Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – архив 2016 г.

20.12.2016 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност Инфекциозни болести, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“ и 0.5 щат към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 54/15.07.2016 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Лилия Маркова Пекова-Върбанова, дм – катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова, дм
 3. Рецензия на Проф. Д-р Камен Сотиров Плочев, дмн
 4. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 5. Становище на Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дмн
 6. Становище на Доц. д-р Маргарита Димова Господинова-Близнакова, дм
 7. Становище на Доц. д-р Андрей Иванов Петров, дм

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.01.2017 г. от 12.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


26.10.2016г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност Епидемиология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 44/10.06.2016 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм – ръководител катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Нели Христова Рибарова, дм
 3. Рецензия на Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм
 5. Становище на Проф. двмн Илия Цачев Цачев
 6. Становище на Доц. д-р Румен Петров Константинов, дм
 7. Становище на Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян, дм  

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.11.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


8.06.2016 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност Медицинска психология, професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Медицинска психология и чужди езици”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 14/19.02.2016 г.

КАНДИДАТ: Доц. Мирослава Петкова Петкова, д.пс – ръководител катедра „Медицинска психология и чужди езици ”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Иванка Бончева Паунова, д.пс
 2. Рецензия  на Доц. Теодора Стойчева Стоева, д.пс.н
 3. Рецензия на Проф. Стойко Ванчев Иванов, дпн
 4. Становище на Проф. д-р Божидар Димитров Колев, дмн
 5. Становище на Проф. Жанета Стойкова Добрева, д.пс
 6. Становище на Проф. д-р Юлияна Маринова, дм
 7. Становище на Доц. Маргарита Радославова Райчева, д.пс

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23.06.2016 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


31.05.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Светлана Методиева Димитрова, дм – катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Асен Петков Петков, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
 3. Рецензия на Проф. д-р Стоянка Цвяткова Попова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм
 5. Становище на Проф. д-р Коста Славов Костов, дм
 6. Становище на Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева Фесчиева, дм
 7. Становище на Доц. Д-р Марияна Льочкова Михайлова, дм

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.06.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


31.05.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на преподаването на специалностите „Рехабилитатор” и „Медицински лаборант” към Медицински колеж, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.

КАНДИДАТ: Доц. Христина Танчева Милчева, дп – Директор на Медицински колеж, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
 2. Рецензия на Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм
 3. Рецензия на Проф. д-р Коста Славов Костов, дм
 4. Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева, дм
 5. Проф. Теодор Николов Попов, дп
 6. Проф. д-р Юлиана Крумова Маринова, дм
 7. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.06.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


25.05.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Обща хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат за нуждите на преподаването на специалностите „Рехабилитатор” и „Гериатрични грижи” към Медицински колеж, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Христо Димитров Стоянов, дм

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Александър Петров Червеняков 
 2. Рецензия на Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев 
 3. Рецензия на Проф. д-р Красимир Димитров Иванов 
 4. Становище на Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов 
 5. Становище на Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков 
 6. Становище на Доц. д-р Генчо Минчев Кондарев 
 7. Становище на Доц. д-р Георги Михайлов Арабаджиев 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 02.06.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


05.05.2016 г.

Професор по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра ”Ветеринарна анатомия, хистология и ембриологи”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 90 от 20 ноември 2015 г.

Кандидати:

доц. д-р Красимира Иванова Узунова от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

доц. д-р Иван Димитров Иванов от Земеделски институт-Стара Загора

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 18.05.2016 год. от 1300 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 Рецензии и становища

 1. Проф. двмн Байко Димитров Байков – рецензия
 2. Проф. двм Никола Нецов Иванов – рецензия
 3. Проф. дсн Георги Стефанов Петков –  рецензия
 4. Проф. двм Диман Йорданов Диманов – становище
 5. Доц. д-р Симона Валентинова Попова-Ралчева  – становище
 6. Доц. д-р Илия Стоянов Ралчев  – становище
 7. Доц д-р Христо Георгиев Христев – становище

