Становище на проф. д-р Илиана Христова Мирчева
 4. Становище на доц. д-р Живка Стоянова Илиева
 5. Становище на проф. д-р Петър Динев Петров, дн

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2016 г. от 12.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


11.11.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Милен Вълчев Димитров, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на доц. д-р Адриан Георгиев Георгиев
 2. Рецензия на проф. дпн Георги Петков Иванов
 3. Становище на доц. д-р Веска Христова Вардарева
 4. Становище на доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
 5. Становище на доц. д-р Мария Славова Тенева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2016 г. от 12.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


08.11.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Неврология", професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Теодора Стефанова Манолова-Манчева – редовен докторант към  катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Пенко Минков Шотеков, дмн
 2. Рецензия на Проф. д.-р Иван Николаев Стайков, дм
 3. Становище на Проф. д-р Екатерина Василева Хаджипетрова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм
 5. Становище на Доц. д-р Георги Михайлов Арабаджиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 25.11.2016 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


02.11.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Обща хирургия", професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология“ към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – д-р Ален Танев Петров – редовен докторант към катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Евелин Досев Обретенов, дм
 3. Становище на Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм
 4. Становище на Доц. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм
 5. Становище на Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 17.11.2016 г. от 13.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


25.10.2016 г.

ОНС доктор”,  научна специалност „Специални отрасли (промишлен дивеч)“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант – Станислава Пейчева Пеева, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

1. Рецензия на проф. дбн Петър Василев Генов

2. Рецензия на доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев

3. Становище на проф. д-р Илиана Георгиева Велчева

4. Становище на доц. д-р Диян Михайлов Георгиев

5. Становище на доц. д-р Евгений Георгиев Райчев

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 25.11.2016 г. от 11.00 ч. в Зала №1, Аграрен факултет,Тракийски университет – Стара Загора.


29.09.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт" към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Петър Атанасов Атанасов – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора. 
 
Рецензии и становища:
Рецензия на Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм
Рецензия на Доц. д-р Здравка Димитрова Тонева, дм
Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм 
Становище на Доц. д-р Петър Александров Цонов, дм 
Становище на Доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова – Симеонова, дм 

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.10.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


20.09.2016 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8. „Икономика”, докторска програма (научна специалност) „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Теньо Николов Манолов – докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 21.10.2016 г. от 1100 часа в заседателна зала – Деканат на Стопански факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

проф. д-р Юлияна Иванова Благоева-Яркова – рецензия

проф. д-р Дарина Русчева Тодорова – рецензия

проф. д-р Стефан Димитров Иванов – становище

проф. д-р Спартак Василев Керемидчиев – становище

доц. д-р Николай Димитров Тенев  – становище

Автореферат


13.09.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование Социални, стопански и правни науки в Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – Румен Василев Василев – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социални дейности”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Веска Митева Шошева, дп
 2. Рецензия на Доц. д-р Мария Нейкова Кънева
 3. Становище на Проф. Георги Велков Колев, дин
 4. Становище на Проф. Емилия Миленкова Рангелова, дпн
 5. Становище на Доц. д-р Станислав Видев Коев

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.10. 2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


10.09.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Златка Димитрова Желязкова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки" към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Георги Петков Иванов
 2. Рецензия на доц. д-р Бистра Драганова Дудева
 3. Становище на проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева
 4. Становище на доц. дпн Вася Крумова Делибалтова
 5. Становище на доц. д-р Веска Кирилова Гювийска

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 19.10.2016 г. от 13.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


10.09.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант –ас. Мария Петрова Темникова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Георги Петков Иванов
 2. Рецензия на проф. дпн Васил Борисов Милушев
 3. Становище на проф. д-р Петър Динев Петров, дн
 4. Становище на проф. д-р Петър Диков Петров
 5. Становище на проф. д-р Марина Колева Николова

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 17.10.2016 г. от 13.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


10.09.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Виолета Любомирова Георгиева, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки" към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Венка Петрова Кутева – Цветкова
 2. Рецензия на проф. д-р Галя Йорданова Бонева
 3. Становище на доц. д-р Хрисула Атанасова Недялкова
 4. Становище на проф. дпн Георги Петков Иванов
 5. Становище на проф. д-р Христо Димитров Макаков

