Архив – Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент” 2018

16.11.2018

Доцент по „Фуражно производство, ливадарство”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.1.Растениевъдство, към катедра „Растениевъдство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в държавен вестник, бр. 17/23.02.2018 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова, катедра „Растениевъдство“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. доц. д-р Грози Делчев Делчев – рецензия
 2. проф. д-р Цветослав Николов Миховски – рецензия
 3. проф. д-р Христина Георгиева Янчева – становище
 4. проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин – становище
 5. проф. д-р Вилиана Маринова Василева – становище
 6. доц. д-р Кера Атанасова Стоева – становище
 7. доц. д-р Стамен Димитров Георгиев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

12.11.2018

Доцент по „Функционална патология и имунология на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33 от 17 април 2018 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Петко Василев Джелебов, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 23.11.2018 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев – рецензия
 2. Доц. д-р Андон Атанасов Филчев – рецензия
 3. Проф. двмн Никола Димов Николов – становище
 4. Проф. двмн Иван Пенчев Георгиев – становище
 5. Проф. дн Иван Динев Иванов – становище
 6. Проф. д-р Румен Георгиев Бинев – становище
 7. Доц. Красимира Иванова Генова – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

19.09.2018 г.

Доцент по „Промишлена топлотехника”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. „Енергетика”, катедра „Енергетика”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Петко Георгиев Цанков, катедра „Механика, машиностроене и топлотехника”, Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.10.2018 г. от  14.00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища

 1. Проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев –  рецензия
 2. Доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева –  рецензия
 3. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – становище
 4. Доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров – становище
 5. Проф. д-р инж. Лилиана Зашкова Стоянова – становище
 6. Проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева – становище
 7. Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

30.08.2018 г.

Доцент по научна специалност Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

Кандидат: Д-р Стефчо Радев Василев, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм мзм
 2. Рецензия на Доц. д-р Иван Тодорв Ламбев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. Веселина Георгиева Гаджева, дхн
 5. Становище на Проф. Анелия Миланова Кондева, двмн
 6. Становище на Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм
 7. Становище на Доц. д-р Руси Георгиев Марев, дм

 

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.09.2018 г. от 15.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


07.06.2018 г.

Доцент по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 7/19.01.2018 г.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Златин Димитров Златев, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.07.2018 г. от  14.00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов –  рецензия
 2. Доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев –  рецензия
 3. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – становище
 4. Доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова – Гочева – становище
 5. Проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов – становище
 6. Доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева – становище
 7. Доц. д-р инж. Веселин Геров Начев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


29.05.2018 г.

Доцент по научна специалност Анатомия, хистология и цитология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 7/19.01.2018 г.

Кандидат: Д-р Николай Димитров Димитров, дм – катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн
 4. Становище на Доц. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, двм
 5. Становище на Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков
 6. Становище на Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн
 7. Становище на Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.06.2018 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


29.01.2018 г.

Доцент по научна специалност Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 81/10.10.2017 г.

Кандидат: Д-р Лъчезар Иванов Манчев, дм – гл. ас. в Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм
 4. Становище на Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, дм
 5. Становище на Проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм
 6. Становище на Проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм
 7. Становище на Доц. д-р Георги Михайлов Арабаджиев, дм

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.02.2018 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Comments are closed