Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – 2018 г.

20.09.2018

ПРОФЕСОР  по научна специалност Биофизика, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

КАНДИДАТ: Доц. Мирослав Иванов Карабалиев, дб – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Акад. Александър Георгиев Петров, дф, дфн
 2. Рецензия на Проф. Атанас Димитров Кръстев, дбн
 3. Рецензия на Проф. Маргарита Александрова, дбн
 4. Становище на Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм
 5. Становище на Доц. Стефка Любова Атанасова, дф
 6. Становище на Проф. Галя Марчева Станева, дбф
 7. Становище на Доц. Вера Ангелова Хаджимитова, дбф

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.10.2018 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


01.08.2018 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика за нуждите на  ДИПКУ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Лина Кирилова Йорданова, ръководител на катедра "Информатика и математика", Стопански факултет, член на катедра „Езиково обучение и информационни технологии”, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
 2. Рецензия на проф. д-р Тони Кондева Чехларова
 3. Рецензия на проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова
 4. Становище на проф. дпн Георги Петков Иванов
 5. Становище на проф. дмн Веселин Тотев Видев
 6. Становище на проф. д-р Коста Андреев Гъров
 7. Становище на проф. д-р Марина Колева Николова

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.09.2018 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


06.06.2018 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност Биофизика, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 7/19.01.2018 г.

КАНДИДАТ: Доц. Радостина Николова Георгиева, дб – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Акад. Борис Гоцев Тенчов, дф, дфн
 2. Рецензия на Акад. Александър Георгиев Петров, дф, дфн
 3. Рецензия на Проф. Атанас Димитров Кръстев, дб, дмн
 4. Становище на Проф. Иван Танев Иванов, дб, дн (биофизика)
 5. Становище на Чл.кор. Стоил Пешев Стоилов, дх, дхн
 6. Становище на Проф. Стефан Рачев Рибаров, дб, дбн
 7. Становище на Доц. Стефка Любева Атанасова, дб

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.06.2018 г. от 12.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


06.06.2018 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност Физика (Медицинска физика, медицинска техника и апаратура), професионално направление 4.1. Физически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 7/19.01.2018 г.

КАНДИДАТ: Доц. Атанас Тодоров Атанасов, дф – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Чл.кор. Стоил Пешев Стоилов, дх, дхн
 2. Рецензия на Проф. Стефан Рачев Рибаров, дб, дбн
 3. Рецензия на Проф. Иван Танев Иванов, дб, дн (биофизика)
 4. Становище на Проф. Атанас Димитров Кръстев, дб, дмн
 5. Становище на Акад. Борис Гоцев Тенчов, дф, дфн
 6. Становище на Акад. Александър Георгиев Петров, дф, дфн
 7. Становище на Доц. Стефка Любева Атанасова, дб

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.06.2018 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


23.05.2018 г.

Професор по научна специалност Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“ на Медицински  факултет, ТрУ- Стара Загора, обявен в ДВ, бр7/19.01.2018 г.

Кандидат:  Доц. Живко Желязков  Желев, дхн – катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ-Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Веселина Георгиева Гаджева, дхн
 2. Рецензия на акад. Иван Георгиев Иванов, дх
 3. Рецензия на чл.-кор. Илия Благоев Рашков, дхн
 4. Становище на чл.-кор. Андон Радев Косев, дбн
 5. Становище на проф. Невенка Емануилова Манолова, дхн
 6. Становище на проф. Мона Динкова Станчева, дхн
 7. Становище на доц. Тамара Иванова Пайпанова, дх

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на  08.06.2018 г. от 12.00 часа  в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет- Стара Загора.


09.02.2018 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност Обща хирургия /Урология/, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към клиника по Урология, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, Стара Загора и 0.5 щат към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 94/24.11.2017 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Димитър Григоров Шишков, дм – катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Димитър Динков Младенов, дмн
 3. Рецензия на Проф. д-р Петър Колев Панчев, дмн
 4. Становище на Проф. д-р Митко Цветков Цветков, дмн
 5. Становище на Проф. д-р Ненчо Петров Смилов, дм
 6. Становище на Доц. д-р Марин Иванов Георгиев, дм
 7. Становище на Доц. д-р Красимир Янев, дм

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.03.2018 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Comments are closed