Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент” – архив 2017 г.

04.12.2017 г.

Доцент по „Вътрешни незаразни болести”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 54 от 05 юли 2017 год.

Кандидат: ас. д-р Сашо Петков Събев, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 18.12.2017 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р  Гено Атанасов Ангелов –  рецензия
 2. Проф. дн Иван Динев Иванов –  рецензия
 3. Проф. д-р Лидия Цветанова Борисова – становище
 4. Доц. дн Димитрина Иванова Гундашева – становище
 5. Доц. д-р Лиляна Иванова Първанова – становище
 6. Доц. д-р Румен Георгиев Бинев – становище
 7. Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров – становище

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията


30.10.2017 г.

Доцент по „Физиология на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 44 от 02 юни 2017 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Вачкова, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 15.11.2017 год. от 12.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Христо Стефанов Гагов –  рецензия
 2. Проф. д-р Ана Найденова Толекова –  рецензия
 3. Проф. д-р Янислав Илиев Илиев – становище
 4. Проф. двмн Любомир Димитров Лашев – становище
 5. Проф. д-р Иван Стоянов Върляков – становище
 6. Доц. д-р Виолета Герасимова Александрова – становище
 7. Доц. дн Димитрина Иванова Гундашева – становище

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове


18.09.2017 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Кардиология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ на цял щат и 0.2 щат към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 23/17.03.2017 г.

КАНДИДАТ: Д-р Диана Страхилова Смилкова, дм – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Димо Митев Димов, дм – МФ, ТрУ – Стара Загора
 3. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Юлия Борисова Македонска-Джоргова, дм
 5. Становище на Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм
 6. Становище на Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм
 7. Становище на Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дм

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.09.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


Доцент по „Ветеринарна хирургия”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 23 от 17 март 2017 год.

Кандидат: ас. д-р Светозар Желев Кръстев, катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 11.09.2017 год. от 13.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Иван Борисов Иванов –  рецензия
 2. Проф. двмн Богдан Янев Аминков –  рецензия
 3. Проф. Наско Йовчев Василев – становище
 4. Доц. д-р Надя Златозарова Златева-Панайотова – становище
 5. Доц. д-р Кольо Николов Влахов – становище
 6. Доц. д-р Малчо Господинов Петров – становище
 7. Доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


05.07.2017 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Обща хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за провеждане на лекционния курс на чужд език на 0.2 щат към катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 23/17.03.2017 г.

КАНДИДАТ: Д-р Нойко Стефанов Станилов, дм – катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Александър Емилов Юлиянов, дм
 3. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Петър Стефанов Вълканов, дм
 5. Становище на Доц. д-р Ирена Манолова Манолова, дм
 6. Становище на Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова, дм
 7. Становище на Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове – част 1

Резюмета на научните трудове – част 2

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.07.2017 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


12.05.2017 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика (мултикултурна образователна среда)“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  за нуждите на катедра „Природоматематически дисциплини и технологии“ към ДИПКУ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 103/27.12.2016 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Милена Ивова Илиева, катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова
 2. Рецензия на проф. дпн Георги Петков Иванов
 3. Становище на доц. д-р Елена Грозева Желева
 4. Становище на доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева
 5. Становище на доц. д-р Николай Сашков Цанков
 6. Становище на проф. д-р Тиха Атанасова Делчева
 7. Становище на доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.06.2017 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


10.04.2017 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Педиатрия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Детски болести“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 103/27.12.2016г.

КАНДИДАТ: Д-р Емилия Стамболова Костадинова, дм – катедра „Детски болести”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Петрана Илиева Чакърова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Борис Господинов Бойкинов, дм
 5. Становище на Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн
 6. Становище на Доц. д-р Адриана Кирилова Анадолийска, дмн
 7. Становище на Доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 03.05.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


16.01.2017 г.

Доцент по „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Биология и аквакултура””, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa , обявен във Държавен вестник бр.54/15.07.2016 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Галин Янков Николов, катедра „Биология и аквакултура””, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Ангел Николов Зайков – рецензия
 2. Доц. д-р Елица Петрова Петрова-Павлова – рецензия
 3. Проф. дсн Георги Стефанов Петков – становище
 4. Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – становище
 5. Доц. д-р Виолин Стоянов Райков – становище
 6. Доц. д-р Райна Ангелова Атанасова – становище
 7. Доц. д-р Ивайло Николаев Сираков – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


12.01.2017 г.

Доцент по „Обществено ветеринарно дело и законодателство”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 54 от 15 юли 2016 год.

Кандидат:  ас. д-р Гергана Николова Балиева, катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 26.01.2017 год. от 11.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. Иван Георгиев Божков –  рецензия
 2. Проф. Иван Тодоров Въшин –  рецензия
 3. Проф. Михни Люцканов Стоянов – становище
 4. Проф. Юри Емилов Митев – становище
 5. Доц. Янко Атанасов Иванов – становище
 6. Доц. Атанас Тодоров Стоянов – становище
 7. Доц. Веселин Кирилов Киров – становище

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове


09.01.2017 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и гинекология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 79/07.10.2016 г.

КАНДИДАТ: Д-р Мария Ангелова Ангелова, дм – катедра „Акушерство и гинекология”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Тодор Атанасов Чернев, дмн
 4. Становище на Проф. д-р Иван Тодоров Козовски, дмн
 5. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 6. Становище на Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм
 7. Становище на Доц. д-р Миролюба Тодорова-Калайджиева, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.01.2017 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

Comments are closed