Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – архив 2014 г.

19.12.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност „Генетика”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина , професионално направление 6.3. Животновъдство към катедра „Генетика, развъждане и репродукция”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 64/05.08.2014 г.

Кандидат: доц. д-р СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА, катедра „Генетика, развъждане и репродукция ”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн Лилян Крумов Сотиров

 2. Рецензия на проф. д-р Спаска Димитрова Петкова

 3. Рецензия на проф. дбн Иванка Тодорова Йотова

 4. Становище на акад. Атанас Иванов Атанасов

 5. Становище на проф. дсн Радослав Иванов Славов

 6. Становище на проф. дмн Валерия Борисова Хаджидекова

 7. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

16.09.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност Медико-санитарна защита, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска химия и биохимия” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33/11.04.2014 г.

Кандидат: доц. д-р Веселин Асенов Иванов, дм – катедра „Медицинска химия и биохимия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Галин Петров Петров, дхн

 2. Рецензия на доц. д-р Илияна Василева Михайлова, дм

 3. Рецензия на доц. д-р Райна Николова Чакърова, дм

 4. Становище на доц. д-р Христианна Романова, дм

 5. Становище на проф. Славчо Кирилов Раковски, дхн

 6. Становище на проф. Веселина Георгиева Гаджева, дхн

 7. Становище на проф. Васил Костадинов Атанасов, дсн

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 02.10.2014 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

04.09.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина , професионално направление 6.3. Животновъдство към катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 33/11.04.2014 г.

Кандидат: доц. дн ЖИВКА ИЛИЕВА ГЕРГОВСКА, катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Васил Николов

 2. Рецензия на проф. дсн Живко Кръстанов

 3. Рецензия на проф. дсн Цонка Пеева

 4. Становище на проф. дсн Видьо Видев

 5. Становище на проф. дсн Марин Тодоров

 6. Становище на доц. д-р Вацлав Дрбохлав

 7. Становище на проф. дсн Светлин Танчев

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

16.06.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност "Ендокринология" професионално направление 7.1. "Медицина", област на висше  образование Здравеопазване и спорт 7. за нуждите на „Катедра Пропедевтика на Вътрешни Болести“, Медицински факултет на Тракийски Университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 16/25.02.2014 год.

Кандидат: доц. Д-р Жулиета Борисова  Геренова, дм – Катедра Пропедевтика на Вътрешни Болести“ – Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на  Проф. д-р  Анна-Мария  Борисова, дмн – МУ – София

 2. Рецензия на  Проф. Здравко Каменов, дмн – МУ – София

 3. Рецензия на  Проф. д-р Сабина Захариева, дмн – МУ –  София

 4. Становище на Доц. д-р  Иван Цинликов, дм –МУ – Плевен

 5. Становище на Проф. д-р  Михаил Боянов, дмн – МУ – София

 6. Становище на  Проф. Кирил  Христозов, дм  –  УМБАЛ „Света Марина” – Варна

 7. Становище на  Проф. д-р  Мая  Гълъбова, дм – МФ, ТрУ – Стара Загора

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.07.2014 г. от 10.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет –  Стара Загора.

 

10.06.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност Обща медицина, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща медицина и офталмология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр.16/25.02.2014 г.

Кандидат: Доц. д-р Любима Деспотова-Толева, дм – катедра „Обща медицина и офталмология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензии Проф. д-р Мария Миткова Орбецова

 2. Рецензии Проф. д-р Борис Господинов Бойкинов

 3. Рецензии Доц. д-р Любомир Кирилов Киров

 4. Становище Проф. д-р Васил Георгиев Анастасов

 5. Становище Проф. д-р Петър Ангелов Учиков

 6. Становище Доц. д-р Господинка Радева Пракова

 7. Становище Доц. Валентин Костов Стоянов

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.06.2014 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

10.06.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Филиал Хасково, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр.16/25.02.2014 година.

Кандидат: Доц. д-р Коста Славов Костов, дм – Директор на филиал Хасково, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн – МУ-София

 2. Рецензия на Проф. д-р Веселин Борисов, дмн – МУ-София

 3. Рецензия на Проф. д-р Кънчо Чамов, дмн – МУ-София

 4. Становище на Проф. д-р Миладин Апостолов, дмн – МУ-София

 5. Становище на Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн – МУ-Плевен

 6. Становище на Доц. д-р Юлиана Маринова, дм – ТрУ-Стара Загора

 7. Становище на Доц. д-р Невяна Фесчиева, дм – МУ-Варна

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.06.2014 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

15.05.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност Дерматология и венерология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Оториноларингология и дерматовенерология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр.7/24.01.2014 г.

