Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – 2019

15.11.2019

Професор по научна специалност „Имунопатология и алергология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“, МФ, ТрУ – Стара Загора.

Кандидат: доц. д-р Ирена Манолова Манолова, дм – катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“, МФ, ТрУ-Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Мария Християнова Стоименова, дмн
 3. Рецензия на Проф. д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Емил Славов Славов, дм
 5. Становище на Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, дмн
 6. Становище на Доц. Андрей Иванов Чорбанов
 7. Становище на Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, дм

Резюмета на трудовeте

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 03.12.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


1.10.2019

Професор по „Ветеринарна микробиология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 33 от 19 април 2019 г.

Кандидат:

доц. дн Валентина Стаматова Урумова от катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести ” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 21.10.2019 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски – рецензия
 2. Проф. дн Теодора Петрова Попова – рецензия
 3. Проф. дм Емма Едмонд Кьолеян-Христова –  рецензия
 4. Проф. двмн Иван Тодоров Въшин – становище
 5. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова – становище
 6. Проф. дн Анелия Миланова Кондева – становище
 7. Проф. двмн Йордан Николов Георгиев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


13.06.2019

Професор по „Функционална патология и имунология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 7 от 22 януари 2019 г.

Кандидат:доц. дн Мария Йорданова Андонова от катедра „Обща и клинична патология” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 28.06.2019 год. от 11.00 часа в заседателната зала на катедра „Обща и клинична патология” на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 Рецензии и становища:

 1. проф. дн Иванка Тодорова Йотова-Стоянчева – рецензия
 2. проф. двмн Йордан Николов Георгиев –  рецензия
 3. проф. дн Иван Динев Иванов – рецензия
 4. проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева-Паунова – становище
 5. проф. д-р Анелия Александрова Димитрова – становище
 6. проф. двмн Стойчо Димитров Стоев – становище
 7. проф. двмн Иван Пенчев Георгиев – становище

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 


20.05.2019

ПРОФЕСОР  по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  за нуждите на ПФ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 102/11.12.2018 г.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Мария Славова Тенева, катедра „Педагогически и социални науки“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Георги Петков Иванов
 2. Рецензия на проф. дпн Сийка Георгиева Чавдарова-Костова
 3. Рецензия на проф. дпн Вася Крумова Делибалтова
 4. Становище на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
 5. Становище на проф. д-р Бончо Вълков Господинов
 6. Становище на проф. дпн Яна Динкова Мерджанова
 7. Становище на доц. д-р Илиана Огнянова Петкова

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.06.2019 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Comments are closed