Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и Информационни и комуникационни технологии“.

Цел на проекта е изграждането на център за върхови постижения – ЦВП УНИТе – като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ.

Срок за изпълнението на проекта 2018 г. –  2023 г.

В екипа за изпълнение на проекта участват пет университета. Софийският университет „Св. Климент Охридски” е водещ партньор и ще работи заедно с ТУ – София, РУ „Ангел Кънчев”, Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров” и ШУ „Епископ К. Преславски”. За постигане на целите, основният екип на петте университета ще работи съвместно и с 16 асоциирани партньори – университети (Тракийски университет Стара Загора, Technische Universitat Chemnitz), научни организации (Helmholtz-Zentrum Potsdam, Институт по невробиология БАН, Съвместен геномен център), Сдружение за научно изследователска дейност към София Тех Парк АД, ИКТ Клъстър, водещи фирми в ИКТ индустрията (САП Лабс България, Мусала софт, Абати, Байктап), неправителствени организации (Русенска търговско-индустриална камара, Враца софтуер общество) и профилирани гимназии от страната (Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ Видин, Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи Правец).

Проектът ще създаде уникална изследователска структура, разпределена на територията на България, която ще бъде основа за изпълнението на девет научни работни пакета в област Информатика и ИКТ, касаещи:

  • създаване на „интелигентни и устойчиви градове“, използващи ИКТ за управление на транспортната мрежа, енергийната консумация, градското планиране и за интелигентна жизнена среда (РП7);
  • създаване на фабрики на бъдещето (Factories of the Future) и преход към Индустрия 4.0, изискваща повсеместно използване на дигитални технологии в предприятията и оптимизиране на техните работни процеси с помощта на съвременни ИКТ (РП8);
  • развитие на кибер-физични системи, позволяващи на потребителите по-добър контрол и взаимодействие с физическия свят около тях (РП6);
  • валидиране, чрез експериментиране в реални среди, на технологиите, продуктите и услугите на Бъдещия Интернет с оглед на тяхното приложение (РП6, РП8).

Повече информация на: https://unite-bg.eu/

Comments are closed