Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ – архив 2015 г.

14.12.2015 г.

Доцент  по Автоматизация на области от нематериалната сфера, професионално направление  5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, обявен в ДВ, бр. 59/04.08.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Ваня Димитрова Стойкова – катедра „Електротехника, електроника и автоматика“, Факултет „Техника и технологии“- Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов 
 2. Рецензия на проф. д-р инж.  Ангел Сотиров Смрикаров        
 3. Становище на проф. д-р Румяна Веселинова Пейчева-Форсайт 
 4. Становище на доц. д-р инж.  Венелин Борисов Бочев 
 5. Становище на доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков 
 6. Становище на доц. д-р инж. Анелия Стоянова Иванова 
 7. Становище на доц. д-р инж. Галина Иванова Иванова 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.01.2016 г. от  12.00 ч. в Заседателната зала на  Факултет „Техника и технологии“- Ямбол. 

 

24.11.2015 г.

Доцент по Анестезиология и реаниматология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Детска хирургия, анестезиология и спешна медицина”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 59/04.08.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Георги Михайлов Арабаджиев – катедра „Детска хирургия, анестезиология и спешна медицина”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Генерал-майор, член кореспондент, проф. д-р Николай Петров, дмн 
 2. Рецензия на Проф. д-р Атанас Темелков, дм 
 3. Становище на Проф. д-р Вилиян Платиканов, дм 
 4. Становище на Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн 
 5. Становище на Проф. д-р Иван Манчев, дмн 
 6. Становище на Доц. д-р Мария Атанасова, дм 
 7. Становище на Доц. д-р Евелина Одисеева, дм  

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.12.2015 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

11.11.2015 г.

Доцент по  „Машини и съоръжения за леката промишленост“,  област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление  5.1. Машинно инженерство, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет, обявен в  ДВ, бр. 59/04.08.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Диана Райчева Балабанова, катедра „Машинно инженерство“, Факултет „Техника и технологии“- Ямбол, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров – рецензия

 2. Доц.  д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – рецензия

 3. Проф.  д-р Пенка Ангелинова Димитрова – становище

 4. Проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов  – становище

 5. Доц.  д-р инж. Снежина Ангелова Андонова – становище

 6. Доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева – становище

 7. Доц. д-р Илия Гинков Илиев – становище

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

09.11.2015 г.

Доцент по „Вътрешни незаразни болести”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 49 от 30 юни 2015 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Антон Георгиев Русенов, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa,

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 19.11.2015 год. (четвъртък) от 1100 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р  Гено Атанасов Ангелов –  рецензия

 2. Доц. д-р Диян Тодоров Канъков– рецензия

 3. Проф. д-р Марин Цвятков Александров – становище

 4. Проф. дн Иван Динев Иванов– становище

 5. Проф. дн Теодора Мирчева Георгиева– становище

 6. Доц. д-р Мария Йорданова Андонова – становище

 7. Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров– становище

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

18.09.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по „Биохимия”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 26 от 07 април 2015 год.

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Димитринка Стойчева Запрянова, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 15.10.2015 год. (четвъртък) от 1100 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Акад. дбн Иван Георгиев Иванов –  рецензия

 2. Проф. двмн Янко Иванов Профиров – рецензия

 3. Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова – становище

 4. Проф. д-р Янислав Илиев Илиев – становище

 5. Проф. двмн Йордан Николов Георгиев – становище

 6. Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – становище

 7. Проф. двмн Любомир Димитров Лашев – становище

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

14.09.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по научна специалност „Специални отрасли (промишлен дивеч)”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Животновъдство- непреживни и други животни”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора, обявен в ДВ – бр. 26/07.04.2015г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Евгений Георгиев Райчев, д-р,катедра „Животновъдство- непреживни и други животни”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Светлин Генов Танчев, дсн

 2. Рецензия на доц. д-р Дилян Георгиев Георгиев, дбн

 3. Становище на проф. д-р Валентин Яков Кацаров

 4. Становище на проф. д-р Петко Иванов Петков

 5. Становище на проф. д-р Иванка Желева Желязкова, дн

 6. Становище на проф. д-р Петър Василев Генов, дбн

 7. Становище на проф. д-р Илиана Георгиева Велчева

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

14.09.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по „Анатомия, хистология, цитология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриологи”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 18 от 10 март 2015 г.

