ОНС “доктор” – архив 2018 г.

23.11.2018

ОНС „Доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Мирослав Димчев Василев,  докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.12.2018 год. от 13:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев
 2. Рецензия от проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
 3. Становище на доц. д-р инж. Златин Димитров Златев
 4. Становище на проф. дтн инж. Миролюб Иванов Младенов
 5. Становище на проф. д-р инж. Нанко Христов Бозуков

Автореферат

 

22.11.2018

ОНС „Доктор” по научна специалност Mеханизация и електрификация на растениевъдството, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Драгомир Маринов Драгоев,  докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Машинно инженерство”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 10.12.2018 год. от 15.00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев
 2. Рецензия от проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев
 3. Становище на проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева
 4. Становище на доц. д-р инж. Митко Иванов Николов
 5. Становище на проф. д-р инж. Михо Янков Михов

Автореферат

 

09.11.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Галена Тодорова Терзиева, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дн Елеонора Михайлова Милева
 2. Рецензия на проф. д-р Марина Колева Николова
 3. Становище на доц. д-р Илиана Огнянова Петкова
 4. Становище на доц. д-р Мария Славова Тенева
 5. Становище на доц. д-р Виолета Илиева Кърцелянска-Станчева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.12.2018 г. от 13.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

27.06.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Съдова хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Христо Станиславов Абрашев – редовен докторант към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн
 2. Рецензия на доц. д-р Валентин Стефанов Говедарски , дм
 3. Становище на проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм
 4. Становище на проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм
 5. Становище на доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 06.07.2018 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


27.06.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (Социални дейности), професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Надя Влайчева Влаева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социални дейности”  на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. Стефка Иванова Динчийска, дп
 2. Рецензия на Проф. Георги Велков Колев, дин
 3. Становище на Проф. Емилия Радкова Масларова, ди
 4. Становище на Проф. Начко Цветанов Радев, дин
 5. Становище на Доц. Милослава Русенова Янкова, дп

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.07.2018 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


08.06.2018 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Гергана Георгиева Тодорова – докторант в редовна форма на обучение в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  09.07.2018 г. от 13.00 часа в Заседателна зала – Деканат на Стопански факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. проф. д-р Иван Георгиев Иванов – рецензия
 2. доц. д-р  Пенка Вълчева Горанова – рецензия
 3. доц. д-р Любомир Димитров Любенов – становище
 4. доц. д-р Теодора Георгиева Филипова – становище
 5. доц. д-р Евгени Росенов Генчев – становище

Автореферат


15.05.2018 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Михаил Тодоров Кожухаров – докторант в редовна форма на обучение в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  15.06.2018 г. от 11.30 часа в Заседателна зала – Деканат на Стопански факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова – рецензия
 2. проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова – Калайджиева  – рецензия
 3. проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев – становище
 4. доц. д-р Зорница Димова Стоянова – становище
 5. доц. д-р Дарина Георгиева Заимова – становище

Автореферат

 

14.05.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Венета Косева Узунова, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, дн
 2. Рецензия на доц. д-р Стефка Иванова Динчийска
 3. Становище на доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова
 4. Становище на проф. д-р Тиха Атанасова Делчева
 5. Становище на доц. д-р Елена Стоянова Събева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.06.2018 г. от 13.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

26.04.2018 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Влади Стоянов Недев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 11.05.2018 год. от 10.30 часа в зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р Кольо Николов Влахов
 2. Рецензия от доц. д-р Николай Викторов Горанов
 3. Становище на проф. двмн Богдан Янев Аминков
 4. Становище на доц. д-р Надя Златозарова Златева-Панайотова
 5. Становище на доц. д-р Галина Петкова Симеонова

Автореферат


11.04.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Медицинска психология, професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Медицинска психология и чужди езици“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Милен Ангелов Минев – редовен докторант към катедра „Медицинска психология и чужди езици”  на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Иванка Бончева Паунова, д.пс.
 2. Рецензия на Проф. Теодора Стойчева Стоева, д.пс.н.
 3. Становище на Проф. Мирослава Петкова Петкова, д.пс
 4. Становище на Проф. д-р Петранка Илиева Чакърова, дм
 5. Становище на Проф. Стойко Ванчев Иванов, д.п.н.

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.04.2018 г. от 13.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


02.04.2018 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Mеханизация и електрификация на растениевъдството, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Йордан Стоянов Стоянов,  докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Машинно инженерство”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 27.04.2018 год. от 13.00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев
 2. Рецензия от проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев
 3. Становище на доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов
 4. Становище на проф. д-р инж. Сава Маринов Мандраджиев
 5. Становище на проф. д-р инж. Михо Янков Михов

Автореферат


30.03.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Елена Иванова Буюклиева, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на доц. д-р Лиляна Иванова Стракова
 2. Рецензия на доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова
 3. Становище на проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева
 4. Становище на проф. д-р Тиха Атанасова Делчева
 5. Становище на доц. д-р Евгения Минкова Тополска

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 02.05.2018 г. от 13.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


09.03.2018 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Георги Валентинов Терзиев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 30.03.2018 год. от 10.30 часа в зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища :

 1. Рецензия от проф. двмн Богдан Янев Аминков
 2. Рецензия от проф. д-р Валентин Костов Стоянов
 3. Становище на проф. двмн Иван Борисов Иванов
 4. Становище на доц. д-р Кольо Николов Влахов
 5. Становище на доц. д-р Малчо Господинов Петров

Автореферат


20.02.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Физиотерапия, курортология и рехабилитация, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Галина Петрова  Мръцкова-Делиева – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт”  на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева
 2. Рецензия на Доц. д-р Недко Иванов Димитров, дм
 3. Становище на Доц. Руска Василева Паскалева, дм
 4. Становище на Проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм
 5. Становище на Доц. д-р Мая Стефанова Кръстанова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.03.2018 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


30.01.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Педиатрия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Детски болести” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Марлена Димитрова Панайотова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Детски болести”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Петрана Илиева Чакърова,
 4. Становище на Доц. д-р Емилия Стамболова Костадинова, дм
 5. Становище на Доц. д-р Миглена Георгиева, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.02.2018 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


26.1.2018 г.

ОНС доктор”, научна специалност „Специални отрасли (пчели)“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант – ас. Свилен Богданов Лазаров, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

1. Рецензия на проф. дсн Петър Павлов Ненчев

2. Рецензия на доц. д-р Красимира Илиева Малинова

3. Становище на проф. д-р Калинка Иванова Гургулова

4. Становище на проф. дн Иванка Желева Желязкова

5. Становище на доц. д-р Първан Русинов Първанов

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 22.02.2018 г. от 11.30 ч. в Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


24.1.2018 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма (научна специалност) „Организация и управление на производството (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Мениджмънт”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Димо Найденов Иванов – докторант в задочна форма на обучение в катедра „Мениджмънт”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  23.02.2018 г. от 11.30 часа в заседателна зала – Деканат на Стопански факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. проф. д.ик.н. . Иван Стойков Кънчев – рецензия
 2. проф. д-р Румен Иванов Отузбиров – рецензия
 3. проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова – Калайджиева  – становище
 4. проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова – становище
 5. доц. д-р Мария Радославова Станимирова – становище

Автореферат

Comments are closed