ОНС „доктор“ архив 2019г.

20.12.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Станка Кънева Байчева,  докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Хранителни технологии”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.01.2020 год. от 13:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от проф. дтн инж. Албена Стоянова Стоянова
Рецензия от проф. дн инж. Станка Тодорова Дамянова
Становище на проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева
Становище на доц. д-р инж. Златин Димитров Златев
Становище на проф. дтн инж. Степан Гаро Актерян
Автореферат

20.12.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Милен Димитров Димов,  редовен докторант към катедра „Хранителни технологии”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.01.2020 год. от 11:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова
Рецензия от проф. дн инж. Станка Тодорова Дамянова
Становище на проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева
Становище на проф. дтн инж. Албена Стоянова Стоянова
Становище на проф. дтн инж. Степан Гаро Актерян
Автореферат

5.12.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Красимир Тодоров Стоянчев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 20.12.2019 год. от 10.30 часа в зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

Рецензия от Проф. Петър Христов Дилов
Рецензия от Проф. д-р Румен Георгиев Бинев
Становище на Проф. д-р Митко Тодоров Лалев
Становище на Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров
Становище на Доц. д-р Диан Тодоров Канъков
Автореферат

29.11.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Ивелина Ганчева Иванова – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Анатомия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
Рецензия на проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм
Становище на проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм
Становище на доц. д-р Димитринка Йорданова Атанасова, дм
Становище на доц. д-р Юлиян Руменов Ананиев, дм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2019 г. от 10.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

29.11.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Севинч Ремзи Хамза – редовен докторант към катедра „Анатомия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн
Рецензия на проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм – МУ, Пловдив
Становище на доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм – МУ, Пловдив
Становище на доц. д-р Атанас Георгиев Балтаджиев, дм – МУ, Пловдив
Становище на проф. д-р Стойчо Димитров Стоев, двмн
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2019 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

22.11.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Ирена Василева Вълкова – редовен докторант към катедра „Анатомия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн
Рецензия на проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм
Становище на доц. д-р Слави Димитров Делчев, дмн
Становище на доц. д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова, дм
Становище на доц. д-р Росен Стефанов Димитров, двм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

21.11.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Специална педагогика /социална работа/, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Елица Тодорова Георгиева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социални дейности” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на доц. Жана Атанасова Янкова, дпн
Рецензия на доц. Милен Замфиров Замфиров, дпн
Становище на доц. Пелагия Михайлова Терзийска, дп
Становище на проф. Веска Митева Шошева, дп
Становище на доц. Генчо Василев Вълчев, дп
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2019 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

4.11.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Обща хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хирургични болести и анестезиология”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – д-р Стоян Николаев Николов – редовен докторант към катедра „Хирургични болести и анестезиология“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм  english
Рецензия на Проф. д-р Цанка Петрова Бошнакова-Празникова, дмн  english
Становище на Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн  english
Становище на Доц. д-р Юлиян Руменов Ананиев, дм  english
Становище на Доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм  english
Автореферат   

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.11.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Радка Стайова Гарноевa,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.11.2019 год. от 10.30 часа в зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от проф. дн Богдан Янев Аминков

Рецензия от проф. двмн Динко Недев Динев

Становище на Доц. д-р Надя Златозарова Златева-Панайотова

Становище на Доц. д-р Николай Христов Механджийски

Становище на Проф. двмн Михаил Димитров Паскалев

Автореферат

11.09.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хирургични болести и анестезиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Стоян Генчев Стоянов – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Хирургични болести и анестезиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на  Проф. д-р Явор Димитров Корновски, дмн
Рецензия на Доц. д-р Елиза Иванова Тюфекчиева-Попова, дм
Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
Становище на Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм
Становище на Доц. д-р Божидар Николов Славчев, дм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 25.09.2019 г. от 09.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

05.09.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Биохимия“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на виеше образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Елина Александрова Александрова – редовен докторант към катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Резенция на Доц. Люба Динева Митева, дб
Рецензия на Акад. Проф. Иван Георгиев Иванов, дбн
Становище на Проф. Веселина Георгиева Гаджева, дхн
Становище на Проф. Диана Георгиева Иванова, дбн
Становище на Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 25.09.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

