ОНС “доктор” архив 2021 г.

20.12.2021 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Ангелина Ничева Калинова, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Георги Петков Иванов
 2. Рецензия на проф. д-р Жулиета Иванова Савова
 3. Становище на доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова
 4. Становище на доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
 5. Становище на проф. д-р  Йорданка Стоянова Пейчева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.01.2022 г. от 10.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

22.11.2021 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Иванка Стойчева Жекова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на  15.12.2021 г. от 11.00 часа в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора.

 

Рецензии и становища

 1. Проф. д-р Юлияна Иванова Благоева – Яркова – Рецензия, БГ/EN
 2. Доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова – Рецензия, БГ/EN
 3. Проф. д-р Надка Стефанова Костадинова – Становище, БГ/EN
 4. Проф. д-р Николай Христов Щерев – Становище, БГ/EN
 5. Доц. д-р Мария Маринова Пенева – Становище, БГ/EN

 

Автореферат- БГ/EN

Резюмета на рецензирани статии

 

22.11.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма «Обща хирургия», професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“ на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – д-р Галин Желязков Ганчев – редовен докторант към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Теодор Димитров Атанасов, дм
 3. Становище на Доц. д-р Ивелин Руменов Такоров, дм  EN
 4. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм
 5. Становище на Проф. д-р Евелин Досев Обретенов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2021 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

26.10.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма „Оториноларингология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Оториноларингология и офталмология” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Докторант – д-р Даниел Петков Петков – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Оториноларингология и офталмология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Диляна Вичева Вичева, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Тодор Мирославов Попов, дм
 3. Становище на Проф. д-р Илиан Йорданов Дойков, дм
 4. Становище на Доц. д-р Александър Вълков Вълков, дм
 5. Становище на Доц. д-р Димо Митев Димов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.11.2021 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.


16.09.2021

ОНС „Доктор” по докторска програма „Технология на шевното производство“, ПН 5.1.Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Таня Енчева Пенчева,  докторант към катедра “Машинно инженерство“, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.10.2021 год. от 11:00 часа в зала 225 на факултет „Техника и технологии“- Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища:

доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева (БГ, ЕN )

доц. д-р инж. Магдалена Павлова (БГ, ЕN )

проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева (БГ, ЕN )

проф. дн Радостина Ангелова Ангелова (БГ, ЕN )

проф. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова (БГ, ЕN )

Автореферат (БГ)

 


16.09.2021

ОНС „Доктор” по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчукови консерви“, ПН 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Радостина Кръстева Стефанова,  докторант към катедра “Хранителни технологии“, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

проф. д-р инж. Николай Димитров Пенов (БГ, ЕN )

доц. дтн. инж. Кирил Михалев Михалев  (БГ, ЕN )

доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева (БГ, ЕN )

доц. д-р инж. Антоанета Василева Георгиева (БГ, ЕN )

проф. д-р инж. Тодорка Вълкова Петрова (БГ, ЕN )

Автореферат (БГ )

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 14.10.2021 год. от 10:00 часа в зала 225 на факултет „Техника и технологии“- Ямбол, ТрУ – Стара Загора.


13.09.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма „Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Иван Тодоров Тодоров – редовен докторант към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Петър Христов Петров, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков, дм
 5. Становище на Доц. д-р Емил Славов Славов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.10.2021 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

7.09.2021

ОНС „Доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Мария Богомилова Георгиева – Николова,  редовен докторант към катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков (БГ, ЕN )
 2. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов (БГ, ЕN )
 3. доц. д-р инж. Ира Танева Димитрова  (БГ, ЕN )
 4. проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров (БГ, ЕN )
 5. доц. д-р инж. Продан Иванов Проданов (БГ, ЕN )

Автореферат (БГ, ЕN )

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  07.10.2021 год. от 11:00 часа в зала 225 на факултет „Техника и технологии“- Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 

 

 

08.07.2021

ОНС „Доктор” по научна специалност „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки

Докторант – Петя Добринова Атанасова, докторант в задочна форма на обучение в катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет при Тракийски университет

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  27.07.2021 г. от 11.00 часа в 3А, Стопански факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

 

Рецензии

Проф. д-р Стефан Димитров Иванов (БГ, EN)

Проф. д-р Дарина Русчева Тодорова (БГ, EN)

Становища

Проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева (БГ, EN)

Проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева (БГ, EN)

Доц. д-р Катя Емилова Кирилова (БГ, EN)

Автореферат (БГ/EN)

Резюмета на рецензирани статии

 

07.06.2021

ОНС доктор”, научна специалност „Агрохимия“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство.