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.10.2016 г. от 11.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора


09.09.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – Надежда Господинова Иванова, докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Здравни грижи", Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Захарина Ангелова Савова, дм
 2. Рецензия на Проф. Силвия Младенова Младенова, дм
 3. Становище на Проф. Теодор Николов Попов, дп
 4. Становище на Проф. д-р Коста Славов Костов, дм
 5. Становище на Доц. Албена Николаева Андонова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.09.2016 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


18.08.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Медицинска психология", професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Кремена Минева Митева, докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Медицинска психология и чужди езици" към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Иванка Бончева Паунова, д.пс
 2. Рецензия на доц. Маргарита Радославова Райчева, д.пс
 3. Становище на Проф. Мирослава Петкова Петкова, д.пс
 4. Становище на Проф. Стойко Ванчев Иванов, д.п.н
 5. Становище на Доц. д-р Валери Цеков Николов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


26.07.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8. Икономика.

Докторант: Дора Тенева Дончева – редовен докторант към катедра „Икономика“, Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 02.09.2016 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала, Деканат, Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д.ик.н. Иван Стоилов Георгиев
 2. Рецензия на проф. д-р Стоян Анастасов Тотев
 3. Становище на доц. д-р Десислава Маринова Иванова
 4. Становище на доц. д-р Николай Димитров Тенев
 5. Становище на доц. д-р инж. Йорданка Стаменкова Ангелова

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 02.09.2016 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала, Деканат, Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


05.07.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.   

Докторант – д-р Галя Димитрова Чамова, докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.  

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.07.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1.      Рецензия на Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм
 2.      Рецензия на Доц. Мирчо Иванов Вуков, дм
 3.      Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
 4.      Становище на Доц. д-р Георги Михайлов Саров, дс, дм
 5.      Становище на Доц. д-р Петър Александров Цонов, дм

Автореферат


24.06.2016 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Морфология, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Камелиа Димчева Стаматова-Йовчева,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология ”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 07.07.2016 год. от 11.00 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. д-р Николай Еленков Лазаров дмн
 2. Рецензия от доц. д-р Атанас Кръстев Бочуков
 3. Становище на доц. д-р Дора Константинова Златарева
 4. Становище на доц. д-р Росен Стефанов Димитров
 5. Становище на доц. д-р Димитър Любомиров Костов

Автореферат


17.06.2016 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Макрам Уасеф Слейман,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 04.07.2016 год. от 1030 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

 1. Рецензия от Проф. двмн Богдан Янев Аминков
 2. Рецензия на Проф. двмн Михаил Димитров Паскалев
 3. Становище на Проф. двмн Динко Недев Динев
 4. Становище на Доц. д-р Малчо Господинов Петров
 5. Становище на Доц. д-р Кольо Николов Влахов

Автореферат


13.06.2016 г

ОНС „доктор“ по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (МБС), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора. 

Докторант – д-р Ваня Банчева Славова, докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора. 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. д-р Райна Николова Чакърова, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Вили Славчев Захариев, дм
 3. Становище на Доц. д-р Илияна Василева Михайлова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
 5. Становище на Проф. д-р Веселин Асенов Иванов, дм

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Автореферат


26.05.2016 г

ОНС „доктор“ по научна специалност „Обща медицина“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт

Докторант – д-р Севдалина Алекова Тодорова – редовен докторант към I Катедра Вътрешни болести и обща медицина по научна специалност „Обща медицина“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.06.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Валентина Маджова, дм 
 2. Рецензия на Доц. д-р Радост Асенова, дм 
 3. Становище на Проф. д-р Коста Костов, дм 
 4. Становище на Доц. д-р Арман Постаджиян, дм 
 5. Становище на Доц. д-р Борислав Попов, дм 

Автореферат


26.05.2016 г

ОНС „Доктор” по научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и фармакотерапия, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Ивелина Павлова Христова,  докторант в редовна форма на обучение в катедра “Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.06.2016 год. от 1300 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. дмн Дамянка Петева Гетова-Спасова 
 2. Рецензия от проф. дмн Красимира Симеонова Якимова 
 3. Становище на проф. дбн Искра Витанова Иванова 
 4. Становище на проф. двмн Любомир Димитров Лашев 
 5. Становище на проф. дн Анелия Миланова Кондева 

Автореферат


25.05.2016 г.

