ОНС „доктор“ архив 2020г.

22.12.2020

ОНС „Доктор” по научна специалност „Морфология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Давид Господинов Йовчев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.01.2021 год. от 11.00 часа.

За членовете на журито в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

За останалите желаещи да участват – on line през линк https://meet.google.com/eey-mrev-pvh

 Рецензии и становища

1.Рецензия от проф. дмн Николай Еленков Лазаров

2.Рецензия от проф. дн Иван Динев Иванов

3.Становище от проф. д-р Васко Тодоров Герзилов 

4.Становище от доц. д-р Таня Георгиева Димова

5.Становище от доц. д-р Росен Стефанов Димитров

Автореферат

 


24.09.2020

 ОНС доктор”, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Докторант – Василка Милкова Кръстева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

1. Рецензия на Проф. д-р Таня Атанасова Хубенова

2. Рецензия на Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

3. Становище на Проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова

4. Становище на Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

5. Становище на Проф. д-р Йовка Митева Попова

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.10.2020 г. от 11.30 ч. в Зала 1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

 


02.09.2020

ОНС „Доктор” по научна специалност „Морфология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Христо Рачев Христов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 18.09.2020 год. от 11.00 часа зала Анатомичен Музей, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от проф. дмн Николай Еленков Лазаров
 2. Рецензия от проф. двмн Иван Борисов Иванов
 3. Становище на доц. д-р Васил Костадинов Манов
 4. Становище на доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев
 5. Становище на доц. д-р Дияна Иванова Владова

Автореферат


19.05.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – Явор Валентинов Георгиев – редовен докторант към катедра „Социални дейности”.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Бончо Вълков Господинов
 2. Рецензия на Доц. Таня  Гочева Танева, дпс
 3. Становище на Проф. Емилия Любомирова Василева
 4. Становище на Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф
 5. Становище на Доц. Стефка Иванова Динчийска, дп

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 19.06.2020 г. от 11.00 ч. в катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

26.02.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – Весела Видкова Марева – задочен докторант към катедра „Социални дейности”.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на  Проф. Георги Велков Колев, дин
 2. Рецензия на Доц. Стефка Иванова Динчийска
 3. Становище на Доц. Живко Величков Жечев
 4. Становище на Доц. Милослава Русинова Янкова
 5. Становище на Доц. Антон Пенчев Стойков, дп

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.03.2020 г. от 12.00 ч. в катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

24.02.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство /Социални дейности/“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – Димитър Василев Щерев – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социални дейности”.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Емилия Радкова Масларова, ди    engl
 2. Рецензия на Доц. Саша Владимирова Тодорова, дс   engl
 3. Становище на Проф. Лалко Стойчев Дулевски   engl
 4. Становище на Доц. Евгени Георгиев Евгениев, дин   engl
 5. Становище на Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф   engl 

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 23.03.2020 г. от 13.00 ч. в катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

24.02.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7 Здравеопазване спорт към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология” на Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Павлина  Любомирова  Гидикова-Гешева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология”.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм
 3. Становище на Проф. д-р Таня Пенева Кунева, дм
 4. Становище на Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм
 5. Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 23.03.2020 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

18.02.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7 Здравеопазване спорт към катедра „Акушерство и гинекология”, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Николай Иванов Тодоров – редовен докторант към катедра „Акушерство и гинекология”.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Мария Любенова Малинова, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Петър Христов Петров, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм
 5. Становище на Доц. д-р Емил Славов Славов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.03.2020 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

27.01.2020

 

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Иван Вълчев Трифонов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 12.02.2020 год. от 11.00 часа в зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

Рецензия от Проф. д-р Лидия Цветкова Борисова

Рецензия от Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев

Становище на проф. двмн Петър Христов Дилов

Становище на Проф. д-р Румен Георгиев Бинев

Становище на Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров

Автореферат


0.01.2020

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Цанко Тодоров Христов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 06.02.2020 год. от 11.00 часа зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от Проф. д-р  Гено Атанасов Ангелов

Рецензия от Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова

Становище на Проф. д-р Румен Георгиев Бинев

Становище на Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров

Становище на Доц. д-р Танджу Наилов Мехмедов

Автореферат

 


13.01.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Ивелина Венциславова Ангелова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 

Рецензия на доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева

Рецензия на доц. д-р Румяна Илчева Неминска

Становище на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н.

Становище на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева

Становище на доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.01.2020 г. от 12.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


13.01.2020

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Лазарин Великов Лазаров,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 31.01.2020 год. от 10.30 часа зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 

 Рецензии и становища

 

Рецензия от Проф. д-р  Гено Атанасов Ангелов

Рецензия от Проф. д-р Румен Георгиев Бинев

Становище на Проф. Богдан Янев Аминков

Становище на Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров

Становище на Доц. д-р Антон Георгиев Русенов

Автореферат

Comments are closed