Проект „Физикохимични изследвания за наноструктурни лекарствени преносители и тяхното взаимодействие с биомембрани“, Медицински факултет на Тракийски Университет, 2015 Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ / Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай

Comments are closed