Проект „Agrof-MM“, Аграрен факултет на Тракийски Университет

Целта на проекта е усъвършенстване на познанията и компетентностите на фермери, бъдещи фермери и специалисти в областта на агролесовъдството по веригата: отглеждане на горски дървесни видове извън горските екосистеми; ефективно използване на земята за агролесовъдно и селскостопанско производство; взаимодействие селскостопански култури – дървесни видове; биоразнообразие и опазване на околната среда; влияние на промените в климата върху агролесовъдството. Географският обхват на проекта включва средиземноморски и планински области в южна Европа.

За повече информация: тук

Comments are closed