КАНДИДАТИ:

гл. ас. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

гл. ас. д-р Диана Иванова Владова от катедра „Морфология, физиология и храненe на животните”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 09.10.2015 год. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн –  рецензия

 2. Проф. д-р Георги Димитров Георгиев, двм – рецензия

 3. Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн – становище

 4. Проф. Нина Недева Атанасова, дбн– становище

 5. Проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм – становище

 6. Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн – становище

 7. Доц. д-р Димитър Петков Сиврев, дм – становище

 

Ивайло Стефанов Стефанов

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

Диана Иванова Владова

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

14.09.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по „Морфология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра, „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 18 от 10 март 2015 год.

КАНДИДАТ: Димитър Любомиров Костов, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 09.10.2015 год. (петък) от 1100 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Георги Димитров Георгиев –  рецензия

 2. Проф. двмн Ангел Петров Воденичаров – рецензия

 3. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – становище

 4. Доц. д-р Атанас Кръстев Бочуков – становище

 5. Доц. д-р Димитър Савов Димитров – становище

 6. Доц. д-р Георги Пенчев Георгиев – становище

 7. Доц. д-р Димитър Петков Сиврев – становище

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

04.08.2015  г.

„ДОЦЕНТ” по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора, обявен в ДВ – бр. 18/10.03.2015г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Катя Нанева Величкова, д-р, катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

 2. Рецензия на проф. д-р Мария Тодорова Попова

 3. Становище на проф. д-р Гюрга Стефанова Михайлова, дсн

 4. Становище на проф. д-р Даниела Петрова Георгиева-Клисарова

 5. Становище на проф. д-р Георги Стефанов Петков, дсн

 6. Становище на проф. д-р Владислав Харалампиев Попов

 7. Становище на доц. д-р Нели Христова Грозева

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

29.04.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по „Химия (химия и екология)”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина,професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 100 от 05 декември 2014 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Звезделина Любенова Янева, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa,

Рецензии и становища:

 1. Проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева –  рецензия

 2. Доц. д-р инж. Евгени Бориславов Симеонов – рецензия

 3. Проф. дхн Елисавета Христова Иванова – становище

 4. Проф. д-р Ирина Богданова Караджова – становище

 5. Проф. д-р инж. Ирен Хернани Цибранска-Цветкова – становище

 6. Проф. двмн Теодора Мирчева Георгиева – становище

 7. Доц. д-р инж. Радостин Николов Николов – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

27.04.2015 г.

"ДОЦЕНТ"  по научна специалност "Специална педагогика" /Слухово-речева рехабилитация/, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висшето образование 1. Педагогически науки  към катедра „Педагогически и социални дейности" на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 100/05.12.2014 г.

КАНДИДАТ: д-р Фани Иванова Михайлова

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Венетка Иванова Кацарска

 2. Рецензия на проф. д-р Цанка Златева Попзлатева

 3. Становище на проф. дпн Иван Димитров Карагьозов

 4. Становище на проф. д-р Веска Митева Шошева

 5. Становище на доц. д-р Генчо Василев Вълчев

 6. Становище на доц. д-р Неда Златинова Балканска

 7. Становище на доц. д-р Живко Димитров Жеков  

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.05.2015 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

20.04.2015г.

„ДОЦЕНТ” по научна специалност „Технология на млякото и млечните продукти”,област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Животновъдство- преживни животни и млекарство”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Николина Найденова Желева, д-р, катедра „Животновъдство- преживни животни и млекарство ”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Иван Тодоров Въшин, двмн

 2. Рецензия на проф. д-р Кольо Тенев Динков, дтн

 3. Становище на проф. д-р Мария Ангелова Балтаджиева, дтн

 4. Становище на проф. д-р Стефан Ангелов Денев, дсн

 5. Становище на проф. д-р Васил Костадинов Атанасов, дсн

 6. Становище на доц. д-р Радка Вълкова Власева

 7. Становище на доц. д-р Маркарит Мардирос Едгарян                    

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

09.04.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по „Микробиология”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, към катедра „Биохимия, микробиология и физика”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Георги Георгиев Беев, д-р, катедра „Биохимия, микробиология и физика ”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на чл.- кор. двмн Христо Миладинов Найденски

 2. Рецензия на проф. д-р Светлана Иванова Бойчева

 3. Становище на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

 4. Становище на  проф. двмн Иван Тодоров Въшин

 5. Становище на проф. двмн Илия Цачев Цачев

 6. Становище на проф. дбн Мария Богомилова Ангелова

 7. Становище на доц. д-р Светла Трифонова Данова

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Comments are closed