Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, Стара Загора предлага обучения за един, два и три квалификационни кредита, в рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Всеки педагогически специалист може да се регистрира безплатно в платформатаhttps://teachers.mon.bg/ и да заяви желанието си за включване в обучение, което ще бъде финансирано от бюджета на проекта.

Обученията се провеждат в групи с минимум 15 и максимум 25 обучаеми, като числеността се съобразява с методиката за провеждане на курса.

Броят на групите, разпределението на обучаемите, формата на обучение, метода на провеждане на обучението и графикът се утвърждават и координират от Регионалните управления на образованието.

Някои от предлаганите тематики можете да видите на сайта https://www.dipku-sz.net/kursove-po-proekt-kvalifikaciya-za-profesionalno-razvitie-na-pedagogicheskite-specialisti.

Comments are closed