Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – архив 2015 г.

20.10.2015 г.

„ПРОФЕСОР“ по научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки, обявен от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора, ДВ. бр. 38 от 26. 05. 2015г.

Кандидат:  доц. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на чл. кор. проф. д.т.н. инж. Христо Иванов Белоев

 2. Рецензия на проф. д-р инж.  Михо Янков Михов

 3. Рецензия доц. д-р инж. Митко Иванов Николов

 4. Становище на проф. д-р Георги Димитров Костадинов

 5. Становище на проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов

 6. Становище на доц. д-р инж. Снежан Иванов Божков

 7. Становище доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

24.08.2015 г.

„ПРОФЕСОР“  по научна специалност Методика на обучението по математика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висшето образование 1. Педагогически науки, обявен от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Педагогически факултет към Тракийски университет – Стара Загора, ДВ бр. 26/07.04.2015 г.

Кандидат: доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова, ДИПКУ към Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Петър Динев Петров, дн

 2. Рецензия на проф. дпн Васил Борисов Милушев

 3. Рецензия на проф. д-р Здравко Вутов Лалчев

 4. Становище на проф. д-р Тиха Атанасова Делчева

 5. Становище на проф. д-р Маргарита Генова Върбанова

 6. Становище на проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова

 7. Становище на проф. дпн  Георги Петков Иванов

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.09.2015 г. /четвъртък/ от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

8.06.2015 г.

“ПРОФЕСОР” по научна специалност Имунология, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика”на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 5/20.01.2015 г.

Кандидат: доц. д-р Красимира Спасова Халачева, дм – Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

КАНДИДАТ:доц. д-р Ирена Манолова Манолова, дм– Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Марта Петрова Балева, дмн –

 2. Рецензия на Акад. д-р Богдан Николов Петрунов, дмн –

 3. Рецензия на Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова, дмн –

 4. Становище на Проф. д-р Мария Християнова Николова, дмн –

 5. Становище на Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн –

 6. Становище на Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм –

 7. Становище на Доц. д-р Емил Славов Славов, дм –

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 07.07.2015 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

28.05.2015 г.

“ПРОФЕСОР” в област на висшето  образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.12. Хранителни технологии по Технология на млякото и млечните продукти,  за нуждите на Ел Би Булгарикум ЕАД. Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 5/20.01.2015 г.

КАНДИДАТ: доц. д-р Жечко Панайотов Димитров, старши изследовател и ръководител на лаборатория „Молекулярна биология“ при Ел Би Булгарикум ЕАД.

Рецензии и становища:

 1. Чл. кор. проф. д.т.н. Атанас Иванова Павлов – Рецензия

 2. Проф. д-р Желязко Илиев Симов – Рецензия

 3. Проф. д.с.н. Гюрга Стефанова Михайлова – Рецензент

 4. Проф. д.с.н. Тодор Димитров Тодоров – Становище

 5. Проф. д.т.н. Алберт Иванов Кръстанов – Становище

 6. Доц. д-р инж. Красимира Желязкова Добрева – Становище

 7. Доц. д-р Тодор Николов Илиев – Становище

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове
 

24.04.2015 г.

“ПРОФЕСОР” по научна специалност “Народно стопанство (история на народното стопанство – регионално развитие)”, професионално направление 3.8. „Икономика“, област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“. Конкурсът е обявен в ДВ №100/05.12.2014 г.

КАНДИДАТ: доц. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева, катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. проф. д.ик.н Васил Георгиев Тодоров – рецензия

 2. проф. д-р Иван Георгиев Иванов – рецензия

 3. проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова – рецензия

 4. проф. д-р Стоян Анастасов Тотев – становище

 5. проф. д-р Юлияна Иванова Благоева – Яркова – становище

 6. доц. д-р Параскева Илиева Димитрова-Давидова – становище

 7. доц.д-р. Дарина Русчева Тодорова- становище

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

21.04.2015г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност „Специални отрасли (пчели)”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина , професионално направление 6.3. Животновъдство към катедра „Животновъдство- непреживни и други животни”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

КАНДИДАТ: доц. дн Иванка Желева Желязкова, катедра „Животновъдство- непреживни и други животни ”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дн Атанас Аданев Илчев

 2. Рецензия на проф. дсн Георги Стефанов Петков

 3. Рецензия на проф. дн Димитър Фердинандов Греков

 4. Становище на проф. д-р Паномир Иванов Ценов

 5. Становище на доц. д-р Михаил Василев Панайотов

 6. Становище на доц. д-р Цеко Иванов Иванов

 7. Становище на доц. д-р Пламен Рангелов Христов

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

03.04.2015 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност Професионални заболявания, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към I Катедра Вътрешни болести на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Кандидат: доц. д-р Господинка Радева Пракова, дм – Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензии на Проф. д-р Елисавета Димитрова Петрова, дмн

 2. Рецензии на Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн

 3. Рецензии на Доц. д-р Таня Пенева Кунева-Бояджиева, дм

 4. Становище на Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм

 5. Становище на Проф. д-р Димитър Георгиев Попов, дм

 6. Становище на Доц. д-р Златка Борисова Паскалева, дм

 7. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.04.2015 г. от 12.30 часа в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

02.04.2015 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност “Физиология на животните и човека“ област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Морфология, физиология и хранене на животните”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Кандидат: Доцент д-р Веселин Димчев Радев, катедра „Морфология, физиология и хранене на животните ”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия – Проф. двмн Иван Георгиев Пенчев

 2. Рецензия – Проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски

 3. Рецензия – Проф. дсн Димитър Иванов Гудев

 4. Становище – Проф. дн Атанас Аданев Илчев

 5. Становище – Проф. дсн Илия  Минков Димитров

 6. Становище – Доц. д-р Анна Найденова Толекова

 7. Становище  – Доц. д-р Симона Валентинова Попова – Ралчева

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

02.04.2015 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство /Организация и управление на социалната сфера/, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Кандидат: доц. Емилия Радкова Масларова, ди – Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Начко Цветанов Радев, дин

 2. Рецензия на проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

 3. Рецензия на проф. Георги Велков Колев, дин

 4. Становище на доц. д-р Саша Владимирова Тодорова

 5. Становище на проф. Красимира Тошева Бенкова, дф

 6. Становище на проф. Веска Митева Шошева, дп

 7. Становище на доц. Елена Виталиевна Лавренцова, дф

Списък на публикациите

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 28.04.2015 г. от 11.00 ч. в зала „Социален тренинг”, Морфоблок, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

10.03.2015 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност Ревматология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Кандидат: доц. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн

 2. Рецензия на Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн

 3. Рецензия на Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм

 4. Становище на Проф. д-р Панайот Цонков Солаков дмн

 5. Становище на Проф. д-р Йордан Вълков Иванов, дмн

 6. Становище на Проф. Д-р Анастас Згуров Баталов, дм

 7. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.03.2015 г. от 14.00 часа в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

24.02.2015 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност “Птицевъдство“ област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 93/11.11.2014 г.

Кандидат: Доцент дн Атанас Генчев Генчев, катедра „Животновъдство – непреживни и други животни”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Митко Тодоров Лалев

 2. Рецензия на проф. д-р Марин Колев Кабакчиев

 3. Рецензия на доц.  дсн Димитър Николов Белоречков

 4. Становище на проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

 5. Становище на проф. дсн Димо Стефанов Пенков

 6. Становище на доц. д-р Магдалена Георгиева Облакова

 7. Становище на доц. д-р Стефан Славев Рибарски

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Comments are closed