Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ – архив 2016 г.

16.11.2016 г.

Доцент по "Екология и опазване на екосистемите”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, към катедра „Биохимия, микробиология и физика ”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa , обявен във Държавен вестник бр.54/15.07.2016 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Николай Петров Такучев, катедра „Биохимия, микробиология и физика“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Проф. дсн Георги Стефанов Петков – рецензия
 2. Проф. д-р Диана Атанасова Кирин – рецензия
 3. Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова – становище
 4. Проф. дсн Стефан Ангелов Денев – становище
 5. Проф. д-р Диман Йорданов Диманов – становище
 6. Проф. д-р Владислав Харалампиев Попов – становище
 7. Доц. д-р Верка Георгиева Баракова – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


02.11.2016г.

Доцент по „Двигатели с вътрешно горене ”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, катедра „Машинно инженерство”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 44/10.06.2016 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Петър Петров Казаков, катедра „Машинно инженерство”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 02.12.2016 г. от  13.00 ч. в Заседателната зала на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

 1. Проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев –  рецензия
 2. Проф. д-р инж. Кирил Николаев Бързев –  рецензия
 3. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – становище
 4. Проф. д-р инж. Емил Маринов Иванов – становище
 5. Проф. дтн инж. Руси Гецов Русев – становище
 6. Доц. д-р инж. Здравко Динчев Иванов – становище
 7. Доц. д-р инж. Атанас Любенов Илиев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


26.10.2016 г.

Доцент по „Химия (обща и неорганична химия)“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 44 от 10 юни 2016 год

Кандидат: гл. ас. д-р Лилко Каменов Доспатлиев, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия ”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 11.11.2016 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. дхн Недялка Вълканова Георгиева – рецензия
 2. Доц. д-р Калинчо Иванов Иванов – рецензия
 3. Проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева – становище
 4. Проф. дхн Пантелей Петров Денев – становище
 5. Проф. дхн Богдан Михайлов Ангелов – становище
 6. Доц. дхн Марияна Димитрова Аргирова – становище
 7. Доц. д-р Кирил Блажев Гавазов– становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


24.10.2016 г.

Доцент по „Електрически мрежи и системи”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 32/22.04.2016 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Красимира Василева Керемидчиева, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.11.2016 г. от  15.00 ч. в Заседателната зала на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р инж. Неделчо Ангелов Неделчев –  рецензия
 2. Доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев –  рецензия
 3. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – становище
 4. Проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов – становище
 5. Проф. дтн инж. Румен Димитров Каров – становище
 6. Доц. д-р инж. Антон Георгиев Андонов – становище
 7. Доц. д-р инж. Пенчо Венков Георгиев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


16.09.2016 г.

Доцент по „Обща и специална патология на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 32 от 22 април 2016 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Радостин Стефанов Симеонов, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 05.10.2016 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рeцензии и становища:

 1. Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев – рецензия
 2. Проф. д-р Марин Цвятков Александров –  рецензия
 3. Проф. двмн Никола Димов Николов – становище
 4. Проф. д-р Мая Владова Гълъбова – становище
 5. Проф. д-р Димитър Савов Димитров – становище
 6. Доц. д-р Васил Костадинов Mанов – становище
 7. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


12.09.2016 г.

Доцент по „Паразитология и инвазионни болести на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 32 от 22 април 2016 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Звезделина Тодорова Киркова, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 06.10.2016 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска –  рецензия
 2. Проф. двмн Йотко Каменов Иванов –  рецензия
 3. Проф. д-р Валентин Василев Радев – становище
 4. Проф. дн Михни Люцканов Стоянов – становище
 5. Проф. двмн Йордан Николов Георгиев – становище
 6. Проф. двмн Александър Иванов Павлов – становище
 7. Доц. д-р Диана Йовчева Ганева – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


11.08.2016 г.

"ДОЦЕНТ"  по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 22/22.03. 2016 г

КАНДИДАТ: ас. д-р  Румяна Илчева Неминска

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова
 2. Рецензия на проф. д-р Жулиета Иванова Савова
 3. Становище на проф. д-р Христо Димитров Макаков 
 4. Становище на проф. дпн Георги Петков Иванов
 5. Становище на доц. д-р Виолета Илиева Станчева
 6. Становище на доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
 7. Становище на доц. д-р Илиана Огнянова Петкова

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.09.2016 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


7.06.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Обща хирургия /ортопедия и травматология/, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 22/22.03.2016 г.

КАНДИДАТ: Д-р Недко Иванов Димитров, дм – катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р  Владимир Павлов Ставрев, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р  Стефан Иванов Станчев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. д-р  Петър Стефанов Вълканов, дм
 5. Становище на Проф. д-р  Евелин Досев Обретенов, дм
 6. Становище на Доц. д-р  Атанас Атанасов, дм
 7. Становище на Доц. д-р  Неделчо Неделчев Цачев, дм

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 30.06.2016 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


03.06.2016 г. 

ДОЦЕНТ по научна специалност Гастроентерология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 14/19.02.2016 г.

КАНДИДАТ: Д-р Мариана Пенкова Радичева, дм – катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн
 5. Становище на Проф. д-р Димитър Василев Таков, дм
 6. Становище на Доц. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, дм
 7. Становище на Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 20.06.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


03.06.2016 г. 