Докторант – Галина Христова Господинова, редовен докторант към катедра „Растениевъдство” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

        1. Рецензия на проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

        2. Рецензия на проф. д-р Иван Георгиев Манолов

        3. Становище на проф. д-р Иван Дянков Пачев

        4. Становище на доц. д-р Грози Делчев Делчев

        5. Становище на доц. д-р Ценка Жекова Желязкова

   Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.07.2021 г. от 11.00 ч. в Зала 1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

18.05.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология” на Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Десислава Димитрова Ганчева-Панайотова – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Николай Константинов Цанков, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм
 3. Становище на Проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина-Илиева, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Румяна Калоферова Янкова, дм
 5. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.06.2021 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

18.05.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология” на Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Росица Веселинова Лавчева – редовен докторант към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Николай Константинов Цанков, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина-Илиева, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм
 5. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.06.2021 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

12.05.2021

ОНС доктор”, научна специалност „Генетика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки.

Докторант – Мария Тодорова Желязкова, редовен докторант към катедра „Генетика, развъждане и репродукция” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

 

1. Рецензия на проф. дбн Иванка Тодорова Йотова

2. Рецензия на проф. дсн Лилян Крумов Сотиров

3. Становище на проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска

4. Становище на проф. д-р Татяна Иванова Влайкова

5. Становище на проф. д-р Димчо Захариев Иванов

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.06.2021 г. от 14.00 ч. в Зала 1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


10.05.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма „Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – Деяна Генчева Тодорова – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм
 2. Рецензия на Проф. Силвия Младенова Младенова, дм
 3. Становище на Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева,
 4. Становище на Проф. Галина Стамова Чанева, дм
 5. Становище на Проф. Христина Танчева Милчева, дп

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.06.2021 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.


10.03.2021 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант –  ас. Донка Динчева Желева-Терзиева, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Георги Владимиров Игнатов
 2. Рецензия на проф. д-р Марина Колева Николова
 3. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 4. Становище на доц. д-р Корнелия Николаева Найденова
 5. Становище на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
 6. Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.04.2021 г. от 11.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


09.03.2021 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Фармакология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Росица Живкова Милева,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 29.03.2021 год. от 11.00 часа.

За членовете на журито в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

За останалите желаещи да участват – on line през линк https://meet.google.com/vzw-ybzv-mta.

 

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. дмн Дамянка Петева Гетова-Спасова
 2. Рецензия от проф. двнн Любомир Димитров Лашев
 3. Становище на проф. двмн Теодора Петрова Попова
 4. Становище на проф. д-р Димитричка Йорданова Димитрова
 5. Становище на доц. дм Румен Павлов Николов

Автореферат

 


01.03.2021 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Цветелина Добромирова Иванова,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 

 Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 19.03.2021 год. от 11.00 часа.

За членовете на журито в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

За останалите желаещи да участват – on line през линк  https://meet.google.com/orq-ptrc-qmq

 

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. дсн Мария Георгиева Иванова
 2. Рецензия от проф. двмн Митьо Андреев Димитров
 3. Становище на проф. д-р Наско Йовчев Василев
 4. Становище на доц. д-р Георги Йотов Василев
 5. Становище на доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев

Автореферат


 

12.02.2021 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. инж. Мима Дочева Трифонова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова
 2. Рецензия на доц. д-р Лиляна Иванова Стракова
 3. Становище на проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева
 4. Становище на доц. д-р Илиaна Огнянова Петкова
 5. Становище на доц. д-р Марияна Иванова Николова

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 19.03.2021 г. от 11.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


 

21.01.2021

ОНС „Доктор” по научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки

Докторант – Виолетка Любенова Желева, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет при Тракийски университет

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  19.02.2021 г. от 11.00 часа в заседателна зала – Деканат на Стопански факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

 

Рецензии

Проф. д-р Дарина Русчева Тодорова (БГ, EN)

Доц. д-р Христо Атанасов Момчилов (БГ, EN)

Становища

Проф. д-р Юлияна Иванова Благоева-Яркова (БГ, EN)

Доц. д-р Катя Емилова Кирилова (БГ, EN)

Доц. д-р Теодора Стефанова Кирякова-Динева (БГ, EN)

Автореферат (БГ/EN)

Резюмета на рецензирани статии

 


20.01.2021

ОНС „Доктор” по научна специалност „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Никола Стефанов Низамов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 05.02.2021 год. от 11.00 часа.

За членовете на журито в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

За останалите желаещи да участват – on line през линк  https://meet.google.com/fzr-yihr-gwx

 

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. двмн Йотко Каменов Иванов
 2. Рецензия от проф. Венцислав Цветанов Койнарски
 3. Становище на проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска
 4. Становище на доц. д-р Мариана Станчева Панайотова-Пенчева
 5. Становище на доц. д-р Борислава Георгиева Чакърова

Автореферат

 


11.01.2021

ОНС доктор”, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Докторант – Радослав Сергеев Кошински, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

Рецензии и становища

1. Рецензия на Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

2. Рецензия на Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

3. Становище на Проф. д-р Йовка Митева Попова

4. Становище на Проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова

5. Становище на Доц. д-р Георги Иванов Желязков

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 05.02.2021 г. от 13.00 ч. в Зала 1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора или в електронна среда.

Comments are closed