02.09.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност “Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните”,  професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Койчо Петков Коев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 20.09.2019 год. от 10.30 часа в семинарната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” към  катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” при ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

Рецензия от Проф. двмн Георги Кирилов Георгиев
Рецензия от Проф. д-р Грозданка Томова Лазарова
Становище на Проф. двмн Стоил Денков Караджов
Становище на Проф. двмн Александър Иванов Павлов
Становище на Доц. дн Валентина Стаматова Урумова
Автореферат

27.08.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Детска хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Янка Иванова Димчева – редовен докторант към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. д-р Пенка Пенева Стефанова, дм

Рецензия на доц. д-р Христо Иванов Шивачев, дм

Становище на проф. д-р Евелин Досев Обретенов, дм

Становище на доц. д-р Димитър Петков Петков, дм

Становище на проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 17.09.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

20.08.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Лилия Жечева Пашова-Стоянова – редовен към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. дбн Спаска Ангелова Станилова
Рецензия на Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм
Становище на Проф. двмн Иван Пенчев Георгиев
Становище на Проф. д-р Рени Емил Калфин
Становище на Проф. д-р Юлия Георгиева Николова, дм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 05.09.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

05.08.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Мариан Георгиев Делчев, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. д-р Петър Диков Петров
Рецензия на доц. д-р Ваня Атанасова Иванова
Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н
Становище на доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
Становище на доц. д-р Николай Сашков Цанков
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 г. от 13.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора

26.06.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Патологоанатомия и цитопатология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – д-р Пламен Ангелов Минков – редовен докторант към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Доц. д-р Веселин Беловеждов, дм

Рецензия на Доц. д-р Весела Иванова Тодорова, дм

Становище на Проф. д-р Евелин Досев Обретенов, дм

Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Становище на Доц. д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.07.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Стара Загора.        

18.06.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Петър Тодоров Илиев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 05.07.2019 год. от 11.00 часа в семинарната зала на секция „Паразитология и инвазионни болести” към  катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” при ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от проф. двмн Йотко Каменов Иванов
Рецензия от проф. двмн Венцислав Цветанов Койнарски
Становище на проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска
Становище на доц. д-р Петьо Неделчев Прелезов
Становище на доц. д-р Костадин Павлов Кънчев
Автореферат

29.05.2019

ОНС „доктор”, научна специалност „Технология на млякото и млечните продукти“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство.

Докторант – Цветелина Маргаритова Димитрова-Христова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища :

1. Рецензия на проф. дсн Тодор Димитров Димитров

2. Рецензия на проф. д-р Петя Колева Славова

3. Становище на проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

4. Становище на доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова

5. Становище на доц. д-р Николина Найденова Желева

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 21.06.2019 год. от 11:00 часа в Заседателната зала "Проф. д-р Димитър Димов" на Ректората на Тракийски университет  – гр. Стара Загора.


14.05.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки”, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Петя Колева Динева,  докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Машинно инженерство”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 10.06.2019 год. от 12:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева
Рецензия от проф. д-р Мария Димитрова Евтимова
Становище на доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова
Становище на проф. д-р Пенка Ангелинова Димитрова
Становище на проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров
Автореферат

09.05.2019 

ОНС „доктор”, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Докторант – Кремена Йорданова Георгиева, редовен докторант към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

1. Рецензия на Чл.-кор. проф. дтн инж. Стефан Георгиев Драгоев

2. Рецензия на Проф. д-р Таня Атанасова Хубенова

3. Становище на Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

4. Становище на Проф. д-р Христо Йорданов Даскалов

5. Становище на Доц. д-р Ангелина Стайкова Иванова

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 10.06.2019 год.от 13:00 часа в Зала №2 на Аграрен факултет, Тракийски университет – гр.Стара Загора.

