ОНС „доктор“

16.08.2022

ОНС „доктор“ по докторска програма Дерматология и венерология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Таня  Тенева  Ганчева докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

 

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Николай Константинов Цанков, дмн

Рецензия на Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дмн

Становище на Проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина-Илиева, дмн

Становище на Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова-Янкова, дм

Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2022 г. от 15.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.


16.08.2022

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова от секция “Имуноневроендокринология” при Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, БАН, София.

 

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

Рецензия от проф. дн Апостол Петров Апостолов

Рецензия от проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска

Рецензия от проф. д-р Наско Йовчев Василев

Становище на проф. д-р Мая Миткова Игнатова

Становище на проф. дн Иван Пенчев Георгиев

Становище на доц. д-р Калин Йорданов Христов

Становище на доц. д-р Антон Лазаринов Антонов

Автореферат

 

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.09.2022 от 10.30 часа, в семинарната зала на „Център по репродукция” към катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора


05.08.2022

ОНС “Доктор” по научна специалност “Теория на възпитанието и дидактика” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Докторант – ас. Петър Атанасов Петров, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ , Педагогическия факултет при Тракийски университет.

 

Рецензии и Становища 

 1. Рецензия на проф. д-р Мария Тенева БГ / EN
 2. Рецензия на доц. д-р Дияна Георгиева БГ / EN
 3. Рецензия на проф. д-р Бисера Вълева БГ / EN
 4. Становище на проф. д-р Даниела Маркова БГ / EN
 5. Становище на доц. д-р София Дерменджиева БГ / EN

 

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.09.2022 год. от 11.00 часа в зала205, ПФ, ТрУ – Стара Загора.

 

 


4.07.2022

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3. Животновъдство. 

проф. д-р Катя Нанева Величкова от катедра “Биологически науки” при Аграрен факултет на Тракийски Университет, Стара Загора. 

 

Рецензии и Становища 

 1. Рецензия на доц. д-р Людмила Николаевна Николова
 2. Рецензия на проф. д-р Теодора Людмилова Попова
 3. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
 4. Становище на проф. д-р Иван Стоянов Върляков
 5. Становище на доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев
 6.  Становище на проф. д-р Йовка Митева Попова 
 7. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 25.07.2022 г. от 13:00 ч. в Зала № 1 на Аграрен факултет, ТрУ – Стара Загора.
 

22.06.22

ОНС „Доктор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Иванка Асенова Лазарова,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. д-р Иван Георгиев Божков
 2. Рецензия от проф. д-р Румен Георгиев Бинев
 3. Становище на доц. д-р Гергана Николова Балиева
 4. Становище на доц. д-р  Юлияна Руменова Ташева
 5. Становище на доц. дн Дилян Георгиев Георгиев

 

Автореферат

 

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.07.2022 год. от 11.00 часа в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 


22.06.22

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Михаил Владимиров Миланов, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия от проф. д-р Христо Йорданов Даскалов
 2. Рецензия от доц. д-р Деян Стратев Стратев
 3. Становище на проф. д-р Тодор Тодоров Стоянчев
 4. Становище на доц. д-р Станислав Миладинов Радански
 5. Становище на доц. д-р Милослав Ванков Жиков

Автореферат

 

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.07.2022 год. от 11.00 часа

в зала 11, ВМФ,ТрУ – Стара Загора.

 


14.06.2022

ОНС „доктор“ по докторска програма Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Докторант – Илиана Михайлова Колева-Коркелиа – редовен докторант към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Петър Христов Петров, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков, дм
 5. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.07.2022 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 


05.05.2022

ОНС „доктор“ по докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности), професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – Станимира Георгиева Ралева задочен докторант към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Пламен Киров Иванов, дн
 2. Рецензия на Доц. Веселина Николаева Илиева, дсд
 3. Становище на Доц. Милослава Русинова Янкова, дсд
 4. Становище на Проф. Мирослава Петкова Петкова, дпс
 5. Становище на Доц. Стефка Иванова Динчийска, дп

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.06.2022 г. от 12.00 ч. в Морфоблок на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

27.04.2022 г.

ОНС „доктор”, научна специалност „Специални отрасли (промишлен дивеч)“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Докторант – Красимир Богданов Кирилов, редовен докторант към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

Рецензии и становища

1. Рецензия на проф. д-р Иван Стоянов Върляков

2. Рецензия на доц. д-р Стоян Иванов Стоянов

3. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

4. Становище на доц. д-р Сашка Иванова Чобанова – Шиха

5. Становище на доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.05.2022 г. от 11.00 ч. в  Зала №2 на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора

 


18.04.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма Детска хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Калоян Иванов Георгиев редовен докторант към катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

 

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Христо Иванов Шивачев, дм

Рецензия на Доц. д-р Недко Иванов Димитров, дм

Становище на Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн

Становище на Проф. д-р Никола Йорданов Колев, дмн

Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.05.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

        


25.03.2022 г.

ОНС „доктор”, научна специалност „Физиология на животните и човека“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки.
Докторант – Ас. Ивелина Николаева Недева, редовен докторант към катедра „Морфология, физиология и хранене на животните” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

Рецензии и становища:

1. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
2. Рецензия на доц. д-р Симона Валентинова Попова-Ралчева
3. Становище на проф. дсн Радослав Иванов Славов
4. Становище на проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска
5. Становище на проф. дн Дияна Лилова Светлева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.04.2022 г. от 11.00 ч. в  Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Присъединяване on line: https://meet.google.com/ntz-fpxd-tqk?hs=224


15.03.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма Управление на здравните грижи, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

Докторант – Моника Русева Обрейкова докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Галина Стамова Чанева, дм

Рецензия на Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева, дм

Становище на Проф. Силвия Младенова Младенова, дм

Становище на Доц. Кремена Кънчева Митева, дп

Становище на Доц. Таня Паскалева Стойчева, доз

 

Автореферат

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.04.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 


08.03.2022

ОНС „доктор“ по докторска програма Неврология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Неврология и психиатрия“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Докторант – д-р Кристиян Кирилов Найденов – редовен докторант към катедра „Неврология и психиатрия“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Росен Стефанов Калпачки, дм
 3. Становище на Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм
 5. Становище на Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 08.04.2022 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

02.03.2022 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Йоанна Петкова Димитрова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева
 2. Рецензия на проф. дн Антония Тонева Кръстева
 3. Становище на доц. д-р Ани Димова Златева
 4. Становище на проф. дн Мариана Минчева Гърмидолова
 5. Становище на доц. д-р София Христова Дерменджиева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 04.04.2022 г. от 10.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


21.02.2022 г.

ОНС доктор”, научна специалност „Ботаника“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки.

Докторант – Ас. Светослава Росенова Терзиева, редовен докторант към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. д-р Димчо Захариев Иванов
 2. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
 3. Становище на доц. д-р Милена Танкова Цанова-Стоева
 4. Становище на доц. д-р Десислава Георгиева Сопотлиева
 5. Становище на доц. д-р Ина Йосифова Анева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.03.2022 г. от 13.00 ч. в  Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 


17.02.2022

ОНС „доктор“ по докторска програма Обща медицина, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7 Здравеопазване и спорт към I Катедра Вътрешни болести и обща медицина, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Докторант – д-р Павлина Николаева Николова – редовен докторант към I Катедра Вътрешни болести и обща медицина, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Любомир Кирилов Киров, дм
 3. Становище на Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн
 4. Становище на Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм
 5. Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 17.03.2022 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.


 

19.01.2022 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Морфология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Марияна Пепова Стратева,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 11.02.2022 год. от 11.00 часа.

За членовете на журито в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

За останалите желаещи да участват – on line през линк https://meet.google.com/maz-vsdo-xwu

 

Рецензии и становища

 

Рецензия от проф д-р Димитър Савов Димитров

Рецензия от доц. д-р Атанас Кръстев Бочуков

Становище на проф. д-р Христо Йорданов Даскалов

Становище на проф. двмн Александър Иванов Павлов

Становище на доц. д-р Таня Георгиева Димова

 

Автореферат

 


17.01.2022 г.

ОНС „Доктор” по докторска програма „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати в ПН 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Ваня Тодорова Проданова-Стефанова,  редовен докторант към катедра „Хранителни технологии”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 02.02.2022 год. от 11:00 часа в зала 225 на ФТТ- Ямбол.

 Рецензии:

доц. д-р инж. Ира Танева Димитрова  (БГ, ЕN )

проф. дн Станка Тодорова Дамянова (БГ, ЕN )

Становища:

проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова  (БГ, ЕN )

проф. д-р инж. Марияна Недялкова Перифанова (БГ, ЕN )

проф. д-р  инж. Николай Димитров Пенов (БГ, ЕN )

 

Автореферат (БГ, ЕN )

 

 

 

 

 

 


Архив 2021 г.

Архив 2020 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed