Проект „Аgricultural science and technology“, Аграрен Факултет на Тракийски Университет, 2016

Аgricultural science and technology е международният научен дневник на селскостопанските и техническите науки. Издава се на английски език в един том от 4 броя годишно, като печатно издание и в електронен вид.

Политиката на списанието е да публикува оригинални статии, рецензии и кратки съобщения, обхващащи аспектите на селското стопанство, свързани с науките за живота и съвременните технологии. Предлага възможности за справяне с глобалните нужди, свързани с храната и околната среда, здравеопазването, използването на технологиите за осигуряване на иновативни продукти и устойчиво развитие. Публикува в областта на генетиката и развъждането, храненето и физиологията, производствените системи, селското стопанство, околната среда и качеството и безопасността на продуктите.

Comments are closed