„ДОЦЕНТ” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (здравеопазване на животните)”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Приложна екология и зоохигиена”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора, обявен в ДВ – бр. 9/02.02.2016 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Тончо Господинов Пенев, д-р, катедра „Приложна екология и зоохигиена”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Георги Стефанов Петков, дсн
 2. Рецензия на проф. д-р Байко Димитров Байков, двмн
 3. Становище на проф. д-р Диман Йорданов Диманов
 4. Становище на проф. д-р Кирил Иванов Василев
 5. Становище на проф. д-р Николай Александров Тодоров
 6. Становище на доц. д-р Георги Бонев Георгиев
 7. Становище на доц. д-р Христо Георгиев Христев

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове 


02.06.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Анатомия, хистология и цитология /Цитология/, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 14/19.02.2016 г.

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, двм – катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“, ВМФ, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. дбн Нина Недева Атанасова
 2. Рецензия на Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн
 3. Становище на Доц. д-р Димитър Петков Сиврев, дм
 4. Становище на Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм
 5. Становище на Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм
 6. Становище на Доц. д-р Васил Дончев Дончев, дм
 7. Становище на Доц. д-р Димо Стоянов Кръстев, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 17.06.2016 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


28.04.2016 г.

ДОЦЕНТ” по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора, обявен в ДВ – бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Ивайло Николаев Сираков, д-р, катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Даниела Петрова Георгиева- Клисарова 
 2. Рецензия на доц. д-р Таня Атанасова Хубенова 
 3. Становище на проф. д-р Васил Костадинов Атанасов, дсн 
 4. Становище на проф. д-р Ангел Николов Зайков 
 5. Становище на доц. д-р Диян Михайлов Георгиев 
 6. Становище на доц. д-р Елица Петрова Петрова- Павлова 
 7. Становище на доц. д-р Райна Ангелова Атанасова 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове


29.02.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Неврология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към  катедра „Неврология, психиатрия и МБС” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Велина Иванова Манчева-Ганева, дм – катедра „Неврология, психиатрия и МБС“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р  Пенко Минков Шотеков, дмн

 2. Рецензия на Проф. Д-р  Иван Николаев Стайков, дм

 3. Становище на Проф. Д-р  Екатерина Василева Хаджипетрова, дм,

 4. Становище на Проф. Д-р  Стефка Тодорова Янчева, дмн

 5. Становище на Проф. Д-р Ара Гарабед Капрелян, дм

 6. Становище на Проф. Д-р Петрана Илиева Чакърова, дм

 7. Становище на Доц. Д-р Таньо Манолов Кавръков, дм

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 07.03.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


25.02.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Хигиена, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова, дм – катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р  Таня Христова Търновска, дм, дмн
 2. Рецензия на Доц. Д-р Недялка Колева Стамова, дм
 3. Становище на Проф. Д-р  Евгения Георгиева Динчева, дм, дмн
 4. Становище на Проф. Д-р Таня Пенева Кунева-Бояджиева, дм
 5. Становище на Проф. Д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
 6. Становище на Доц. Д- р Росица Павлова Делирадева, дм   
 7. Становище на Доц. Д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове


24.02.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015г.

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Боряна Миткова Парашкевова-Симеонова, дм – катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р  Коста Славов Костов, дм
 2. Рецензия на Доц. Д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм
 3. Становище на Проф. Д-р Асен Петков Петков, дмн
 4. Становище на Проф. Д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
 5. Становище на Проф. Д-р Миладин Александров Апостолов, дмн
 6. Становище на Доц. Мирчо Иванов Вуков, дм
 7. Становище на Доц. Д-р Здравка Димитрова Тонева, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 10.03.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


19.02.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 80/16.10.2015 г.

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Галина Стоилова Илиева, дм – катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р  Николай Бояджиев, дм
 2. Рецензия на Проф. Д-р  Тодор Ганчев, дмн
 3. Становище на Проф. Д-р  Бойчо Биволарски, дб
 4. Становище на Проф. Д-р  Александър Стойнев, дмн
 5. Становище на Проф. Д-р  Златислав Стоянов, дмн
 6. Становище на Проф. Д-р  Иван Пенчев, двмн
 7. Становище на Доц. Д-р Боряна Русева, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 18.03.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


19.01.2016 г.

Доцент по Нуклеарна медицина по научна специалност Медицинска радиология и рентгенология /вкл. с използване на радиоактивни изотопи/, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 80/16.10.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Нина Кирилова Георгиева, дм – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р  Ирена Димитрова Костадинова, дмн
 2. Рецензия на Проф. Д-р  Марина Борисова Гарчева-Цачева, дмн
 3. Становище на Проф. Д-р  Анелия Димитрова Клисарова, дмн
 4. Становище на Проф. Д-р  Елена Антова Пиперкова, дмн
 5. Становище на Доц. Д-р  Павел Христов Бочев, дм
 6. Становище на Доц. Д-р  Борислав Георгиев Чаушев, дм
 7. Становище на Доц. Д-р Евелин Досев Обретенов, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.02.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


07.01.2016 г.

Доцент по Пулмология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към I Катедра Вътрешни болести на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 59/04.08.2015 г.

 

Кандидат: гл. ас. д-р Димо Митев Димов, дм –  I Катедра Вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. Д-р Диана Петкова Господинова, дм 
 2. Рецензия на Проф. Д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм 
 3. Становище на Проф. Д-р Мая Владова Гълъбова, дм 
 4. Становище на Доц. Д-р Мария Тончева Стаевска-Коташева, дм  
 5. Становище на Проф. Д-р Коста Василев Костов, дм 
 6. Становище на Проф. Д-р Огнян Борисов Георгиев, дм 
 7. Становище на Доц. Д-р Владимир Асенов Ходжев, дм 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.01.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Comments are closed