Проект „Empathic and supportive teachers – Key to quality and efficiency in education“ – ДИПКУ, 2016 Финансираща програма: Еразъм + КД3

  

Проектът  има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Проектът е се изпълнява по трета ключова дейност на програма „Еразъм +”: „Подкрепа за реформиране на политиките”, която има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки. Основен бенефициент на проекта е Тракийски Университет, гр. Стара Загора в лицето на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите и Педагогически факултет.

За повече информация: тук

Comments are closed