07.05.2019 

ОНС „доктор“ по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Виолета Андреева Иванова – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Доц. Данелина Емилова Вачева, дм
Рецензия на Проф. Николай Емилов Попов, дпн
Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
Становище на Доц. д-р Боряна Парашкевова-Симеонова, дм
Становище на Доц. Даниела Иванова Попова, дп
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.06.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

22.04.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Гундарс Наглис,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.05.2019 год. от 10.30 часа в семинарната зала на „Отделение по репродукция и контрол на репродуктивното здраве на животните” към катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора. 

 Рецензии и становища:

Рецензия от проф. дбн Любомир Найденов Кънчев
Рецензия от проф. двмн Жеко Димитров Байчев
Становище на проф. дссн Мария Георгиева Иванова-Кичева
Становище на проф. д-р Наско Йовчев Василев
Становище на доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев
Автореферат

26.03.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Медицинска психология, професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Медицинска психология и чужди езици“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Докторант – Раиса Веселинова Стребкова-Лазарова – редовен докторант към катедра „Медицинска психология и чужди езици“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Иванка Бончева Паунова, д. пс
Рецензия на Проф. д-р Асен Петков Дудов, дм
Становище на Проф. Мирослава Петкова Петкова, д. пс
Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
Становище на Проф. д-р Радка Иванова Масалджиева, дм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.04.2019 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

25.03.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Специална педагогика /социална работа/, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Докторант – Велина Желева Чочева – редовен докторант към катедра „Социални дейности“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Снежана Христова Николова, дп
Рецензия на Проф. Васил Харалампов Стамов, дпн
Становище на Проф. Веска Митева Шошева, дп
Становище на Доц. Генчо Василев Вълчев, дп
Становище на Доц. Радка Борисова Върбанова, дп
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 22.04.2019 г. от 12.00 ч. в зала №56, ет. 2, Морфоблок на Медицински факултет, Стара Загора.  

28.02.2019

ОНС „доктор”, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 4.3. Биологически науки.

Докторант – Силвия Евгениева Калчева, редовен докторант към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

1. Рецензия на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

2. Рецензия на проф. д-р Здравко Кирилов Хубенов

3. Становище на проф. д-р Илияна Георгиева Велчева

4. Становище на доц. д-р Гана Минкова Гечева

5. Становище на доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 22.03.2019 год.

от 12:00 часа в Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – гр.

Стара Загора.

20.02.2019

ОНС „доктор”, научна специалност „Технология на месните и рибните продукти“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство.

Докторант – ас. Иван Георгиев Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Морфология, физиология и хранене на животните” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

1. Рецензия на проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова

2. Рецензия на проф. д-р инж. Костадин Василев Василев

3. Становище на проф. дн Пенка Цветанова Маринова

4. Становище на проф. д-р Валентин Яков Кацаров

5. Становище на доц. д-р Стефан Славев Рибарски

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.03.2019 год.

от 12:00 часа в Заседателната зала ''Проф. д-р Димитър Димов" на Ректората на Тракийски университет  – гр. Стара Загора.

30.01.2019

ОНС „доктор”, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант – ас. Желязко Щерев Събев, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Генетика, развъждане и репродукция” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

Рецензия на проф. дбн Иванка Тодорова Йотова
Рецензия на проф. дсн Светлин Генов Танчев
Становище на проф. дсн Лилян Крумов Сотиров
Становище на проф. д-р Васил Стоименов Николов
Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов
Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.03.2019 год.

от 13:00 часа в Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет  –

гр. Стара Загора.

16.1.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност специалност Управление на здравните грижи, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – Таня Паскалева Стойчева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Биянка Любчова Торньова, дп
Рецензия на Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм
Становище на Проф. д-р Коста Славов Костов, дм
Становище на Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дм
Становище на Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на на 01.02.2019 г. от 14.00 ч. във Филиал Хасково.

02.01.2019

ОНС „доктор”, научна специалност „Агрохимия“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство

Докторант – ас. Любов Костадинова Плешкуца, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Растениевъдство” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища :

1. Рецензия на  Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

2. Рецензия на  Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

3. Становище на  Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова

4. Становище на  Доц. д-р Мима Христова Тодорова

5. Становище на  Проф. д-р Маргарита Иванова Нанкова

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 04.02.2019 год. от 11:00 часа в Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет  – гр. Стара Загора.

Comments are closed