Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – архив 2020-2021 г.

 

Професор по „Патология на животните“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 64/03.08.2021. 

Кандидат:

доц. дн Радостин Стефанов Симеонов от катедра „Обща и клинична патология” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Проф. двмн  Стойчо Димитров Стоев –  рецензия

Проф. дн Иван Динев Иванов – рецензия

Проф. д-р Васил Костадинов Манов – рецензия

Проф. двмн Илия Цачев Цачев – становище

Проф. двмн Богдан Янев Аминков – становище

Проф. д-р Румен Георгиев Бинев – становище

Проф. д-р Гено Атанасов Ангелов – становище

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 21.12.2021 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 


19.11.2021

Професор по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията /кинзитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия/, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр.64/03.08.2021 година.

Кандидат – доц. Руска Василева Паскалева, дм – катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм
 2. Рецензия на Проф. Евгения Борисова Димитрова, дп
 3. Рецензия на Проф. Николай Емилов Попов, дп
 4. Становище на Проф. Незабравка Николаева Генчева
 5. Становище на Доц. Данелина Емилова Вачева-Божинова, дм
 6. Становище на Доц. Любомира Найденова Саздова, дп
 7. Становище на Доц. Симеон Александров Рибагин

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.12.2021 година от 13.30 часа.

 

 

Професор“ по „ Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa обявен в Държавен вестник, бр. 47/04.06.2021 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Ивайло Николаев Сираков, катедра „Биология и аквакултура”

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
 2. Рецензия на проф. дсн Радослав Иванов Славов
 3. Рецензия на доц. д-р Людмила Николаевна Николова
 4. Становище на проф. д-р Иван Стоянов Върляков
 5. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов
 6. Становище на проф. д-р Йовка Митева Попова
 7. Становище на проф. д-р Теодора Людмилова Попова

 списък на публикациите;

 списък на цитиранията;

 резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 02 декември 2021 г. от 13:00 ч. в зала 466 и/или онлайн.


29.09.2021 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  за нуждите на ПФ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 43/21.05.2021 г.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Мария Славова Тенева, катедра „Педагогически и социални науки“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска
 2. Рецензия на проф. д-р Марина Колева Николова
 3. Рецензия на проф. д-р Жулиета Иванова Савова
 4. Становище на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева, д.н.
 5. Становище на проф. д-р Цонка Илиева Каснакова-Иванова
 6. Становище на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
 7. Становище на доц. д-р Стефка Иванова Динчийска

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 03.11.2021 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


Дата на обява: 15.09.2021 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  за нуждите на ПФ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 43/21.05.2021 г.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н., катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Лучиян Ангелов Милков, д.н.
 2. Рецензия на проф. д-р Петър Диков Петров
 3. Рецензия на проф. д-р Димитър Виолетов Гюров
 4. Становище на проф. д-р Марина Колева Николова
 5. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 6. Становище на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н.
 7. Становище на проф. д-р Цонка Илиева Каснакова-Иванова

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.10.2021 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

Дата на обява: 23.08.2021 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност  Анатомия, хистология и ембриология, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1 Медицина, за нуждите на специалностите към Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 30 / 13.04.2021г.

КАНДИДАТ: доц.д-р Таня Тодорова Китова, дмн

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на акад. Владимир Атанасов Овчаров  bg
 2. Рецензия на акад. Владимир Атанасов Овчаров    engl
 3. Рецензия на проф.д-р Николай Еленков Лазаров,дмн bg
 4. Рецензия на проф.д-р Николай Еленков Лазаров,дмн engl
 5. Рецензия на проф.д-р Славчо Томов Томов,дмн bg
 6. Рецензия на проф.д-р Славчо Томов Томов,дмн engl
 7. Становище на проф.д-р Димитър Петков Сиврев, дм bg
 8. Становище на проф.д-р Димитър Петков Сиврев, дм engl
 9. Становище на проф.д-р Иван Илков Масларски,дм  bg
 10. Становище на проф.д-р Иван Илков Масларски,дм  engl
 11. Становище на проф.д-р Димитър Стефанов Кадийски,дмн bg
 12. Становище на проф.д-р Димитър Стефанов Кадийски,дмн engl
 13. Становище на доц.д-р Николай Димитров Димитров, дм  bg
 14. Становище на доц.д-р Николай Димитров Димитров ,дм  engl

 

Списък на публикации:  доц.д-р Таня Тодорова Китова, дмн

Списък на цитирания: доц.д-р Таня Тодорова Китова, дмн

Резюмета на научни трудове: доц.д-р Таня Тодорова Китова, дмн

Заключителното заседание ще се проведе на 10.09.2021г. от 13:00 часа в кабинета на директора на Медицински колеж Стара Загора.

 

Дата на обява: 10.08.2021

Професор по „Екология и опазване на екосистемите”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa обявен в Държавен вестник, бр. 30/13.04.2021 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Катя Нанева Величкова, катедра „Биология и аквакултура”

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Васил Костадинов Атанасов, дсн, (БГ/EN)
 2. Рецензия на проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова, (БГ/EN)
 3. Рецензия на проф. д-р Димчо Захариев Иванов, (БГ/EN)
 4. Становище на проф. Татяна Иванова Влайкова, дб, (БГ/EN)
 5. Становище на доц. д-р Ангел Иванов Павлов, (БГ/EN)
 6. Становище на проф. д-р Румен Димитров Младенов, (БГ/EN)
 7. Становище на доц. д-р Иванка Иванова Тенева – Джамбазова, (БГ/EN)

– списък на публикациите;

– списък на цитиранията;

– резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 9 септември 2021 г. от 13 ч. в зала 466 и/или онлайн.

 


Дата на обява: 10.08.2021

Професор по „Специални отрасли (Промишлен дивеч)”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни ”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 22/16.03.2021  г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Евгений Георгиев Райчев, катедра „Животновъдство – непреживни и други животни”

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн Лилян Крумов Сотиров, (БГ/EN)
 2. Рецензия на доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев, (БГ/EN)
 3. Рецензия на проф. д-р Валентин Яков Кацаров, (БГ/EN)
 4. Становище на проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева, (БГ/EN)
 5. Становище на проф. д-р Иван Стоянов Върляков, (БГ/EN)
 6. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов, (БГ/EN)
 7. Становище на проф. д-р Йовка Митева Попова, (БГ/EN)

– списък на публикациите;

– списък на цитиранията;

– резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 10 септември 2021 г. от 11.00 ч. в зала 540 и/или онлайн.


Дата на обява: 09.06.2021

Професор по „Морфология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 15/19.02.2021. 

Кандидат: доц. д-р Георги Пенчев Георгиев от катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове 

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 25.06.2021 год. от 11.00 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 


Дата на обявата: 29.03.2020

„Професор“ по „Физика”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1. Физически науки, към катедра „Биохимия, Микробиология и Физика”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 94/03.11.2020 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Стефка Любова Атанасова, катедра „Биохимия, Микробиология и Физика”

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 8 април 2021г. от 13 ч. зала 366.

 

Дата на обявата: 18.11.2020

Професор по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 52/09.06.2020. 

Кандидат:доц. д-р Станимир Ангелов Йотов от катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 03.12.2020 год. от 12.00 часа в зала 11 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 


Дата на обявата: 06.11.2020

Професор по „Ветеринарно-санитарна експертиза“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 52/09.06.2020г. 

Кандидат: Доц. д-р Тодор Тодоров Стоянчев от катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт ” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 23.11.2020 год. от 10.30 часа в зала 11 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

 


Дата на обявата: 9.10.2020

Професор“ по „Екология”, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Хранителни технологии”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр.42/ 12.05.2020 г.

Кандидат доц. д-р Снежана Бойчева Динева, катедра „„Хранителни технологии”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 29.10.2020 г. от 11.00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


Дата на обявата: 08.01.2020 г.

Професор по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 54/09.07.2019г. 

Кандидат:доц. д-р Красимира Иванова Узунова от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 31.01.2020 год. от 12.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 Рецензии и становища:

 

 Резюмета на трудовeте 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Comments are closed