Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ – 2019

4.10.2019

Доцент по „Генетика”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33 от 19 април 2019 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Цветослав Венциславов Койнарски, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 23.10.2019 год. от 12.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. проф. дн Иванка Тодорова Йотова-Стоянчева – рецензия
 2. проф. дсн Светлин Генов Танчев – рецензия
 3. проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева – становище
 4. проф. д-р Митко Тодоров Лалев – становище
 5. проф. д-р Дойчо Петров Димов – становище
 6. проф. двмн Илия Цачев Цачев – становище
 7. проф. д-р Димитър Савов Димитров – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


1.10.2019

Доцент по „Механизация и електрификация на растениевъдството”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, катедра „Машинно инженерство”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 33/ 19.04.2019 г.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Невенка Радева Иванова, катедра „Машинно инженерство”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17.10.2019 г. от 13.00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева –  рецензия
 2. Доц. д-р инж. Митко Иванов Николов –  рецензия
 3. Проф. дтн инж. Николай Димитров  Минчев – становище
 4. Проф. дтн инж Христо Кирилов Радев – становище
 5. Доц. д-р инж. Васил Йорданов Богев – становище
 6. Проф. д-р инж. Георги Кирилов Дюкенджиев – становище
 7. Проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


1.10.2019

Доцент по „Хранене и диететика”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33 от 19 април 2019 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Крум Владимиров Неделков, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 18.10.2019 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска- рецензия
 2. Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – рецензия
 3. Проф. дсн Димо Стефанов Пенков – становище
 4. Проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски – становище
 5. Проф. д-р Наско Йовчев Василев – становище
 6. Доц. д-р Росен Стефанов Димитров – становище
 7. Доц. д-р Тодор Тодоров Стоянчев– становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


05.09.2019 г.

Доцент по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 22 от 15 март 2019 год.

Кандидати:

Гл. ас. д-р Антон Лазаринов Антонов, катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Гл. ас. д-р Иван Рисенов Фасулков, катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 02.10.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Митьо Андреев Димитров – рецензия
 2. Проф. дн Михаил Димитров Паскалев – рецензия
 3. Проф. дн Иванка Тодорова Йотова-Стоянчева – становище
 4. Проф. двмн Йордан Николов Георгиев – становище
 5. Проф. дн Богдан Янев Аминков – становище
 6. Проф. двмн Иван Борисов Иванов – становище
 7. Проф. д-р Румен Георгиев Бинев – становище

Гл. ас. д-р Антон Лазаринов Антонов

Гл. ас. д-р Иван Рисенов Фасулков

 


23.08.2019 г.

Доцент по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов” (двама), в Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 „Животновъдство“, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора обявен в Държавен вестник, бр. 22/15.03.2019 г., със срок 3 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков, катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Таня Атанасова Хубенова
 2. Рецензия на проф. дсн Радослав Иванов Славов
 3. Становище на проф. дсн Димитър Христов Павлов
 4. Становище на проф. д-р Васко Тодоров Герзилов
 5. Становище на проф. дсн Димо Стефанов Пенков
 6. Становище на проф. д-р Дойчо Петров Димов
 7. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 


23.08.2019 г.

Доцент по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов” (двама), в Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 „Животновъдство“, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора обявен в Държавен вестник, бр. 22/15.03.2019 г., със срок 3 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова – Тончева, катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Таня Атанасова Хубенова
 2. Рецензия на проф. дсн Радослав Иванов Славов
 3. Становище на проф. дсн Димитър Христов Павлов
 4. Становище на проф. д-р Васко Тодоров Герзилов
 5. Становище на проф. дсн Димо Стефанов Пенков
 6. Становище на проф. д-р Дойчо Петров Димов
 7. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

Списък на публикации

Списък на цитирания 

Резюмета на научни трудове

 

 


21.06.2019 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания), в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г..

КАНДИДАТ:   ас. д-р Дияна Паскалева Георгиева, катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Венетка Иванова Кацарска
 2. Рецензия на доц. д-р Милен Замфиров Замфиров, д.н.
 3. Становище на проф. д-р Ирина Колева Колева, к.н.
 4. Становище на проф. д-р Мария Стоянова Алексиева
 5. Становище на. доц. д-р Николай Сашков Цанков
 6. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 7. Становище на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева – Пинеда 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.07.2019 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

21.06.2019 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии, в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г..

КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Габриела Георгиева Кирякова, катедра „Езиково обучение и информационни технологии“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Наталия Христова Павлова, дн
 2. Рецензия на доц. д-р Валентина Николаева Войноховска
 3. Становище на проф. д-р Петър Динев Петров, д.н.
 4. Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
 5. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 6. Становище на доц. д-р Румяна Илчева Неминска
 7. Становище на доц. д-р Светлозар Стефанов Цанков

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.07.2019 г. от 14.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


13.06.2019

Доцент по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ – Стара Загора

Кандидат: гл. ас. Галина Димитрова Николова, дх – катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ-Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. дхн Мона Динкова Станчева-Стоянова

Рецензия на Проф. Весела Денева Кънчева, дх

Становище на Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

Становище на Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб

Становище на Проф. дхн Любомир Евстатиев Македонски

Становище на Проф. дн Красимир Иванов Иванов

Становище на Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, дм

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.07.2019 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


20.05.2019

ДОЦЕНТ  по научна специалност „Методика на обучението по математика (начален етап на основната образователна степен)“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  за нуждите на ПФ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 102/11.12.2018 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Мария Петрова Темникова, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Наталия Христова Павлова, дн
 2. Рецензия на доц. д-р Румяна Илчева Неминска
 3. Становище на проф. дпн Георги Петков Иванов
 4. Становище на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
 5. Становище на проф. Елеонора Михайлова Милева
 6. Становище на доц. д-р Илиана Огнянова Петкова
 7. Становище на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.06.2019 г. от 14.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Comments are closed