Кандидат: Доц. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм – катедра „Оториноларингология и дерматовенерология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, дмн

 2. Рецензия Проф. д-р Елена Владимирова Обрешкова, дмн

 3. РецензияПроф. д-р  Димитър   Константинов   Господинов, дмн

 4. Становище Проф. д-р Невена Владимирова Берова, дмн

 5. Становище Проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина, дмн

 6. Становище Доц. д-р Кирил Димов Праматаров, дм

 7. Становище Проф. Антоанета Младенова Желева, дх

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 13.06.2014 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

15.05.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност Биохимия, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр.7/24.01.2014 г.

Кандидат: Доц. Татяна Иванова Влайкова, дб – катедра „Медицинска химия и биохимия”,Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия Чл. Кор. Проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн

 2. Рецензия Чл. кор. Проф. Иван Георгиев Иванов, дбн

 3. Рецензия Проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев, дб

 4. Становище Проф. д-р Емануил Павлов Гачев, дмн

 5. Становище Проф. Диана Георгиева Иванова, дб, дбн

 6. Становище Доц. Регина Комса – Пенкова, дб

 7. Становище Проф. Васил Костадинов Атанасов, дсн

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.06.2014 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

14.05.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр.7/24.01.2014 г.

Кандидат: Доц. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – Ръководител катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дмн

 2. Рецензия Доц. д-р Невяна Фесчиева, дм

 3. Рецензия Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн

 4. Становище Проф. д-р Сашка Попова, дмн

 5. Становище Проф. д-р  Миладин Александров Апостолов, дмн

 6. Становище Доц. д-р Мариана Льочкова, дм

 7. Становище Доц. д-р Коста Славов Костов, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.06.2014 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

24.03.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по Съвременна музикална култура, в област на висше образование 1.Педагогически науки, Професионално направление 1.2.Педагогика, обявен от Тракийски университет – Стара Загора в ДВ, Бр. 99/15.11.2013 г.

КАНДИДАТ: Стефанка Ангелова Георгиева, д-р, доцент в катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ на Педагогически факултет при Тракийски университет

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. дизн Стефан Иванов Хърков

 2. Рецензия на Проф. д-р Анда Божидарова Палиева

 3. Рецензия на Проф. д-р Емилия Кръстева Коларова

 4. Становище на Проф. д-р Наташа Петрова Япова

 5. Становище на Проф. д-р Юлиян Стоянов Куюмджиев

 6. Становище на Проф. д-р Тиха Атанасова Делчева

 7. Становище на Доц. д-р Иванка Аспарухова Влаева

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

21.03.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по Методика на обучението по български език и литература (езикова и литературна комуникация), в област на висше образование 1.Педагогически науки, Професионално направление 1.2.Педагогика, обявен от Тракийски университет – Стара Загора в ДВ, Бр. 99/15.11.2013 г.

КАНДИДАТ: Таня Иванова Борисова, д-р, доцент в катедра „Езиково обучение и информационни технологии“ на Педагогически факултет при Тракийски университет

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. дпн Енчо Недялков Герганов

 2. Рецензия на проф. дпн Галя Михайлова Христозова

 3. Рецензия на проф. д-р Тиха Атанасова Делчева

 4. Становище на проф. дфн Мариета Георгиева Ботева

 5. Становище на проф. дфн Антонина Колева Ценкова

 6. Становище на проф. д-р Христо Димитров Макаков

 7. Становище на проф. д-р Венетка Иванова Кацарска

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

07.03.2014 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност Медицинска физика, професионално направление 4.1. Физически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/15.10.2013 г.

Кандидат: доц. Иван Танев Иванов, дбн – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия Проф. Стефан Рачев Рибаров, дбн

 2. Рецензия Проф. Атанас Димитров Кръстев, дмн

 3. Рецензия Доц. Мирослав Иванов Карабалиев, дб

 4. Становище Акад. Александър Петров, дфн

 5. Становище Член кор. Стоил Пешев Стоилов, дхн

 6. Становище Проф. Юлиян Луканов, дф, дмн

 7. Становище Доц. Стефка Любева Атанасова, дб

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Comments are closed