Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“

17.05.2022 г.

 

„Професор“ по „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.1 Растениевъдство, към катедра „Растениевъдство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa,  обявен в Държавен вестник, бр. 6/21.01.2022 г., със срок 2 месеца.

 

Кандидат: доц. д-р Антония Колева Стоянова, катедра „Растениевъдство”

 

Рецензии и становища:

 

 1. Рецензия на проф. д-р Недко Кирилов Недков
 2. Рецензия на доц. д-р Живко Василев Живков
 3. Рецензия на доц. д-р Румяна Крумова Кирева
 4. Становище на доц. д-р Николай Янчев Вълчев
 5. Становище на проф. д-р Христофор Кирчев Кирчев
 6. Становище на проф. д-р Светла Стоянова Костадинова
 7. Становище на проф. д-р Иван Дянков Пачев

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06 юни 2022 г. от 11:00 ч. в зала 540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

 


04.05.2022 г.

„Професор“ по „Екология и опазване на екосистемите”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 6/21.01.2022 г., със срок 2 месеца.

 

Кандидат: доц. д-р Диян Михайлов Георгиев, катедра „Биология и аквакултура”

 

Рецензии и становища:

 

 1. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
 2. Рецензия на проф. д-р Диана Атанасова Кирин
 3. Рецензия на доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов
 4. Становище на проф. д-р Татяна Иванова Влайкова
 5. Становище на доц. д-р Ангел Иванов Павлов
 6. Становище на проф. д-р Димчо Захариев Иванов
 7. Становище на проф. д-р Николай Добринов Начев

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30 май 2022 г. от 13:00 ч. в зала 466 на Аграрен факултет, Тракийски университет.


15.03.2022 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност Теория и управление на образованието, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието  за нуждите на ПФ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г.

КАНДИДАТ д-р Румяна Тодорова Гьорева, главен инспектор в Национален инспекторат по образованието, гр. София

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Лучиян Ангелов Милков, д. н.
 2. Рецензия на проф. д-р Светлозар Петков Вацов
 3. Рецензия на проф. д-р Галин Борисов Цоков
 4. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 5. Становище на проф. д-р Янка Русева Тоцева
 6. Становище на проф. д-р Марина Колева Николова
 7. Становище на доц. д-р Николай Сашков Цанков, д. н.

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.04.2022 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


21.02.2022 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  за нуждите на ПФ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г.

 

КАНДИДАТ:   доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда, катедра „Педагогически и социални науки“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Петър Диков Петров
 2. Рецензия на проф. д-р Ирина Колева Колева
 3. Рецензия на проф. д-р Мария Стоянова Алексиева
 4. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 5. Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
 6. Становище на доц. д-р Стефка Иванова Динчийска 
 7. Становище на проф. д-р Юлия Георгиева Дончева, д.н.

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23.03.2022 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


 

13.01.2022

Професор по Белодробни болести в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, ПН 7.1. Медицина на щат 0.5 към МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г

Кандидат – доц. д-р Димо Митев Димов, дм – катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм
 3. Рецензия на Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм
 4. Становище на Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм
 5. Становище на Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм
 6. Становище на Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм
 7. Становище на Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 31.01.2022 година от 12.00 часа в Академичната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

 

 


Архив 2020-2021 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed