Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“

 

25.11.22

Професор по „Патология на животните“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Вътрешни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 56/19.07.2022. 

Кандидат: доц. д-р Диан Тодоров Канъков от катедра „Вътрешни болести” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 

 Рецензии и становища:

проф. д-р Гено Атанасов Ангелов –  рецензия

проф. д-р Васил Костадинов Манов – рецензия

проф. дн Радостин Стефанов Симеонов – рецензия

проф. двмн Михаил Димитров Паскалев – становище

проф. д-р Наско Йовчев Василев – становище

проф. дн Теодора Георгиева Мирчева – становище

доц. д-р Калин Йорданов Христов – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 15.12.2022 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 


21.11.22

Професор“ по „Електротехника“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Електротехника, електроника и автоматика, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр.56/ 19.07.2022 г.

Кандидат – доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова – Гочева, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева
 2. Рецензия на проф. д-р инж. Никола Петров Михайлов
 3. Рецензия на проф. д-р инж. Иван Йорданов Палов
 4. Становище на проф. д-р инж. Красимира Господинова
 5. Становище на доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова
 6. Становище на проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов
 7. Становище на проф. д-р инж. Владимир Димитров Лазаров

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.12.2022 г. от 13:00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 


16.11.22

„Професор“ по „Механизация и електрификация на животновъдството“, Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.13 Общо инженерство, към катедра „Аграрно инженерство“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 56/19.07.2022 г., със срок 2 месеца.

 

Кандидат: доц. д-р инж. Ваня Петрова Димова, катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

 

Рецензии и становища:

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 02 декември 2022 г. от 11:00 ч. в зала 19  на Аграрен факултет, Тракийски университет.

 


Професор“ по „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки”, професионално направление 5.1 Машинно инженерство област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Машинно инженерство”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр.41/ 03.06.2022 г.

Кандидат – доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева, катедра „Машинно инженерство”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

 

Рецензии и становища:

 1. проф. д-р инж. Тотьо Иванов Тотев – становище
 2. доц. д-р инж. Диана Балабанова – становище
 3. проф. дн. инж. Радостина Ангелова Ангелова – становище
 4. проф. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова –  рецензия
 5. проф. д.т.н. инж. Георги Асенов Тасев – рецензия
 6. проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов – становище
 7. доц. д-р инж.  Магдалена Цветанова Павлова – рецензия

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.11.2022 г. от 13:00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 


09.11.2022 г.

Професор“ по „Механизация и електрификация на растениевъдството”, професионално направление 5.1 Машинно инженерство област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Машинно инженерство”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр.41/ 03.06.2022 г.

Кандидат – доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов, катедра „Машинно инженерство ”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

 

Рецензии и становища:

 1. доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров – становище
 2. проф. д.т.н. инж. Георги Асенов Тасев – рецензия
 3. проф. д-р инж. Михо Янков Михов –  становище
 4. проф. д-р инж. Георги Димитров Костадинов – становище
 5. академик д.т.н. Христо Иванов Белоев – рецензия
 6. проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов – становище
 7. доц. д.н.  Митко Иванов Николов – рецензия

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.11.2022 г. от 11:00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 


28.10.2022 г.

„Професор“ по „Технология на храните”, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Хранителни технологии”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр.41/ 03.06.2022 г.

Кандидат доц. д-р инж. Красимира Желязкова Добрева, катедра „Хранителни технологии”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

 

Рецензии и становища:

 1. проф. дн инж. Станка Тодорова Дамянова – рецензия
 2. проф. д-р инж. Димитър Георгиев Хаджикинов – рецензия
 3. проф. д-р Магдален Димитров Златанов – становище
 4. проф. д-р Гинка Атанасова Антова –  становище
 5. доц. дн инж. Венелина Тодорова Попова – становище
 6. проф. дн инж. Галин Йорданов Иванов – становище
 7. проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова – рецензия

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.11.2022 г. от 11:00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

 


Професор по „Ветеринарна хирургия“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 37/17.05.2022. 

Кандидат:

доц. д-р Галина Петкова Симеонова от катедра „Ветеринарна хирургия” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

проф. двмн Богдан Янев Аминков –  рецензия

проф. двмн Михаил Димитров Паскалев – рецензия

проф. двмн Иван Борисов Иванов – рецензия

проф. двмн Йордан Николов Георгиев – становище

проф. двмн Митьо Андрев Димитров – становище

проф. д-р Наско Йовчев Василев – становище

проф. дн Димитрина Иванова Гундашева – становище

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 28.10.2022 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 


Професор по „Морфология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 37/17.05.2021. 