ОНС доктор”,  научна специалност „Специални отрасли(коне)“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант – Надежда Николаева Луканова, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн Светлин Генов Танчев 
 2. Рецензия на проф. д-р Васил Стоименов Николов 
 3. Становище на проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева 
 4. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов 
 5. Становище на доц. д-р Ивона Василева Димитрова 

Автореферат


20.05.2016 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Светозар Желев Кръстeв,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 03.06.2016 год. от 1030 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

 1. Рецензия от Проф. двмн Иван Борисов Иванов 
 2. Рецензия от Доц. д-р Кольо Николов Влахов 
 3. Становище на Проф. двмн. Богдан Янев Аминков 
 4. Становище на Доц. д-р Малчо Господинов Петров 
 5. Становище на Доц. д-р Галина Петкова Симеонова 

Автореферат


16.05.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление на производството (по отрасли)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.7. Администрация и управление.

Докторант: Константин Валентинов Стоянов  – редовен докторант към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Иван Георгиев Иванов 
 2. Рецензия на проф. д.ик.н Йосиф Илиев Илиев 
 3.  Становище на проф. д-р Георги Желязков Георгиев 
 4. Становище на доц. д-р Николай Христов Щерев 
 5. Становище на доц. д-р инж. Йорданка Стаменкова Ангелова 

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 17.06.2016 г. от 11.30 ч. в Заседателната зала, Деканат, Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


13.05.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Биофизика“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика

Докторант – Бояна Кънчева Първанова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Стефан Рачев Рибаров, дбн 
 2. Рецензия на Проф. Стоил Пешев Стоилов, дхн 
 3. Становище на Акад. проф. Александър Георгиев Петров, дфн 
 4. Становище на Проф. Иван Танев Иванов, дбн 
 5. Становище на Доц. Радостина Николова Георгиева, дб 

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 30.05.2016 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


12.05.2016 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Илиян Радев Костов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 07.06.2016 год. от 1030 часа в зала № 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

 1. Рецензия от Проф. двмн. Ламбо Петров Георгиев 
 2. Рецензия от Проф. д-р Иван Георгиев Божков 
 3. Становище на Проф. Никола Танев Белев 
 4. Становище на Проф. д-р Христо Йорданов Даскалов 
 5. Становище на Проф. двмн Иван Тодоров Въшин 

Автореферат


05.05.2016 г.

ОНС „доктор”,  научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант – Ивайло Богданов Маринов, редовен докторант  към катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

1. Рецензия на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

2. Рецензия на проф. д-р Васил Стоименов Николов

3. Становище на проф. дн Живка Илиева Герговска

4. Становище на доц. д-р Милена Руменова Панайотова

5. Становище на доц. д-р Теодора Спасова Ангелова 

Автореферат

Публичното заседание  на Научното жури ще се проведе на 27.05.2016 г. от 13.00 ч. в зала № 1, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.


28.03.2016 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, област на висшето образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина,

Докторант – Исмет Ирфанов Калканов,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 20.04.2016 год.  (сряда) от 1030 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища

 1.  Рецензия от проф. д-р Марин Цвятков Александров 
 2.  Рецензия от проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
 3.  Становище на проф. двмн Никола Димов Николов 
 4.  Становище на Проф. дн Иван Динев Иванов 
 5. Становище на Доц. д-р Васил Костадинов Mанов 

Автореферат


25.03.2016 г.

ОНС доктор”,  научна специалност „Птицевъдство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант – Христо Луканов Христов, редовен докторант  към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. д-р Митко Тодоров Лалев 
 2. Рецензия на доц. д-р Димитрина Алексиева Дрбохлова 
 3. Становище на проф. дн Атанас Генчев Генчев
 4. Становище на доц. д-р Магдалена Георгиева Облакова 
 5. Становище на доц. д-р Надя Стоянова Минчева 

Автореферат

Публичното заседание  на Научното жури ще се проведе на 21.04.2016 г. от 10.30 ч. в зала № 1, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.


16.03.2016 г.

ОНС „Доктор”, научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант –  ас. Александър Павлов Атанасов – ВМФ, докторант  на самостоятелна подготовка  към катедра „Морфология, физиология и хранене на животните” на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. д-р Николай Александров Тодоров 
 2. Рецензия на доц. д-р Райна Ангелова Атанасова 
 3. Становище на проф. дн Атанас Аданев Илчев 
 4. Становище на проф. д-р Димо Гиргинов Гиргинов 
 5. Становище на проф. дсн Димо Стефанов Пенков 

Автореферат


29.02.2016 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Ваня Желязкова Маруцова,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

    1.Рецензия от проф. двмн Йордан Николов Георгиев
    2. Рецензия на проф. д-р Гено Атанасов Ангелов 
    3. Становище на проф. д-р Марин Цвятков Александров
    4. Становище на доц. д-р Тони Атанасов Тодоров
    5. Становище на доц. д-р Румен Георгиев Бинев

Автореферат 

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 10.03.2016 год. (четвъртък) от 1030 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 


25.02.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление на производството (по отрасли)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.7. Администрация и управление.

Докторант – Аделина Иванова Петкова –задочен докторант към катедра Мениджмънт”, Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова – Калайджиева
 2. Рецензия на проф. дин Юлия Маркова Дойчинова
 3. Становище на проф. дин Иван Стойков Кънчев
 4. Становище на доц. д-р Боряна Любчева Иванова
 5. Становище на доц. д-р Албена Тодорова Краева – Митева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 25.03.2016 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала, Деканат, Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


12.02.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Биофизика“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика”

 

Докторант – Биляна Бенева Тачева – редовен докторант към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

Рецензии и становища:

1.  Рецензия на Доц. Валeнтин Турийски, дб 

2.  Рецензия на Проф. Маргарита Александрова, дбн 

3.  Становище на Доц. Пламен Загорчев, дб 

4.  Становище на Доц. Мирослав Карабалиев, дб 

5.  Становище на Доц. Стефка Атанасова, дф 

 

Автореферат

  

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 25.02.2016 г. от 14.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


05.02.2016 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Здравка Динева Атанасова , докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Полина Балканска, дм
 2. Рецензия на Доц. Гергана Петрова, дм
 3. Становище на Проф. Магдалена Александрова, дм
 4. Становище на Доц. д-р Светлана Димитрова, дм
 5. Становище на Доц. Кремена Митева, дп

Автореферат


19.01.2016 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление  4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика”.

Докторант – Цветелин Койчев Георгиев – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 12.02.2016 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Иван Пенчев Георгиев, двмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Рени Калфин
 4. Становище на Доц. д-р Анна Найденова Толекова, дм
 5. Становище на Доц. д-р Ангел Петров Логофетов, дм

Автореферат


15.1.2016 г.

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” на ас. Дияна Паскалева Георгиева, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки” на Педагогически факултет при Тракийски университет, Стара Загора.

Научна специалност: 05.07.04 „Специална педагогика”, в област на висше образование 1. Педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика.

Публичното заседание за защитата ще се проведе на 15.02.2016 г. от 12,00 ч. в зала № 205 на Педагогически факултет при ТрУ.

Рецензии и становища:

 1. проф. д-р Цанка Златева Попзлатева- рецензия
 2. доц. д-р Неда Златинова Балканска – рецензия
 3. проф. д-р Венетка Иванова Кацарска – становище
 4. проф. д-р Веска Митева Шошева- становище
 5. доц. д-р Милен Замфиров Замфиров – становище

Автореферат


13.01.2016 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.

Докторант – ас. Галина Илиева Петрова – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 05.02.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Емилия Христова Георгиева, дм 
 2. Рецензия на Проф. д-р Юлияна Маринова, дм 
 3. Становище на Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм 
 4. Становище на Доц. Мирчо Иванов Вуков, дм 
 5. Становище на Доц. д-р Светлана Димитрова, дм 

Автореферат

Comments are closed