Списък на публикации доц. д-р Красимира Иванова Узунова

Списък на публикациидоц. д-р Иван Димитров Иванов

Списък на цитираниятадоц. д-р Красимира Иванова Узунова

Списък на цитираниятадоц. д-р Иван Димитров Иванов

Резюмета на научните трудоведоц. д-р Красимира Иванова Узунова

Резюмета на научните трудоведоц. д-р Иван Димитров Иванов


20.04.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Анатомия, хистология и цитология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Димитър Петков Сиврев, дм – катедра „Анатомия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн 
 2. Рецензия на Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн 
 3. Рецензия на Проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн 
 4. Становище на Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова-Палова 
 5. Становище на Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм 
 6. Становище на Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн 
 7. Становище на Проф. Анастасия Божилова-Пастирова, дмн 

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.05.2016 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


12.03.2016 г.

„ПРОФЕСОР” по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика , професионално направление 4.3. Биологически науки към катедра „Приложна екология и зоохигиена”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 80/16.10.2015 г.

КАНДИДАТ: доц. дн Гергана Стоянова Костадинова, катедра „Приложна екология и зоохигиена ”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Владислав Харалампиев Попов 

 2. Рецензия на проф. дсн Стефан Ангелов Денев 

 3. Рецензия на проф. двмн Байко Димитров Байков 

 4. Становище на проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова 

 5. Становище на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков 

 6. Становище на проф. д-р Илиана Георгиева Велчева 

 7. Становище на проф. д-р Диана Атанасова Кирин 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове


07.03.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Обща хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хирургия, неврохирургия и урология”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Александър Емилов Юлиянов, дм – катедра „Хирургия, неврохирургия и урология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р Александър Петров Червеняков, дмн
 2. Рецензия на Проф. Д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, дмн
 3. Рецензия на Проф. Д-р  Никола Николов Владов, дмн
 4. Становище на Проф. Д-р Росен Евгениев Маджов, дмн
 5. Становище на Проф. Д-р  Росен Стоянов Димов, дм
 6. Становище на Доц. Д-р  Теодор Димитров Атанасов, дм
 7. Становище на Доц. Д-р Йовчо Петков Йовчев, дм

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове
 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.03.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


02.03.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Съдова хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович” и 0.5 щат към катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология“ на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм – катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р Тодор Захариев, дмн
 2. Рецензия на Проф. Д-р Марио Драганов Станкев, дм
 3. Рецензия на Проф. Д-р  Веселин Петров Петров, дм
 4. Становище на Проф. Д-р Иван Христов Манчев, дмн
 5. Становище на Доц. Д-р   Любомир Бешев, дм
 6. Становище на Проф. Д-р  Господинка Пракова, дм
 7. Становище на Доц. Д-р  Йовчо Петков Йовчев, дм

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове


Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.03.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


25.02.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Микробиология, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на 0.5 щат към УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович” и цял щат към катедра „Микробиология” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Грозданка Томова Лазарова, дм – катедра „Микробиология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р Емма Едмонд Кьолеан дм
 2. Рецензиея на Проф.  Д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм
 3. Рецензия на Проф. Д-р Енчо Запрянов Савов, дм
 4. Становище на Проф. Д-р Стефан Ангелов Денев, дн
 5. Становище на Доц. Д-р Ваня Иванова Цонева, дм
 6. Становище на Проф. Д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн
 7. Становище на Проф. Д-р Мария Петрова Георгиева-Средкова, дм

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 22.03.2016 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


19.02.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 80/16.10.2015 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Анна Найденова Толекова, дм – катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 

 1. Рецензия на Проф. Д-р Радослав Гърчев, дм, дмн

 2. Рецензия на Чл. Кор. Проф. Д-р Стефан Костянев, дмн

 3. Рецензия на Акад. Проф. Д-р Радомир Радомиров, дмн

 4. Становище на Проф. Д-р Иван Върляков, двм

 5. Становище на Проф. Д-р Адриана Бочева, дм, дмн

 6. Становище на Проф. Д-р Лилия Витанова, дм, дмн

 7. Становище на Проф. Атанас Кръстев, дбн

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 18.03.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


19.02.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Обща хирургия (Гръдна хирургия), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович” и цял щат към катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Евелин Досев Обретенов, дм – катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 

1.  Рецензия на Проф. Д-р Радослав Стоянов Радев, дм

2.   Рецензия на Проф. Д-р Деян Емилов Йорданов, дм

3.  Рецензия на Проф. Д-р Александър Петров Червеняков, дмн

4.  Становище на Проф. Д-р Петър Младенов Червеняков, дмн

5.  Становище на Проф. Д-р Ангел Петров Учиков, дмн

6.  Становище на Проф. Д-р Красимир Атанасов Мурджев, дм

7.  Становище на Проф. Д-р Петър Стефанов Вълканов, дм

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 26.02.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


18.02.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Оториноларингология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Оториноларингология и дерматовенерология“ на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015 г.

 

КАНДИДАТ: Доц. д-р Валентин Костов Стоянов, дм – катедра „Оториноларингология и дерматовенерология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р Диана Попова
 2. Рецензия на Проф. Д-р Пламен Недев
 3. Рецензия на Проф. Д-р Илия Йовчев
 4. Становище на Проф. Д-р Павел Димов
 5. Становище на Проф. Д-р Георги Едрев
 6. Становище на Проф. Д-р Румен Бенчев
 7. Становище на Проф. Д-р Дичо Димов

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.02.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


11.02.2016 г

Професор по „Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, обявен в ДВ бр. 80 от 16.10.2015 г.

 

Кандидат: доц. д-р Димитър Савов Димитров, катедра “Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

 Рецензии и становища

 1. Проф. д-р Константин Димитров Ковачев – Рецензия
 2. Проф. дн Иван Динев Иванов  – Рецензия
 3. Проф. дмн д-р Николай Еленков Лазаров  – Рецензия
 4. Проф. двмн Никола Димов Николов – Становище
 5. Проф. д-р Марин Цвятков Александров  – Становище
 6. Доц. д-р Атанас Кръстев Бочуков  – Становище
 7. Доц. д-р Георги Пенчев Георгиев – Становище

  

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 


 

09.02.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Обща хирургия (Ортопедия и травматология), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология“ на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Стефан Иванов Станчев, дм – катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р Панайот Йотов Танчев, дм
 2. Рецензия на Проф. Д-р  Владимир Павлов Ставрев, дмн
 3. Рецензия на Проф. Д-р Петър Стефанов Вълканов, дм
 4. Становище на Проф. Д-р Андрей Маринов Йотов, дмн
 5. Становище на Проф. Д-р Любен Димитров Стоков, дм
 6. Становище на Проф. Д-р Светослав Калчев Калевски, дмн
 7. Становище на Проф. Д-р Мая Владова Гълъбова, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.02.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


05.02.2016 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност Обща хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт  на пълен щат към УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – АД  и 0,5 щат към катедра „Хирургия, неврохирургия и урология“ на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 80/16.10.2015 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – катедра „Хирургия, неврохирургия и урология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Чл. Кор. Проф. Д-р Йовчо Боянов Топалов, дмн
 2. Рецензия на Проф. Д-р Гено Киров Киров, дмн
 3. Рецензия на Проф. Д-р  Красимир Димитров Иванов, дмн
 4. Становище на Проф. Д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 5. Становище на Проф. Д-р   Валентин Любомиров Игнатов, дмн
 6. Становище на Проф. Д-р  Цена Петрова Бошнакова-Празникова, дмн
 7. Становище на Доц. Д-р  Александър Емилов Юлиянов, дм

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Comments are closed