Кандидат:

доц. д-р Росен Стефанов Димитров от катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 

 Рецензии и становища:

проф. дмн Николай Еленков Лазаров –  рецензия

проф. д-р Георги Пенчев Георгиев – рецензия

проф. д-р Димитър Савов Димитров – рецензия

проф. дн Иван Динев Иванов – становище

проф. двмн Иван Борисов Иванов – становище

доц.  д-р Атанас Кръстев Бочуков – становище

доц. д-р Георги Иванов Георгиев – становище

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 28.10.2022 год. от 12.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 


4.10.2022 г.

Професор“ по „Хигиена”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 41/03.06.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова, дм – катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Таня Христова Търновска, дм, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, дм
 3. Рецензия на Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм
 5. Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
 6. Становище на Проф. д-р Таня Пенева Кунева, дм
 7. Становище на Доц. д-р Дарина Найденова Христова, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.10.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

26.09.22 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност „Методика на обучението по физическо възпитание“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 30/15.04.2022 г.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Веселина Георгиева Иванова, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н. БГ / EN
 2. Рецензия на проф. д-р  Анжелина Георгиева Янева, д.н., БГ / EN
 3. Рецензия на проф. д-р Боряна Георгиева Туманова БГ / EN
 4. Становище на проф. д-р Георги Владимиров Игнатов БГ / EN
 5. Становище на проф. дпн Георги Петков Иванов БГ / EN
 6. Становище на проф. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда БГ / EN
 7. Становище на проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова БГ / EN

 

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.10.2022 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

 


08.09.22 г.

„Професор“ по „Морфология“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра “Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 37/17.05.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. дн Мирослав Георгиев Стефанов, катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дн Николай Еленков Лазаров
 2. Рецензия на проф. д-р Димитър Савов Димитров
 3. Рецензия на проф. д-р Машенка Борисова Димитрова
 4. Становище на проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева
 5. Становище на доц. д-р Тончо Господинов Динев
 6. Становище на доц. д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова
 7. Становище на проф. д-р Мери Любенова Ганчева

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26 септември 2022 г. от 11:00 ч. в зала 540 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.

 


05.09.2022 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Методика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 24/25.03.2022 г.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Ани Димова Златева, катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство и чужди езици“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Даниела Тодорова Маркова БГ / EN
 2. Рецензия на проф. д-р Бисера Василева Вълева-Георгиева БГ / EN
 3. Рецензия на проф. д-р Мариана Минчева Гърмидолова, д.н БГ / EN
 4. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN
 5. Становище на доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова БГ / EN
 6. Становище на проф. д-р Благомир Кирилов Папазов БГ / EN
 7. Становище на проф. д-р Димитър Илиев Балкански БГ / EN

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.10.2022 г. от 11.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


05.09.22 г.

„Професор“ по Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ на цял щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 30/15.04.2022 г.

Кандидат: доц.  Албена Николаева Андонова, дм – катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Силвия Младенова Младенова, дм
 2. Рецензия на Проф. Галина Стамова Чанева, дм 
 3. Рецензия на Доц. Росица Николова Дойновска
 4. Становище на Проф. д-р Коста Славов Костов, дм 
 5. Становище на Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева, дм
 6. Становище на Доц. Галина Янкова Терзиева, дп
 7. Становище на Доц. Кремена Кънчева Митева, дп 

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.09.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 


05.09.22 г.

Професор по „Генетика“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 30/15.04.2022. 

 

Кандидат: доц. д-р Добри Желев Ярков от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 

 Рецензии и становища:

 1. Акад. проф. дсн Атанас Иванов Атанасов –  рецензия
 2. Проф. дн Иванка Тодорова Йотова-Стоянчева – рецензия
 3. Проф. д-р Иван Георгиев Божков – рецензия
 4. Чл. кор. проф. дн Любка Атанасова Дуковска – становище
 5. Проф. дсн Иван Костадинов Станков – становище
 6. Проф. двмн Илия Цачев Цачев  – становище
 7. Проф. д-р Красимира Иванова Узунова – становище

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 23.09.2022 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 


23.08.2022 г.

„Професор“ по „Овцевъдство и козевъдство”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 30/15.04.2022 г., със срок 2 месеца.

 

Кандидат: доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов, катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
 2. Рецензия на проф. д-р Петя Колева Славова
 3. Рецензия на доц. д-р Пенко Найденов Зунев
 4. Становище на проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева
 5. Становище на проф. дн Димитър Фердинандов Греков
 6. Становище на проф. д-р Стайка Станева Лалева
 7. Становище на проф. д-р Дойчо Петров Димов

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08 септември 2022 г. от 13:00 ч. в зала 540 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.

 

19.08.2022 г.

„Професор“ по „ Ботаника”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 30/15.04.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. дн Нели Христова Грозева, катедра „Биологически науки”

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Румен Димитров Младенов
 2. Рецензия на проф. д-р Ива Иванова Апостолова
 3. Рецензия на проф. д-р Димчо Захариев Иванов
 4. Становище на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
 5. Становище на проф. д-р Татяна Иванова Влайкова
 6. Становище на проф. д-р Иванка Жечева Димитрова–Дюлгерова
 7. Становище на доц. д-р Пламен Стефанов Стоянов

– списък на публикациите;

– списък на цитиранията;

– резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19 септември 2022 г. от 13:00 ч. в зала 466 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.


17.08.2022 г.

Професор по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, област на висше образование 4.0 Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, обявен в ДВ, бр. 30/15.04.2022г., за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa. 

Кандидат:

доц. д-р Звезделина Любенова Янева от катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 

 Рецензии и становища:

проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева –  рецензия

проф. дхн Светлана Димитрова Симова – рецензия

проф. д-р Любомир Евстатиев Македонски – рецензия

проф. д-р Ирина Богданова Караджова – становище

проф. д-р Ангелина Милчева Стоянова – становище

проф. д-р Ирен Хернани Жибранска-Цветкова – становище

доц. д-р Калина Иванова Алипиева – становище

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

 

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 05.09.2022 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.


17.05.2022 г.

 

„Професор“ по „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.1 Растениевъдство, към катедра „Растениевъдство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa,  обявен в Държавен вестник, бр. 6/21.01.2022 г., със срок 2 месеца.

 

Кандидат: доц. д-р Антония Колева Стоянова, катедра „Растениевъдство”

 

Рецензии и становища:

 

 1. Рецензия на проф. д-р Недко Кирилов Недков
 2. Рецензия на доц. д-р Живко Василев Живков
 3. Рецензия на доц. д-р Румяна Крумова Кирева
 4. Становище на доц. д-р Николай Янчев Вълчев
 5. Становище на проф. д-р Христофор Кирчев Кирчев
 6. Становище на проф. д-р Светла Стоянова Костадинова
 7. Становище на проф. д-р Иван Дянков Пачев

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06 юни 2022 г. от 11:00 ч. в зала 540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

 


04.05.2022 г.

„Професор“ по „Екология и опазване на екосистемите”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 6/21.01.2022 г., със срок 2 месеца.

 

Кандидат: доц. д-р Диян Михайлов Георгиев, катедра „Биология и аквакултура”

 

Рецензии и становища:

 

 1. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
 2. Рецензия на проф. д-р Диана Атанасова Кирин
 3. Рецензия на доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов
 4. Становище на проф. д-р Татяна Иванова Влайкова
 5. Становище на доц. д-р Ангел Иванов Павлов
 6. Становище на проф. д-р Димчо Захариев Иванов
 7. Становище на проф. д-р Николай Добринов Начев

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30 май 2022 г. от 13:00 ч. в зала 466 на Аграрен факултет, Тракийски университет.


15.03.2022 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност Теория и управление на образованието, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието  за нуждите на ПФ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г.

КАНДИДАТ д-р Румяна Тодорова Гьорева, главен инспектор в Национален инспекторат по образованието, гр. София

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Лучиян Ангелов Милков, д. н.
 2. Рецензия на проф. д-р Светлозар Петков Вацов
 3. Рецензия на проф. д-р Галин Борисов Цоков
 4. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 5. Становище на проф. д-р Янка Русева Тоцева
 6. Становище на проф. д-р Марина Колева Николова
 7. Становище на доц. д-р Николай Сашков Цанков, д. н.

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.04.2022 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


21.02.2022 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  за нуждите на ПФ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г.

 

КАНДИДАТ:   доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда, катедра „Педагогически и социални науки“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Петър Диков Петров
 2. Рецензия на проф. д-р Ирина Колева Колева
 3. Рецензия на проф. д-р Мария Стоянова Алексиева
 4. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 5. Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
 6. Становище на доц. д-р Стефка Иванова Динчийска 
 7. Становище на проф. д-р Юлия Георгиева Дончева, д.н.

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23.03.2022 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


 

13.01.2022

Професор по Белодробни болести в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, ПН 7.1. Медицина на щат 0.5 към МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г

Кандидат – доц. д-р Димо Митев Димов, дм – катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм
 3. Рецензия на Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм
 4. Становище на Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм
 5. Становище на Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм
 6. Становище на Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм
 7. Становище на Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 31.01.2022 година от 12.00 часа в Академичната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

 

 


Архив 2020-2021 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed